DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - ANUNȚ

Pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri și a acordării unor șanse de redresare economică contribuabililor care au fost afectați de criza SARS-CoV-2, Municipiul Târgu-Mureș aduce la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice faptul că, recent, Consiliul local a aprobat două tipuri de facilități fiscale, astfel:

1. Hotărârea nr. 199/26.11.2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență și /sau alertă decretate în anul 2020, care constă în:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și / sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și / sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Pentru a beneficia de aceste facilități, proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere. Formularele tip sunt cuprinse în Anexa hotărârii.

2. Hotărârea nr. 200/26.11.2020 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale, în sensul anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv și aprobarea procedurii de acordare a acestora.

Procedura este aplicabilă pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere - care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local.

Scopul final va fi anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii, potrivit prezentei proceduri, vor depune o notificare în acest sens, și efectuează plata corespunzătoare până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Lasă un comentariu