O MEMORABILĂ CARTE EVOCATOARE

Distribuie pe:

Avem în fața ochilor trupești și sufletești o carte extrem de interesantă, un volum memorabil, o carte la care s-a depus multă trudă pentru a putea vedea lumina tiparului. Este cartea intitulată: PATRU APOSTOLI AI NEAMULUI ROMÂNESC - Onisifor Ghibu, Iuliu Maniu, Alexandru Borza, Iuliu Hațieganu, autor fiind un intelectual de marcă al Clujului: Profesor universitar doctor honoris cauza Onufrie VINȚELER, carte apărută la Editura Ecou Transilvan din Cluj Napoca.

Elitele - atât intelectuale, cât și morale - ne sunt scumpe și dragi, de aceea le aducem prinos de recunoștință. Ele merită să fie cinstite, fiindcă au înfrumusețat chipul lui Dumnezeu în om. Personalitățile la care face referire autorul în această lucrare fac parte, cu siguranță, din elita românească.

Autorul s-a gândit foarte bine ca să dedice un volum impresionant unor iluștrii și reprezentativi oameni: Onisifor Ghibu, Iuliu Maniu, Alexandru Borza, Iuliu Hațieganu, care, în timpul vieții lor, au scris pagini de o nepieritoare frumusețe istorică și permanent au dovedit un puternic și profund sentiment de dragoste de neam și țară. Îl felicit pe autor pentru modul în care a făcut un exercițiu de aducere aminte și omagiere a acestor mari oameni ai neamului românesc. Între coperțile acestui volum sunt cuprinși oameni reprezentativi, personalități emblematice ale căror nume sunt sinonime cu iubirea de oameni și de frumos, cu generozitatea și înțelegerea între oameni. Viața lor este foarte bogată în învățăminte și atitudini adânc grăitoare. Autorul, prin prezentul volum, cinstind și omagiind aceste ilustre personalități, înfățișează exemplele unor vieți de muncă și demnitate, pilduitoare pentru societatea românească.

Personalitățile cuprinse în acest volum sunt împodobite cu atâtea realizări, de la înălțimea cărora pot privi cu deplină bucurie spre anii cei mulți în care au trudit cu maximă osârdie, cu seriozitate, perseverență și înțelepciune. Numele lor va rămâne permanent legat de marile lor realizări, pe care le-au înfăptuit pe diverse planuri, realizări care sunt multe și importante.

Oamenii de seamă, la care se referă prezentul volum, au avut o viață trăită în necontenită și stăruitoare muncă. Munca este o lege sfântă, ea este cea care îl înnobilează pe om și-l urcă pe treptele ierarhice ale oricărei societăți moderne.

Personalitățile cuprinse în acest volum s-au impus, în societate, prin muncă, din care au făcut un altar pe care s-au jertfit necontenit. Privind asupra vieții bogate în fapte și învățăminte ale acestor oameni, putem constata, cu ușurință, că aceasta a fost o viață de dăruire continuă pentru toate instituțiile în care ei s-au format, au activat de-a lungul vremii, instituții pe care le-au slujit cu cinste, omenie, dreptate și demnitate. Apreciem la acești oameni dăruirea, elanul și priceperea cu care au slujit de-a lungul timpului, cu aceeași ardoare, responsabilitate și talent, societatea românească în care s-au desfășurat.

Personalitățile la care se referă autorul în această carte sunt oameni valoroși, oameni pe care societatea s-a putut baza în orice împrejurare, sunt persoane care lasă în urma lor o dâră de lumină. Aducem un gând de apreciere și prețuire tuturor acestor personalități, pentru realizările pe care le-au întreprins, realizări prin care au intrat în istorie, scriind, cu sufletul, cu viața și cu faptele lor mărețe, pagini de o neîntrecută frumusețe, care se vor impune posterității ca o comoară scumpă, vrednică să fie păstrată și cinstită.

Aducem cuvânt de felicitare, însoțit de omagiul nostru de cinstire și prețuire autorului acestui volum, profesorul cărturar Onufrie Vințeler, care s-a preocupat ca acest volum să poată vedea lumina tiparului în condiții dintre cele mai bune. Îl felicit pentru seriozitatea și rigurozitatea de care a dat dovadă și de data aceasta, precum și cu alte multe ocazii similare și îi urez mult succes în activitatea viitoare a domniei sale.

Domnul profesor Onufrie Vințeler este un titan al culturii române, un apostol al învățământului clujean și românesc, în general. Felul cum a slujit el valorile românești transilvănene, activitatea lui multilaterală și consecventă pe această linie, pilda vieții lui, toate acestea constituie un exemplu viu pentru toți.

Opera domniei sale este una impresionantă: autor a peste 80 de cărți de mare valoare, a peste 500 de lucrări științifice publicate în diferite volume, a susținut peste 500 de comunicări științifice la diferite manifestări academice desfășurate în țară și străinătate.

Lucrările și studiile sale au un conținut adânc și bogat, fiind expuse într-un stil clar și concentrat, ceea ce constituie o expresie fidelă a sufletului său dăruit integral cugetării filologice. Opera distinsului cărturar Onufrie Vințeler - o oglindă fidelă a personalității sale, a vastelor sale cunoștințe și preocupări - aduce nu numai o valoroasă contribuție domeniului filologiei, ci în același timp poate fi considerată deschizătoare de drumuri pentru studii de mai târziu. Sunt convins că domnul profesor Onufrie Vințeler, prin viața și activitatea sa, este și rămâne și pe viitor un model mereu prezent cu adevărat vrednic de urmat, nu numai pentru cei apropiați, ci și pentru toți cei care îl cunosc, îl iubesc și îl prețuiesc. Pentru noi toți este și rămâne un apostol al neamului românesc, un dascăl de mare prestigiu, un titan al culturii române, o figură înălțătoare și impunătoare, care va radia permanent lumină și căldură.

Lasă un comentariu