INSTITUȚIA PREFECTULUI VA AVEA SECRETAR GENERAL

Distribuie pe:

În ședința de luni, 1 martie 2021, Guvernul României a aprobat modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actul normativ reglementând structura organizatorică și modul de funcționare a Instituției Prefectului.

Astfel, funcțiile de prefect și de subprefect sunt funcții de demnitate publică, iar stabilirea atribuțiilor subprefectului se realizează prin ordin al prefectului, nu prin fișa postului.

Pentru eficientizarea activității, se înființează funcția de secretar general al Instituției Prefectului, acesta urmând a fi înalt funcționar public, subordonat nemijlocit prefectului, care va avea rolul de a asigura conducerea operativă a Instituției Prefectului.

Printre principalele responsabilități specifice acestei funcții fac parte asigurarea stabilității funcționării Instituției Prefectului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele instituției, coordonarea structurilor de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect, monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal, elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului, asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția și publicării în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului.

De asemenea, în atribuțiile secretarului general intră îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare, înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor.

Guvernul precizează că modificările aduse în organigrama Instituției Prefectului se încadrează în limitele bugetare aprobate pentru anul 2021. (L.P.)

Lasă un comentariu