EDUCAȚIA, CALEA SPRE VIITOR!

Distribuie pe:

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (Partener 1) și Inspectoratul Școlar Județean Mureș (Partener 2) implementează, din 8 ianuarie 2021, proiectul “Educația, calea spre viitor!”, cod MySMIS 133601.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională/O.S.6.6: Îmbunătățirea competențelor perso-nalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive”.

Obiectivul general al proiectului constă în oferirea unor trasee de reintegrare, personalizate, prin programe de tip “A doua șansă” pentru un număr de 600 de copii/tineri/adulți care au părăsit timpuriu școala, cu scopul de a dobândi calificările necesare pentru ocuparea unui post pe piața muncii și îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 515 angajați din învățământul preuniversitar din Regiunile Sud-Est (județul Vrancea) și Centru (județul Mureș).

Rezultatele prevăzute:

• 515 personal din învățământul preuniversitar și echipa managerială selectat și înregistrat în grupul țintă în vederea participării la programe de formare;

• 515 persoane reprezentând personal didactic/personal de sprijin identificat beneficiază de programe de formare în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive;

• 600 de persoane, copii/tineri/adulți, sunt selectate și înregistrate în grupul țintă în vederea participării la sesiuni de orientare și consiliere și ulterior în programe de formare;

• 600 de persoane, copii/tineri/adulți, beneficiază de servicii funcționale integrate - servicii de consiliere și orientare a carierei cu scopul de a-i readuce în sistemul de educație și formare;

• 600 de persoane, copii/tineri/adulți, beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare) de tip ,,A doua șansă”; Cel puțin 396 de persoane copii/tineri/adulți au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit.

• 60 de copii/tineri/adulți, participante în subactivitatea A3.2, vor obține o calificare la finalizarea programelor de tip “A doua șansă”.

• 18 campanii de promovare (câte 6 campanii/an în decursul celor trei ani de implementare) a programului “A doua șansă”, de promovare a menținerii în școală a elevilor, a reducerii părăsirii timpurii a școlii și promovarea beneficiilor reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie.

• 1 Management eficient și sănătos;

• 1 activitate de informare și publi-citate derulată conform cerințelor.

Valoarea totală a proiectului este de 9.524.557,36 lei, iar valoarea cofinanțării UE: 8.095.873,78 lei.

Data începerii și data finalizării proiectului: 8 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2023.

Grupul țintă al proiectului este format dintr-un număr de 600 de copii/tineri/adulți care, la un moment dat, au părăsit timpuriu școala și care vor beneficia de sprijin direct, de servicii educaționale de tip ,,A doua șansă”, cu o abordare pedagogică diferită față de cea școlară, caracterizate de grupe mici de studiu, predare personalizată, inovativă, adaptată vârstei cursanților, și 515 personal din învățământul preuniversitar, care își vor îmbunătăți competențele.

Proiectul “Educația, calea spre viitor!” oferă, pe de o parte, o șansă de reintegrare în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala și, pe de altă parte, o oportunitate pentru personalul din învățământul preuniversitar de a-și dezvolta competențe profesionale în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile grupului țintă, a precizat prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN, ins pector școlar general, IȘJ Mureș.

 

Lasă un comentariu