LA CHEȚANI: “PROIECTUL INCLUZIV” ASIGURĂ 4,7 MILIOANE DE LEI PENTRU INTEGRAREA PERSOANELOR VULNERABILE ALE COMUNITĂȚII ROME

Marți, 30 martie 2021, au fost semnate documentele care lansează un ambițios proiect de îmbunătățire a calității vieții pentru cetățenii comunei Chețani. “Proiectul INCLUZIV” presupune acțiuni complexe de îmbunătățire a calității vieții, de creștere a coeziunii sociale și de dezvoltare economică, pentru populația din Chețani. Proiectul își propune o intervenție complexă și integrată în comuna Chețani, comună formată din satele: Chețani, Hădăreni, Grindeni, Coasta Grindului, Cordoș, Giurgiș și Linț. Comuna Chețani este parte integrantă a teritoriului Grupului de Acțiune Locală (GAL) Poarta Apusenilor (teritoriul GAL Poarta Apusenilor cuprinde 9 comune din Județul Cluj și o singură comună din Județul Mureș).

Localitatea Chețani este situată în județul Mureș, pe malul drept al râului Mureș, la 7 km de orașul Luduș și la 50 km de orașul Târgu-Mureș. Populația comunei este formată din 2.665 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (81,16%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (13,02%) și romi (3,68%). Pentru 2,1% din populație, apartenența etnică nu este declarată. Problemele cu care se confruntă populația din Chețani sunt identificate și prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Poarta Apusenilor și stau la baza intervenției propuse prin intermediul “Proiectului INCLUZIV”.

Cele mai importante probleme identificate sunt:

* nevoia de servicii sociale pentru populația în risc de excluziune socială, probleme privind integrarea pe piața muncii a minorității rome;

* nivel scăzut de trai datorită veniturilor mici ale populației, nivel scăzut de utilizare a tehnologiei informației și comunicării;

* procesul de îmbătrânire a populației și migrarea către mediul urban, lipsa de programe coerente de formare profesională;

* lipsa de centre sociale, de dotări și echipamente necesare acordării serviciilor socio-medicale;

* lipsa activităților economice non-agricole.

“Proiectul INCLUZIV” vine în întâmpinarea acestor probleme și nevoi, adresându-se direct unui număr de 250 de persoane vulnerabile din comuna Chețani. Bugetul total al proiectului este de 4.688.436,26 lei, din care valoarea cofinanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 41.206,97 lei. Proiectul se implementează în comuna Chețani, județul Mureș, pe o perioadă de 34 de luni, în perioada Martie 2021 - Decembrie 2023. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, apel de proiecte POCU/827/5/2/: Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Partenerii Proiectului sunt Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, comuna Chețani și Asociația Grup de Acțiune Locală Poarta Apusenilor. Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) a fost înființată în decembrie 1999, ca o organizație desprinsă din Fundația pentru o Societate Deschisă, cu misiunea de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață a comunităților de romi din România. CRCR este un partener puternic pentru ONG-urile și comunitățile de romi. Este percepută ca o organizație eficientă și credibilă de către comunitățile de romi și ONG-uri, structurile administrației publice și alte structuri instituționale. În ultimele două decenii, CRCR s-a implicat activ în acțiuni de dezvoltare a societății civile, programe de instruire, facilitarea dezvoltării comunităților, promovarea culturii și limbii romani, acțiuni anti discriminare, crearea unei noi elite tineri activiști de etnie romă, educație, ocupare, participarea publică a romilor etc. O valoare esențială este participarea activă a romilor la toate aspectele vieții comunitare. Activitatea operațională a CRCR include programe de formare, consultanță și dezvoltare comunitară integrată în comunitățile de romi. Activitatea de finanțare a CRCR a presupus gestionarea de granturi și programe de burse, inclusiv administrarea programelor de granturi ale Uniunii Europene și EAA, axate pe sănătate, formare profesională, infrastructură mică și activități generatoare de venituri.

Situat în regiunea de Nord-Vest a României, Grupul de Acțiune Locală Poarta Apusenilor este constituit pe un teritoriu omogen, format din 10 comune. Din punct de vedere administrativ, GAL se întinde pe teritoriul a două județe: 9 comune în județul Cluj (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viișoara, Luna, Călărași, Moldovenești, Mihai Viteazu, Săndulești) și o comună din județul Mureș, Chețani. Cele mai apropiate localități urbane, față de comunele din microregiune, sunt Turda și Câmpia Turzii din județul Cluj și orașul Luduș din județul Mureș.

Obiectivul general al “Proiectul INCLUZIV” este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în comuna Chețani, pentru 250 de beneficiari.

Proiectul cuprinde și obiective specifice, cum ar fi:

* Creșterea accesului la servicii sociale, medicale și socio-medicale pentru un număr de 250 de persoane ca răspuns la nevoile lor sociale, precum și la cele speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, a prevenirii și a combaterii riscului de excluziune socială, a promovării incluziunii sociale și a creșterii calității vieții în comuna Chețani;

* Creșterea șanselor de acces pe o piață activ-integrată a muncii pentru 125 de persoane din comuna Chețani aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;

* Îmbunătățirea percepției și creșterea acceptanței membrilor comunității de romi, altor grupuri dezavantajate și/sau marginalizate de către populația majoritară, locuitori ai comunei Chețani.

Pentru a răspunde nevoilor identificate în Strategia de Dezvoltare Locală GAL Poarta Apusenilor, proiectul este structurat în trei componente și este bazat pe o abordare integrată a pachetului de servicii pentru grupul țintă propus în proiect, respectiv: (1) Servicii sociale, servicii socio-medicale, servicii medicale si locuire; (2) Ocupare si antreprenoriat și (3) Campanie anti discriminare.

Activitățile implementate prin intermediul “Proiectului INCLUZIV” sunt:

* Managementul proiectului;

* Informarea și publicitatea proiectului;

* Acordarea pachetului complex de măsuri socio-medicale în Centrul Social Multifuncțional;

* Pachet de măsuri active și complexe în vederea ocupării pe piața muncii și dezvoltării antreprenoriatului local;

* Sprijin pentru îmbunătățirea mediului de locuire și reducerea pericolului pe care îl reprezintă locuința precară;

* Măsuri și acțiuni pentru promovarea în comunitate a multiculturalismului, voluntariatului, egalității de șanse și a non discriminării.

Referitor la acest proiect, primarul Emil Florin Mocan ne-a declarat: “este timpul unor acțiuni concrete de sprijinire a populației defavorizate, iar proiectul nostru asta își propune. Desigur, cum se spune, «Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă», ceea ce, în speța noastră, înseamnă atât o bună colaborare partenerială, cât și acordul și implicarea deplină a populației. Doar așa putem fi siguri de succesul acțiunii, lucru despre care eu nu am nicio îndoială!”

Foto dreapta: Florin Moisă, președintele executiv al Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Romi

 

 

Lasă un comentariu