UN VOLUM REMARCABIL DEDICAT REPUTATULUI OM DE CULTURĂ VASILE STANCU

Distribuie pe:

Apariția unei cărți de mare valoare este un prilej de bucurie și, totodată, o sărbătoare culturală. A văzut lumina tiparului cartea Profesioniștii noștri 29. Profesorul, istoricul și publicistul Vasile Stancu la 75 de ani, ediție îngrijită de dr. Ioan Lăcătușu și apărută la Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe 2021. Este un volum omagial științific, dedicat în întregime acestui distins și rafinat om de cultură, Vasile Stancu, personalitate reprezentativă pentru cultura românească.

Aducerea aminte, aniversarea, elogierea unei ilustre personalități din viața culturii române ne dă un sincer sentiment de emoție, dar și o bucurie deplină. Elitele - atât intelectuale, cât și morale - ne sunt scumpe și dragi, de aceea le aducem prinos de recunoștință. Ele merită să fie cinstite, fiindcă au înfrumusețat chipul lui Dumnezeu în om. Putem spune, fără echivoc, că domnul profesor Vasile Stancu face parte din elita românească contemporană, iar omagierea domniei sale, prin acest volum memorabil, acum, când a ajuns la apogeul carierei sale, este extrem de binevenită. Evocând figura luminoasă a lui Vasile Stancu, ne vin în minte cuvintele Ecclesiastului: “Mai de preț este un nume bun decât untdelemnul”. Într-adevăr, numele domnului profesor Vasile Stancu este sinonim cu iubirea de oameni și de frumos, cu generozitatea și înțelegerea între oameni. Cartea vieții domniei sale este foarte bogată în învățăminte și atitudini adânc grăitoare. Cinstind și omagiind vasta personalitare a distinsului dascăl și reputat istoric Vasile Stancu, înfățișăm aici exemplul unei vieți de muncă și demnitate, pilduitor pentru toți cei din jurul domniei sale, mai ales pentru cei tineri, care trebuie să-i urmeze exemplul.

Ajuns la o vârstă frumoasă de maturitate și înțelepciune, împodobită cu atâtea realizări, de la înălțimea cărora poate privi cu deplină bucurie spre anii cei mulți în care a trudit cu maximă osârdie în ogorul culturii române, cu siguranță, domnul Vasile Stancu se înscrie, fără îndoială și pe bună dreptate, în galeria marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc pentru profundul profesionalism al domniei sale, precum și pentru seriozitatea pe care a arătat-o și a demonstrat-o în tot ceea ce a întreprins dânsul. Numele său va rămâne legat de marile realizări ale domniei sale, pe tărâm cultural, realizări care sunt multe și importante.

Personalitate reprezentativă, domnul Vasile Stancu se integrează în constelația culturii române prin formația sa de harnic cercetător, reputat dascăl, publicist și istoric de mare prestigiu, care i-a adus un nume de mare anvergură. Activitatea profesională desfășurată de-a lungul timpului este una extrem de vastă și de intensă. Opera lui Vasile Stancu este remarcabilă, atât prin dimensiunea impresionantă, cât și prin varietatea temelor cercetate, și mai ales prin seriozitatea, acribia și profunzimea cu care abordează aceste teme. Opera sa cuprinde: lucrări de autor, lucrări în colaborare, lucrări științifice publicate în diferite volume de specialitate, precum și foarte multe articole. Nu putem cuprinde în puține cuvinte întreaga activitate a lui Vasile Stancu. Cuvintele sunt prea sărace pentru a reflecta pe deplin vasta personalitate a distinsului și reputatului om de carte și de cultură Vasile Stancu, cel care a bătut cu piciorul pământul Transilvaniei și al țării întregi, pentru a afla noi date istorice, pentru a le face publice, ca apoi să poată fi folosite și de alți cercetători de-a lungul timpului.

Din întreaga activitate a domnului Vasile Stancu, reiese imaginea pilduitoare a unei vieți de om, trăită în necontenită și stăruitoare muncă. Domnia sa intră în istorie, scriind, cu sufletul, cu viața și cu faptele sale mărețe, pagini de o neîntrecută frumusețe, care se vor impune posterității ca o comoară scumpă, vrednică să fie păstrată și cinstită.

Aducând prin aceste cuvinte un omagiu de prețuire și recunoștință domnului Vasile Stancu, cred că mă aflu în asentimentul tuturor celor care îl cunosc, deoarece cu toții ne-am adăpat din vistieria bogată a cunoștințelor sale și am trăit adeseori în prezența domniei sale momente memorabile. Sunt convins că domnul Vasile Stancu, prin viața și activitatea sa, este și rămâne un model mereu prezent și activ, cu adevărat vrednic de urmat, pentru toți cei care îl cunosc, îl iubesc și îl prețuiesc la adevărata valoare a domniei sale. Pentru noi, toți, domnia sa se impune ca o figură înălțătoare care radiază permanent lumină și căldură.

Cu acest prilej, se cuvine pe deplin să îi aducem distinsului prieten și mare om de cultură, Vasile Stancu, omagiul nostru de cinstire și prețuire, adresându-i, din adâncul inimii noastre, sincere felicitări, asigurând-l de sentimentele noastre de înaltă prețuire, de dragoste fierbinte și de recunoștință nețărmurită pentru dăruirea, elanul și priceperea cu care a slujit, cum numai domnia sa a știut, cultura neamului nostru românesc. Domnul profesor Vasile Stancu se distinge ca o personalitate marcantă a istoriografiei românești contemporane, și l-aș putea numi ambasador al culturii românești.

În încheiere, îl felicit pe domnul Vasile Stancu pentru întreaga carieră a domniei sale, care este una impresionantă, doresc să-i urez mult succes în activitatea viitoare de cercetare și studiere a trecutului istoric al neamului românesc și, totodată, să îl asigur de cele mai nobile sentimente de prietenie, respect, prețuire și admirație pentru întreaga activitate a domniei sale desfășurată de-a lungul timpului. De asemenea, îi felicit și pe toți cei care au trudit pentru a scoate la lumină o carte atât de importană și de relevantă pentru tot ceea ce înseamnă Vasile Stancu.

Pentru toate acestea, odată cu felicitările mele, acum la ceas aniversar, când domnia sa împlinește frumoasa vârstă de 75 de ani de viață, îi urez domnului Vasile Stancu, ca bunul Dumnezeu să reverse asupra sa toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belșug strădaniile de viitor și să-i înmulțească anii, ca să aibă parte de sănătate și de aceeași vigoare sufletească și trupească de care s-a bucurat întotdeauna, ca să fie și de acum înainte tot atât de folositor neamului nostru românesc. La mulți ani fericiți și binecuvântați!

FLORIN BENGEAN

Lasă un comentariu