PROFESIA MEDICALĂ - ÎNTRE PRAGMATISM ȘI UMANISM

Cu nespusă bucurie, am primit de la conf. univ. Ioan Jude, cartea “Interacțiune și comunicare în mediul medical: elemente de sociologie, psihosociologie și comunicare”. Este o lucrare atât de necesară în contextul actual pandemic, când așa cum se desprinde, medicul și medicina nu este doar o profesie pragmatică, ci prin definirea ei, este o profesie vocațională profund umanistă - chiar o artă, fiind specifică acelui domeniu prin care Providența își deleagă autoritatea. Este cartea care, pe lângă faptul că este editată și tipărită de Editura “University Press”, din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, poartă autoritatea rectorului acestei prestigioase instituții de învățământ medical universitar, prof. univ. Leonard Azamfirei.

Așa cum rezultă și din “Prefața” la această carte, prof. univ. Leonard Azamfirei, distinsul referent științific al acestei cărți, caracterul pragmatic vizează cu prioritate optimizarea relațiilor interumane și a climatului psihosocial și evidențiază probitatea științifică și morală a autorului. Cercetările științifice ale lui Ioan Jude, în domeniu, au devenit, de mulți ani, o constantă a preocupărilor lui intelectuale. Menționăm, în acest sens, că anterior acestei lucrări, Ioan Jude a publicat o carte de pionierat în acest domeniu științific de interferență, intitulată “Fundamente teoretice ale psihosociologiei”. Cu particularități specifice pentru mediul medical: registrul preocupărilor ale conferențiarului și cercetătorului - sociolog, Ioan Jude, fiind multivariate și polivalente. În același timp, pe lângă utilitatea practică a lucrării, prof. univ. Leonard Azamfirei, cel care a prefațat-o, a subliniat și faptul că “lucrarea conf. univ. Ioan Jude poate fi considerată un adevărat manual universitar de sociologie și psihosociologie medicală”, dovedind utilitatea acesteia nu doar în actul medical propriu-zis, ci și din perspectivă educațională. Mai trebuie cunoscut, de către cititorii acestui articol, faptul că autorul a fost un prestigios cadru didactic în cadrul instituției amintite (UMFST Tg. Mureș), predând și coordonând și un alt domeniu, pe lângă cel sociologic și psihosociologic, cel al pregătirii psihologiei și pedagogiei a viitoarelor cadre medicale și didactice din acest domeniu, devenind directorul acestei structuri educaționale până la pensionarea sa, în anul 2013. Cu aceeași ușurință, a explorat probleme și din alte domenii, pe lângă cel medical și social, precum au fost domeniul militar, politologic, și nu în ultimă instanță, cel religios. Domeniu în care s-a consacrat, devenind unul dintre cei mai prolifici autori laici și un nume de referință. De menționat faptul că toate cărțile publicate în aceste domenii au fost lansate în orașul său de suflet, Reghin, al cărui fiu se consideră că este, fiind absolventul liceului “Petru Maior” din Reghin (promoția 1967).

Revenind la lucrarea în cauză, prin structura sa, poate fi considerată o carte de referință, cu atât mai mult cu cât, pe lângă informația bibliografică, autorul este implicat și din perspectivă afectivă, subliniind că medicina și medicul trebuie să privească omul și starea de sănătate ca principale comandamente ale profesiei lor. Aceasta în opinia autorului înseamnă că, pe lângă pregătirea profesională a medicului și a cadrelor medicale în general, este necesară multă dăruire, altruism și empatie, scopul suprem fiind omul - calitatea vieții, și nu doar exercitarea profesiei într-un mod impersonal și formal, adică strict pragmatic. Toate aceste obiective sunt evidențiate în cele cinci capitole și subcapitole conexe, pe care, în scop argumentativ, le voi evidenția: I. Configurația relațională în plan social și organizațional a sistemului sănătății în România;

II. Interacțiunea socială în mediul medical; III. Conflictul - relație socială și interpersonală; IV. Particularități în manifestarea sistemului conflictelor în sistemul sănătății și instituțiile sale aparținătoare; V. Comunicare și interacțiune socială în mediul medical.

Din conținutul acestor obiective rezultă că medicina și profesia medicală nu trebuie privite ca un scop în sine, ci ca un domeniu exclusiv uman, în care “cei chemați” este necesar să dispună de vocație umanistă, și să nu se considere doar simpli practicieni, cu scopuri preponderent pragmatice și mercantile, prin care ar decredibiliza profesia și statutul moral al celor care o practică, prin prisma unor asemenea motivații. Dintr-o asemenea perspectivă, lucrarea, care poartă girul multiplelor competențe ale autorului, poate fi considerată un model explicit a ceea ce trebuie să fie un cadru medical, oferind în configurația profesiei medicale o reală psihoprofesiogramă, evidențind în primul rând dimensiunea umană - vocațională a acesteia. Cu alte cuvinte, este o profesie la care trebuie să predomine vectorul “a fi”, circumscris umanismului și moralității, iar nu vectorului “a avea”, cum se întâmplă, din păcate, la unele cadre medicale, astfel că prestigiul umanist al acestei profesii este înlocuit de cel pragmatic și mercantil, în defavoare celui umanist. În acest spirit umanist a scris și prof. univ. Ioan Jude această carte, dedicată “Eroilor în halate albe”, în semn de respect și prețuire pentru această categorie socială, atât de necesară și atât de importantă în societatea românească.

În încheierea acestor reflecții succinte, mi-aș permite să consider că această lucrare este utilă nu doar celor din mediul medical, ci prin extrapolare, este la fel de utilă și în domeniul politic, unde problemele analizate de autor ar putea fi aplicate în mod firesc și necesar. O astfel de analogie devine evidentă, mai ales în ceea ce privește interacțiunea și comunicarea, pe al cărui ax este structurată lucrarea, la fel de necesare în ambele medii, fiind astfel posibil de evitat stările conflictuale și de criză din aceste domenii. Ne referim și la actuala criză politică, criză ce-și are rădăcini profunde în criza morală contemporană, fiind mai mult decât evidente aceste relații de cauzalitate.

DORIN CREMENE

Lasă un comentariu