SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL - 7 IANUARIE 2022

Motto: “Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit să mărturisească despre Lumină” (Ioan cap. 1, vers. 6-7).           

Sfântul Ioan Botezătorul - a fost după cum ne spune însuși Mântuitorul Hristos, cel mai mare om de pe pământ care s-a născut din femeie, dar cel mai mic în Împărăția cerurilor. Strigătul său, “Pocăiți-Vă!”, a avut un mare efect asupra națiunii ebraice ce gemea sub jugul invadatorilor romani, mari mulțimi de oameni urmându-l în pustie. Părinții Sfântului Ioan Botezătorul au fost un preot numit Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, iar mama era Elisabeta, din fetele lui Aaron, rudenie a Fecioarei Maria. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, erau oameni în vârstă, dar Elisabeta nu putea să aibă copii, fiind stearpă. După rugăciuni fierbinți, Elisabeta naște un prunc care primește numele de “IOAN”, care, după proorocia îngerului Gavriil va merge “în duhul și puterea lui Ilie”, iar lui Zaharia i se dezleagă limba, el care nu crezuse în profeția arhanghelului Gavril, că soția Elisabeta va naște un fiu ce se va chema Ioan și nu Zaharia, și că va fi mut până în ziua când se vor împlini toate acestea. Tradiția ne spune că Zaharia a fost ucis în templu din porunca tiranului împărat Irod.

Sfânta Scriptură ne spune că Ioan a trăit în pustia de lângă Marea Moartă, hrănindu-se cu lăcuste și miere sălbatecă, fiind îmbrăcat cu haine din păr de cămilă și cingătoare de piele. La vârsta de 30 de ani, a început să propovăduiască venirea lui “Hristos, Adevăratul Botezător în Duh și Adevăr”, botezând în Iordan mii de oameni cu apă, mustrând, certând, îndemnând pe toți pe “calea lui Hristos” Sfârșitul

Sfântului Ioan Botezătorul a fost deosebit de trist. Pentru că osândise în public păcatele regelui Irod Antipa, care trăia în fărădelegi cu Irodiada, soția fratelui său; a fost aruncat în închisoarea din cetatea Maherus, unde a stat un an de zile, după care în urma unui șantaj pus la cale de desfrânata Salomeea, fiica Irodiadei, acestuia i se taie capul. Moare la vârsta de 32 de ani, ca un adevărat creștin al lui Hristos și mucenic al Acestuia.

El este ultimul și cel mai de seamă dintre proorocii Vechiului Testament, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, cel care face legătura cu Noul Testament. Rămâne în istorie un arc peste timp, o personalitate puternică, de excepție, un suflet nobil cu o ținută morală vrednică de admirație, gata de jertfă, necruțător cu cei păcătoși, însușiri cere-l definesc pe adevăratul profet. După aproape două mii de ani se zidesc biserici, schituri, mănăstiri, se botează copii cu numele lui.

***

• “Iisus a venit în pământul Iudeii și stătea acolo cu ucenicii săi și boteza. Și boteza și Ioan în Enom, aproape de Salim, că erau acolo ape multe și veneau și se botezau, căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. Și s-a iscat o neînțelegere între ucenicii lui Ioan și un iudeu asupra curățirii. Și au venit la Ioan și au zis: Rabi, Acela care era cu tine, dincolo de Iordan, și despre care tu ai mărturisit, iată El botează și toți se duc la El. Și Ioan a răspuns și a zis: Nu poate un om să ia nimic, dacă nu i s-a dat din cer. Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă și ascultă de mire, se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit. Cel ce vine de sus este deasupra tuturor; cel ce este de pe pământ pământesc este și de pe pământ grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor” (Ioan cap. 3, vers. 22-31).

***

• “Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine proorocule Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii, și de cât toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, că se spăimântează toți cunoscându-ți viața ta cea nematerialnică. Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi, și a luminat pe cei ce grăiesc către tine: Bucură-te preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!” (Condacul al 7-lea din Acatistul Sf. Ioan Botezătorul).

“Sfinte proorocule Ioane, Botezătorule al lui Hristos, roagă-Te pentru noi păcătoșii, și ceartă și mustră, cum ai făcut cu regele Irod, pe toți cei ce au ruinat, furat și sărăcit, frumoasa noastră Țară, ROMÂNIA”!

LA MULȚI ȘI FERICIȚI ANI, pentru aceia care s-au învrednicit a purta numele proorocului IOAN, cu toate diminutivele aferente.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu