SERVICII NOI ÎN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TÂRGU MUREȘ

Distribuie pe:

Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgu-Mureș urmează să depună la Ministerul Muncii și Solidarității Naționale documentația necesară pentru obținerea licenței de funcționare a cinci servicii recent înființate printr-o decizie a legislativului local din 28 iulie 2022.

* Serviciul de Asistență Socială Comunitară este destinat persoanelor cu domiciliul/reșe-

dința în municipiul Târgu Mureș, aflate în risc de sărăcie, persoane adulte șomere sau inactive, persoane care nu au acte de identitate, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice aflate în situații de dependență, copii în situații de dificultate, tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial, adulții cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție special, părinți/tutori/îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip “A doua șansă”, copii/tineri/adulți/vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu victime ale violenței domestice și familii cu risc de violență domestică, victime ale traficului de persoane.

* Serviciul socio-medical “Asistență medicală comunitară”, care asigură facilitarea și îmbunătățirea accesului populației și, în special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv al celor de etnie romă, la servicii de sănătate, integrate la nivelul comunității cu serviciile sociale și educaționale. Beneficiari: membrii comunității din municipiul Târgu Mureș, cu precădere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă.

* Serviciul medical “Cabinet medical” asigură asistență medicală de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare ambulatoriu pentru un număr de 300 de persoane din comunitatea marginalizată a municipiului Târgu Mureș: persoane care nu figurează în sistemul de asigurări sociale de sănătate din comunitățile marginalizate din municipiul Târgu Mureș ce vor beneficia de servicii medicale constând în acordarea de consultații; activități de medicină preventivă; activități medicale curative; activități de suport; activități de consiliere și planificare familială; activități de îngrijire la domiciliu; intervenții de primă necesitate în afecțiunile acute; activități de îngrijiri paliative; alte activități medicale, în conformitate cu atestatele de studii complementare.

* Serviciul “Centrul de zi pentru minori” - înființat în scopul de a preveni abandonul școlar prin creșterea calității vieții copiilor aflați în situații de dificultate, prin asigurarea pe timpul zilei și după orele de cursuri școlare a unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, orientare școlară și profesională, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copil, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Beneficiari sunt copiii de vârstă preșcolară/școlară: proveniți din mediul socio-economic foarte scăzut în care există riscul de separare de familia sa; orfani de un părinte sau de ambii părinți; proveniți din familii numeroase; ai căror părinți sunt pensionari, bolnavi cronici sau au certificate de încadrare în grad de handicap mediu, accentuat sau grav; proveniți din familii monoparentale, cu un nivel scăzut de cultură și educație, pentru care există posibilitatea de abandon școlar; proveniți din familii în care există violență; proveniți din familie beneficiară de venit minim garantat; părăsiți de părinți și lăsați în grija bunicilor, copii cu părinți plecați în străinătate; proveniți din familii cu venit lunar mic (sub plafonul de 1.500 lei lunar net/membru de familie).

* Serviciul “Centrul de zi privind recuperarea pentru adicții” furnizează servicii sociale de asistență și reinserție socială persoanelor consumatoare de alcool, tutun și droguri, precum și familiilor acestora. De asemenea, sunt incluse și activități de prevenire a consumului de droguri în rândul comunității. Beneficiari sunt adolescenți și tineri cu adicții, adulți cu adicții, familiile adolescenților/tinerilor și/sau persoanelor cu adicții.

Noile structuri fac parte din proiectul “Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din municipiul Târgu Mureș”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional “Capital Uman” 2014-2020.

Lasă un comentariu