ELECTROMURES S.A. COMPONENTA A GRUPULUI DE FIRME TRI.O.M. SpA ITALIA CONVOCATOR A.G.O.A.

Distribuie pe:

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROMURES S.A., cu
sediul in Targu-Mures, str. Calarasilor nr. 112-114, jud. Mures,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/309/1991 si
avand CIF RO 1220411, in baza prevederilor statutare si ale
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, convoaca actionarii societatii in vederea intrunirii
acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor, care va avea loc la sediul societatii din TarguMures, str. Calarasilor nr. 112-114, jud. Mures, la data de
19.06.2014, incepand cu ora 15.

Pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor sunt inscrise spre dezbatere si supunere la vot
urmatoarele subiecte:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de
Administratie privind activitatea societatii comerciale si bilantul
pentru perioada 1 aprilie 2013 si 31 martie 2014.

2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind
activitatea economica si financiara a societatii comerciale
pentru perioada 1 aprilie 2013 si 31 martie 2014.

3. Aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si
pierdere pentru perioada 1 aprilie 2013 si 31 martie 2014.

4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si
a Directorului General pentru perioada 1 aprilie 2013 si 31
martie 2014.

5. Aprobarea Bugetului si a programului de investitii pentru
perioada 1 aprilie 2014 si 31 martie 2015.

6. Nominalizarea unui Auditor Financiar Extern Independent.

7. Nominalizarea unei persoane pentru semnarea documentelor
bancare necesare platilor pe care le are societatea
in limita sumei de 10.000 Euro.

8. Imputernicirea d-lui director general Siciliano Ugo sa
desemneze persoana/ persoane pentru semnarea documentelor
emise de catre compartimentul resurse umane,
documentelor solicitate de catre organele de control si cele
emise de catre organele de control.
9. Diverse.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor
participa doar persoanele inregistrate ca actionari ai societatii
la data de referinta 31 martie 2013.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in
baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare
generala, fie de reprezentantii lor legali, fie de alta persoana
imputernicita in acest sens. Modelul de imputernicire de
reprezentare a actionarilor in adunare este disponibil la
sediul societatii.

Imputernicirile in original vor fi depuse cu cel mult o ora
inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului
dreptului de vot in acea adunare.

In cazul in care in data de 19.06.2014 nu se intrunesc conditiile
de validitate prevazute de Actul constitutiv al Societatii si Legea
nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
este convocata pentru data de 20.06.2014, locul de desfasurare, ora si ordinea de zi a acesteia ramanand cele de mai
sus mentionate.

TARANG JAIN,
presedintele Consiliului de Administratie
S.C. ELECTROMURES S.A.

Lasă un comentariu