MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Distribuie pe:

Modificari legislative cu incidenta fiscala
aprobate prin OUG nr. 8/2014

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 151/28.02.2014 a
fost publicata O.U.G. nr. 8/2014 care include modificari
ale Codului fiscal, Codului de procedura fiscala, actelor
normative privind acordarea esalonarilor la plata, privind
exercitarea activitatii de consultanta fiscala, dar si
prevederi referitoare la plata in transe a sumelor
prevazute prin hotarari judecatoresti definitive si
irevocabile privind restituirea taxei pe poluare/taxei
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,
noutati a caror sinteza o prezentam in continuare:
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal s-a modificat/
completat in ceea ce priveste:

- exceptarea din categoria veniturilor neimpozabile
la calculul impozitului pe profit, a veniturilor rezultate
din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare
detinute la o persoana juridica romana de o persoana
juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania nu are
incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;

- posibilitatea contribuabililor/asocierilor fara
personalitate juridica care desfasoara activitati
agricole pentru care venitul se stabileste pe baza de
norme de venit si detin suprafete destinate productiei
agricole vegetale/animale in localitati diferite de a
opta pentru stabilirea localitatii sau localitatilor
unde vor beneficia de incadrarea in limitele
veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare
grupa de produse vegetale/animale;

- modificarea art. 118 privind cotele de impozitare a
veniturilor nerezidentilor si prezentarea documentelor
privind rezidenta fiscala;

- reglementarea regimului diferentelor negative de
TVA stabilite de organele de inspectie sau sumelor
neachitate la bugetul de stat pana la data depunerii
decontului, din diferentele de TVA de plata stabilite de
organele de inspectie fiscala, prin decizii a caror
executare a fost suspendata de instantele de judecata;

- introducerea/modificarea incepand cu 01.01.2015,
a reglementarilor privind aplicarea TVA in cazul
serviciilor electronice, de telecomunicatii, de
radiodifuziune sau televiziune;

- modificari privind regimul fiscal in cazul produselor
accizabile.

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala s-a modificat/completat in ceea ce priveste:

- reglementarea posibilitatii organelor fiscale de a putea
transmite informatii referitoare la impozite, taxe, contributii
si alte sume datorate bugetului general consolidat oricarui
solicitant, cu acordul scris al contribuabilului in cauza;

- definirea conflictului de competenta in sensul art.
37 din Codul de procedura fiscala;

- extinderea sferei de cuprindere a mijloacelor
de proba in materie fiscala si la inregistrari
audiovideo, date si informatii aflate in orice mediu
de stocare, precum si alte mijloace materiale de
proba, care nu sunt interzise de lege;

- introducerea unor reglementari privind obligatii
declarative cu privire la rezidentii altor state membre UE;

- eliminarea obligatiei certificarii declaratiilor
fiscale anuale si reglementarea optiunii contribuabililor
privind certificarea declaratiilor fiscale, inclusiv
a declaratiilor fiscale rectificative, anterior depunerii
acestora la organul fiscal de catre un consultant fiscal
care a dobandit aceasta calitate potrivit reglementarilor
legale cu privire la organizarea si exercitarea
activitatii de consultanta fiscala si care este inscris
ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si
al societatilor de consultanta fiscala;

- Introducerea unor reglementari privind controlul
antifrauda si modificarea celor privind selectarea
contribuabililor pentru inspectia fiscala;

- Modificari privind stingerea obligatiilor fiscale
prin plata sau compensare; in cazul cererilor de
compensare, exigibilitatea creantei intervine la data
nasterii dreptului de restituire, nu la data cererii de
restituire cum era anterior acestei modificari;

- Introducerea unor reglementari privind rambursarea
TVA, aplicabile incepand cu decontul aferent perioadei
fiscale care se incheie dupa 01.03.2014;

- Introducerea unor reglementari privind restituirea
creantelor fiscale colectate prin retinere la sursa;

- Diminuarea nivelului dobanzii la 0,03% pe zi de
intarziere, incepand din 01.03.2014;

- Reglementarea dreptului contribuabililor la
dobanda incepand cu ziua platii creantei fiscale
individualizate intr-un act administrativ ulterior anulat;

si pana in ziua restituirii sau compensarii creantei;

- Reglementarea unui termen de 30 de zile de la
comunicarea somatiilor, inainte de care nu se pot
infiinta popriri asupra disponibilitatilor bancare;

- Modificari in ceea ce priveste competenta de
solutionare a contestatiilor.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011
privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata
se modifica in sensul ca nivelul dobanzii este de 0,02%
pentru fiecare zi de intarziere, in situatia in care
contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma
scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de
mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului.

In legatura cu plata sumelor prevazute prin hotarari
judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule, dobanzile
calculate pana la data platii integrale si cheltuielile
de judecata, precum si alte sume stabilite de
instantele judecatoresti, devenite executorii pana la
data de 31 decembrie 2015, aceasta se va realiza pe
parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare
an a 20% din valoarea acestora.

BIROU DE COMUNICARE,
RELATII PUBLICE SI MASS MEDIA

Lasă un comentariu