D I S P O Z I T I A NR. 576

Distribuie pe:

ROMANIA - JUDETUL MURES � MUNICIPIUL REGHIN
- PRIMAR
D I S P O Z I T I A NR. 576

din 21.02.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin in sedinta ordinara

PRECUP MARIA, primarul municipiului
Reghin, jud.Mures;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68
din Legea nr.215/2001 - privind administratia
publica locala - republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, emite prezenta:

D I S P O Z I T I E

Articol unic:- Se convoaca sedinta ordinara
a Consiliului Local municipal Reghin,
pentru data de 25.02.2014, ora 15.00, la sediul
Primariei Municipiului Reghin, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind constatarea
incetarii de drept a mandatului
de consilier local a domnului BRANEA
GHEORGHE LUCIAN, din partea USL,
datorita situatiei de incompatibilitate.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul de lucru C.L.
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

2. Proiect de hotarare privind validarea
mandatului de consilier local municipal, a
doamnei LUCA DANIELA, urmatorul supleant
inscris pe lista de candidati din partea USL.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul de lucru C.L.
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

3. Proiect de hotarare privind aprobarea
Contului de executie al bugetului de venituri
si cheltuieli al Primariei mun.Reghin pentru
trimestrul IV anul 2013.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget contabilitate
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

4. Proiect de hotarare privind rectificarea
Bugetului General al Municipiului Reghin
pe anul 2014.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

5. Proiect de hotarare privind aprobarea
Organigramei, a Statelor de Functii ale
Aparatului de specialitate al primarului,
precum si ale institutiilor si serviciilor
subordonate Consiliului Local Reghin.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Biroul Resurse Umane salarizare
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

6. Proiect de hotarare privind punerea la
dispozitie a suprafetei de 40 mp teren
proprietate publica a Municipiului Reghin,
situat in incinta Spitalului Municipal "dr.
Eugen Nicoara�, in vederea implementarii
proiectului "Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea
spitaliceasca�.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Achizitii Publice,
Management Proiecte
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

7. Proiect de hotarare privind actualizarea
indicatorilor fizici aferenti proiectului
"Extinderea ssi reabilitarea infrastructurii
de apa si apa uzata in judetul Mures�, din
cadrul POS MEDIU.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul achizitii publice,
Management proiecte
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

8. Proiect de hotarare privind aprobarea
Listei de prioritati in solutionarea cererilor de
locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Asistenta Publica
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

9. Proiect de hotarare privind aprobarea
privind darea in administrare catre Scoala
Gimnaziala "Alexandru Ceusianu� Reghin a
apartamentului nr.68, cu destinatia locuinta
de serviciu, situat in blocul din Reghin, b-dul
Unirii, nr.57, jud.Mures.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

10. Proiect de hotarare privind schimbarea
destinatiei din locuinta de serviciu in
locuinta a apartamentului nr. 116 din imobilul
- bloc de locuinte - situat in Reghin, str.
Unirii, nr.57, jud. Mures.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

11. Proiect de hotarare privind aprobarea
aderarii unor unitati administrativ teritoriale
la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Aqua Invest Mures.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

12. Proiect de hotarare privind modificarea
art.1 din HCL nr.72/29.09.2008
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

13. Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului privind regimul finantarilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al
mun.Reghin, pentru activitati nonprofit de
interes local.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

14. Proiect de hotarare privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local Reghin in
Comisia de evaluare si selectionare a proiectelor
de finantare nerambursabila alocate
de la bugetul local al municipiului Reghin
pentru activitati nonprofit de interes local.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

15. Proiect de hotarare privind trecerea din
domeniul public in domeniul privat al municipiului
Reghin a unui corp de cladire din
imobilul "Sediul Primariei si Consiliului local�
situate in Reghin, Piata Petru Maior nr.41, in
vederea demolarii acestuia.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea
Domeniului Public, Mediu
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

16. Proiect de hotarare privind trecerea
unor bunuri aferente "Statiei de Epurare� din
domeniul public in domeniul privat al Municipiului
Reghin in vederea scoaterii din
functiune, valorificarii si casarii, dupa caz.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea
Domeniului Public, Mediu
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

17.Proiect de hotarare privind trecerea din
domeniul public in domeniul privat al Municipiului
Reghin a imobilului teren aferent
centralei Termice in suprafata de 275 mp, situat
in municipiul Reghin, str. M.Viteazul, FN.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea
Domeniului Public, Mediu
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

18. Proiect de hotarare privind trecerea din
domeniul public in domeniul privat al Municipiului
Reghin a unor constructii din imobilul
situat in municipiul Reghin, str.Republicii nr.1A.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea
Domeniului Public, Mediu
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

19. Proiect de hotarare privind aprobarea
concesiunii directe a terenului in suprafata
de 93,9 mp, in vederea extinderii constructiei
� casa de locuit, situata in mun.Reghin,
str.Campului nr.57/B..
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea
Domeniului Public, Mediu
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

20. Proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul public al Municipiului
Reghin a imobilului teren in suprafata
de 405 mp, situat in municipiul Reghin, str.
Republicii nr.1A.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea
Domeniului Public, Mediu
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

21. Proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul public al Municipiului
Reghin a imobilului teren in suprafata
de 2.322 mp, situat in municipiul Reghin,
str.Libertatii F.N.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea
Domeniului Public, Mediu
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

22. Proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul public al Municipiului
Reghin a imobilului teren in suprafata
de 191 mp, situat in municipiul Reghin,
str.Izvorului F.N.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea
Domeniului Public, Mediu
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

23. Proiect de hotarare privind aprobarea
PUD construire doua locuinte colective
P+2E+M, pe amplasamentul situat in Reghin,
strada Susenii Noi nr.39.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea
Domeniului Public, Mediu
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

24. Proiect de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta pe lunile MARTIEAPRILIE
2014.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul de lucru C.L.
Pr.de hot.Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura
25. Bilantul activitatii Serviciului de politie
locala in anul 2013.
26. Diverse.

Primar,

MARIA PRECUP

avizat pentru legalitate,
secretar,

MIRELA MINODORA RADOI

Lasă un comentariu