DISPOZITIA NR. 272

Distribuie pe:

din 13 decembrie 2013

privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica
ordinara pentru data de 19 decembrie 2013, ora 13.00
Presedintele Consiliului Judetean Mures,

In baza art. 94 alin. (1), (3), (5), (7), (8) si in temeiul art.106 alin. (1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
dispune:

Articol unic: Se convoaca plenul Consiliului Judetean Mures in
sedinta publica ordinara pentru data de 19 decembrie 2013, ora 13.00,
in sala mare de sedinte din Palatul Administrativ, avand urmatoarea
ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind stabilirea masurilor necesare pentru
inchirierea unor spatii din imobile ce apartin domeniului public al
judetului Mures, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean
Mures

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului
Judetului Mures, pe anul 2013

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea raportului privind executia
preliminata a bugetului Consiliului Judetean Mures pe trim.IV.2013

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2013 al S.C. "Parc Industrial Mures� S.A.

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2013 la R.A. Aeroportul Transilvania Targu-Mures

6. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului si a taxei
speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul
national de evidenta persoanelor

7. Proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife si taxe locale
datorate in anul 2014 bugetului propriu al judetului Mures si institutiilor
subordonate Consiliului Judetean Mures

8. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii la produsele
agricole pentru evaluare in lei a arendei stabilite potrivit legii in cursul
anului 2014

9. Proiect de hotarare privind aprobarea unui protocol de colaborare
in vederea furnizarii unor servicii de interes public judetean

10. Proiect de hotarare privind modificarea programului de interes
public judetean: "Prevenirea violentei in scoli�, aprobat prin Hotararea
Consiliului Judetean Mures nr. 78/30.05.2013

11. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Judetean Mures in adunarea Generala a
Actionarilor la S.C. "Parc Industrial Mures� S.A., privind administrarea
societatii

12. Proiect de hotarare privind constituirea colectivelor de coordonare
si supervizare pentru atribuirea unor contracte de delegare a gestiunii
operarii infrastructurii create in cadrul SMIDS Mures

13. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei II la Hotararea
Consiliului Judetean Mures nr. 121/25.07.2013 privind aprobarea
structurii organizatorice, a statului de functii si a Regulamentului de
organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judetean Mures

14. Hotarare privind organizarea retelei scolare a invatamantului
special gimnazial si liceal din judetul Mures

15. Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu, aferente
unui numar de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport
public judetean de persoane prin curse regulate speciale

Presedinte,
CIPRIAN DOBRE

Avizat pentru legalitate,
secretar
AURELIAN-PAUL COSMA

Lasă un comentariu