CONVOCATOR

Distribuie pe:

In conformitate cu Dispozitia Primarului nr. 2.574 din data de 2
octombrie 2013, se convoaca sedinta ordinara a Consiliului local
municipal Targu-Mures, care va avea loc marti, 8 octombrie 2013,
ora 14.00, la sediul Municipiului Targu-Mures din Piata Victoriei,
nr. 3, sala 45, cu urmatoarea,

O R D I N E D E Z I:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de achizitie a
imobilelor situate in Targu-Mures, str. K�s K�roly nr. 1/B din patrimoniul
S.C. Energomur S.A. societate comerciala in faliment.

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al unitatii
administrativ teritoriale - Municipiul Targu-Mures, pentru anul 2013.

3. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si Statului
de functii ale Serviciului public Administratia Creselor.

4. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si Statului
de functii ale Caminului pentru persoane varstnice Targu-Mures.

5. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului A.G.A.
d-na Karacsony Erdei Etel sa aprobe documentele referitoare la
subiectele de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale
a Actionarilor din data de 7.11.2013.

6. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Contractul de delegare
a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare nr. 22/202.662/
2010, incheiat cu operatorul S.C. Compania Aquaserv S.A. Targu-Mures,
a noilor mijloace fixe care sunt parte a serviciului de alimentare cu apa
si canalizare, din domeniul public al Municipiului Targu-Mures, realizate
prin investitii derulate de operator, receptionate in luna iulie 2013.

7. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Contractul de delegare
a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare nr. 22/202.662/
2010, incheiat cu operatorul S.C. Compania Aquaserv S.A. Targu-Mures,
a noilor mijloace fixe si a terenurilor aferente care sunt parte a serviciului
de alimentare cu apa si canalizare, din domeniul public al Municipiului
Targu-Mures, necesare pentru promovarea si realizarea investitiei
"Reamplasarea Statiilor de hidrofor din CT-uri (CT Budai N. Antal, CT
Tudor 1, 3, 4, 6) investitii derulate de operator.

8. Proiect de hotarare privind desemnarea unei comisii de preluare a
"bunurilor de retur� si "a bunurilor de preluare� din partea Municipiului
Targu-Mures.

9. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 al H.C.L.M. nr. 69/
26.02.2009 referitoarea la aprobarea fisei de evaluare in vederea vanzarii
si vanzarea catre S.C. Irokar Company S.R.L. a terenului in suprafata de
171,5 mp situat in Targu-Mures, str. Livezeni nr. 4.

10. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr. 45/11.02.2008
referitoare la trecerea din domeniul public in domeniul privat al
Municipiului Targu-Mures a spatiului situat in Piata Victoriei nr. 33 in
suprafata de 258,30 mp si aprobarea organizarii licitatiei publice in
vederea vanzarii spatiului situat in Piata Victoriei nr. 33.

11. Proiect de hotarare privind acoperirea diferentei dintre pretul de
distributie si furnizare a energiei termice si pretul de producere a
energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Targu-Mures.

12. Proiect de hotarare privind liniile de subventionare prioritare in
domeniul asistentei sociale pentru anul 2014.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata a taxei de
autorizare a lucrarilor de spargere strazi trotuare, zone verzi, pentru
lucrarile de inlocuiri, reparatii, bransamente/racorduri la retelele
publice de alimentare cu energie termica si apa calda, care apartin
domeniului public.

14. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren in suprafata de 21
mp din Targu-Mures, str. Voinicenilor f.nr., in proprietatea publica a
Municipiului Targu-Mures de la KAYISLIGIL NICOLETA-ANGELA.

15. Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din
domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targu-Mures.

16. Proiect de hotarare privind unele masuri in reglementarea inscrierii
provizorii in cartea funciara a unui teren aflat in patrimoniul Municipiului
Targu-Mures.

17. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unui
imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat pe str. Depozitelor f.nr.,
aflat in proprietatea Municipiului Targu-Mures.

18. Proiect de hotarare privind prelungirea pe o perioada de 5 ani a
contractului de inchiriere nr. 1955B/24.08.2009 incheiat intre Municipiul
Targu-Mures in calitate de proprietar si Casa de Cultura a Studentilor
Targu-Mures asupra spatiului situat in str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, in
suprafata de 513 mp din care 398 in folosinta exclusiva.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism
"Plan Urbanistic Zonal - introducere teren in intravilan, lotizare teren,
stabilire reglementari privind organizarea retelei stradale si
infrastructurii edilitare in vederea construirii unui ansamblu rezidential
nou, str. Budiului, f.nr.� cu regulamentul local de urbanism aferent
proprietar - beneficiar: S.C.�Izorep�S.R.L.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism
"Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construirea
unei case de locuit unifamiliale si a unui parcaj auto acoperit,
prelungirea str. Pomilor - zona str. Marului, f.nr.� Beneficiari - Proprietari:
Gorea Vasile-Silviu si Gorea Ioana-Tatiana.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism
"Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire
hala depozit, str. Dezrobirii, nr. 23�, Beneficiar - Proprietar: S.C.
"Intraserv�S.R.L.

22. Proiect de hotarare privind schimbare de amplasament, schimbare
activitate si suplimentare concesiune pentru doamna Sarchiz Carmen.

Lasă un comentariu