CONVOCATOR

Distribuie pe:

Comitetul Director al S.C. VES S.A. Sighisoara, cu sediul in Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr.102, jud.
Mures, inregistrat in Registrul Comertului sub nr. J 26/2/ 1991, avand codul unic de inregistrare RO 1223604,
in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare,
prin presedinte Fetita Alin Sorin, in sedinta din 07.08.2013 a hotarat convocarea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Societatii, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru
data de 13.09.2013, la ora 12.00, in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului nr. 47/15N,
Cladire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj.

Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de
03.09.2013, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.

In cazul in care la data de 13.09.2013 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv
al Societatii, se convoaca si se fixeaza - in temeiul art. 118 din Legea nr.31/1990, republicata cea de-a doua
Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 14.09.2013 la aceleasi ore, in acelasi loc si cu
aceeasi ordine de zi.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea constituirii de catre SC VES SA Sighisoara pentru Chimsport SA a unor garantii in vederea
contractarii unui credit pe termen lung de la CEC Bank de catre Chimsport SA.

2. Aprobarea garantarii de catre SC VES SA pentru Chimsport in favoarea CEC Bank, cu urmatoarele imobile
proprietate SC VES SA identificate in C.F. dupa cum urmeaza:

- CF 50664 Sighisoara

- CF 50027 Sighisoara

- CF 50946 Sighisoara

- CF 50942 Sighisoara

- CF 50026 Sighisoara

- CF 50181 Sighisoara

- CF 50940 Sighisoara

- CF 50031 Sighisoara

- CF 50180 Sighisoara

- CF 50939 Sighisoara

- CF 50179 Sighisoara

- CF 50944 Sighisoara

3. Aprobarea datei de 30.09.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind
piata de capital.

4. Mandatarea dlui Fetita Alin Sorin, domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor nr.74, ap. 114, identificat
prin CI seria KX. numar 709917, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, avand CNP
1731218120700, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii
hotararilor AGAE.

III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al
societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv
pana la data de 24.08.2013, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de
hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cel tarziu la data de 24.08.2013.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus-mentionata,
raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. Intrebarile vor fi depuse
sau expediate in asa fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 11.09.2013.
ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR� din 13/14.09.2013.

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota direct in
Adunarile Generale ale Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de identitate, precum si dreptul de a vota
prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala, conform informatiilor afisate pe pagina de
internet a Societatii www.ves.ro.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor
Generale a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale in limba romana si
in limba engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generala a Actionarilor se pot obtine de la
sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro, incepand cu data de 12.08.2013.
Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, cu legalizare
de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate - pentru
persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original,
emis cu maxim 10 zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente
din tara de rezidenta a actionarului - pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul
Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 11.09.2013, ora
12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR�, din 13/14.09.2013.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul
convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot, precum si la
numaratoarea voturilor in Adunarile Generale ale Actionarilor.

VII. Dupa completare, procurile speciale in limba romana si in limba engleza vor fi depuse sau expediate,
in original, la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data
de 11.09.2013, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR� din 13/14.09.2013. Procurile se intocmesc in trei exemplare
originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane
reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un
exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa ofice@ves.ro.,
eu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale
prezentului Convocator.

Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 11.09.2013, ora 12.00, nu vor fi luate in
calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile Generale.

VIII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de
a vota in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 13/14.09.2013 personal sau prin reprezentant.

IX. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si
proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la dispozitia actionarilor la
sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, judetul Mures si sunt postate pe pagina de Internet
a societatii www.ves.ro incepand cu data convocarii, 12.08.2013.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0265 -77.38.40.

Presedintele Comitetului Director,

Lasă un comentariu