Atentie, angajatori!
DOSARUL PERSONAL AL SALARIATULUI, OBLIGATORIU!

Distribuie pe:

Inspectorii in legislatia muncii, le
reamintesc angajatorilor ca, in conformitate
cu Hotararea de Guvern nr. 500/
2011, trebuie sa intocmeasca un dosar
personal pentru fiecare dintre salariati,
pe care sa il pastreze in bune conditii, la
sediu, si sa il prezinte inspectorilor de
munca in cadrul misiunilor de control,
altfel risca amenzi de pana la 8.000 de lei.

Continutul dosarului

Dosarul personal al salariatului trebuie sa
cuprinda, cel putin, urmatoarele documente: actele
necesare angajarii; contractul individual de munca;
actele aditionale si celelalte acte referitoare la
modificarea, suspendarea si incetarea contractelor
individuale de munca; acte de studii (certificate de
calificare), precum si orice alte documente care
certifica legalitatea si corectitudinea completarii
in registrul Revisal. Totodata, dosarul profesional
al salariatului trebuie sa cuprinda, obligatoriu,
copie de pe actul de identitate; copie de pe livretul
militar (daca este cazul); adeverinta medicala,
eliberata de catre medicul de familie al angajatului,
care sa ateste ca este apt de munca; xerocopii de
pe actele de studii, de la diploma de liceu la ultimul
act aferent ultimei forme de invatamant absolvita;
copii de pe certificatele de participare la cursurile
de instruire sau perfectionare; copie de pe carnetul
de munca si ale adeverintelor de la locurile de
munca anterioare; recomandari de la locurile de
munca anterioare; cazierul judiciar, in original;
curriculum vitae, semnat si datat de catre angajat;
contractul individual de munca, impreuna cu oferta
de angajare, ambele semnate, datate si cu numar
de inregistrare; fisa postului; acte aditionale;
cererile de suspendare a raportului juridic de
munca, actul juridic de aprobare a
suspendarii, actul juridic prin care se
dispune reluarea activitatii; actele
juridice care atesta modificarile salariale;
actele juridice de mandatare a
angajatului sa reprezinte angajatorul;
actul juridic prin care se stabileste
participarea la activitati in cadrul unor
proiecte; actul juridic de incetare a
raportului juridic de munca, daca este
cazul, si rapoartele de evaluare.

Salariatul are acces la dosar

La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost
salariat, angajatorul este obligat sa ii elibereze
acestuia: copii ale documentelor existente in dosarul
personal; copii ale paginilor din registrul electronic,
care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si
un document care sa ateste activitatea desfasurata
de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in
munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta
din registrul general de evidenta si din dosarul
personal, in termen de cel mult 15 zile de la data
solicitarii. Documentele vor fi eliberate in copie
certificata de reprezentantul legal al angajatorului
sau de persoana imputernicita de angajator pentru
conformitate cu originalul.

***

Refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de
munca a dosarului personal al salariatilor este
sanctionat cu amenda intre 5.000 si 8.000 lei.
Atentie! Dosarul personal se intocmeste pentru
toti angajatii, indiferent de tipul contractului de
munca incheiat cu acestia (pe perioada nedeterminata
sau determinata) sau de tipul normei (norma
intreaga sau partiala).

Lasă un comentariu