ELECTROMURES S.A

Distribuie pe:

COMPONENTA A GRUPULUI
DE FIRME TRI.O.M. SpA ITALIA

Hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor S.C. ELECTROMURES S.A.
nr. 39 din data de 17.05.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare
"Adunarea�) societatii comerciale SC ELECTROMURES S.A. (denumita
in continuare "Societatea�), intrunita la data de 17.05.2013, la sediul
societatii din Targu-Mures, str. Calarasilor nr.112-114, in conformitate
cu prevederile Actului Constitutiv si dispozitiile Legii nr.31/1990
republicata cu modificarile ulterioare, avand data de 31.12.2012 ca
data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa
voteze in cadrul adunarii generale, in prezenta actionarilor
reprezentand 98,23061 % din capitalul social, si anume:

TRI.O.M. SPA, societate italiana, cu sediul social in Cambiano, Torino,
str. Via Dei Parti nr.20 Italia, inregistrata la Registrul Comertului Torino
sub nr. 02068490016 detinand un numar de 2.664.681 actiuni (98.23061%
din capitalul social), reprezentata legal de D-l Director General Siciliano
Ugo, conform imputernicirii si cu participarea D-lui Siciliano Ugo a ales
pe Oltean Marta Delia in calitate de Secretar al Adunarii, si constatand
ca este intrunita legal si statutar a hotarat in unanimitate urmatoarele:
Pct.1. Dupa prezentarea Raportului adminstratorilor, aprobarea
Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea societatii
comerciale pe anul 2012.

Pct.2. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. ELECTROMURES
S.A. privind activitatea economica si financiara a societatii comerciale
pe anul 2012.

Pct.3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind activitatea
economica si financiara a societatii comerciale pe anul 2012.
Auditorul financiar SC CONSAUDIT SRL din TG.-MURES, reprezentata
prin D-na Suciachi Greta, prezinta Raportul de audit financiar privind
activitatea SC ELECTROMURES SA pe anul 2012.

Opinia auditorului financiar evidentiaza ca situatiile financiare
prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la data de
31.12.2012, precum si a rezultatelor operatiunilor sale si a fluxului de
numerar pentru exercitiul financiar incheiat, in conformitate cu
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor
Economice Europene cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, avand in vedere prevederile art.263, alin.(2) si art.265
alin.(1) din Reglementarile contabile, conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitatilor Economice Europene, raportul auditorului financiar
precizeaza ca raportul administratorilor este in conformitate cu situatiile
financiare anuale auditate.

Pct.4. Aprobarea Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere
pe anul 2012, precum si a anexelor la Bilantul Contabil pe anul 2012.
Pct.5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de
Administratie si al Directorului General pentru exercitiul financiar 2012.
Pct.6. Aprobarea proiectului de buget si a programului de investitii
pentru perioada dintre 1 ianuarie 2013 si 31 martie 2014.

D-l Siciliano Ugo, Director General al SC ELECTROMURES SA, prezinta
proiectul de buget de venituri si cheltuieli al SC ELECTROMURES SA cu
referire la toate capitolele de venituri si cheltuieli, a programului de
investitii in domeniul tehnic, tehnologic, modernizarea capacitatii de
productie pentru perioada dintre 1 ianuarie 2013 si 31 martie 2014.

Pct.7. Nominalizarea in calitate de auditor financiar extern
independent pentru perioada 01/03/2013-01/03/2014 - a D-nei Suciachi
Greta, cetatean roman, nascut la data de 12.05.1953, in Gorban, jud.
Iasi, domiciliat in com. Livezeni, Aleea Nordului nr. 4, jud. Mures,
identificat cu Cartea de identitate seria MS nr. 545573, eliberata de
Politia Tg.-Mures la data de 11.01.2010, cu valabilitate 12.05.2070,
CNP 2530512264384.

Presedintele Consiliului de Administratie
SC ELECTROMURES SA
TARANG JAIN

Lasă un comentariu