Biserica cu hramul sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Distribuie pe:

Biserica ortodoxă din satul Senereuș, comuna Bălăușeri, prăznuiește, la data 8 noiembrie a fiecărui an, hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, o sărbătoare închinată arhanghelilor puterilor cerești, așa cum spune într-o predică părintele Cleopa, prin cuvântul numelui de „arhanghel" înțelegem „mai mare peste îngeri" sau „cel dintâi peste îngeri", iar „înger" înseamnă „vestitor", îngerii vestesc pe pământ și fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Iar ziua aleasă de 8 este simbolul vieții veșnice, luna noiembrie este a noua lună de la Creație, care s-a săvârșit în luna martie, totodată simbolizând cele nouă cete îngerești, în ascultare și în preajma mărețului tron al Lui Dumnezeu, ierarhic fiecare ceată îngerească având numele și misiunea sa atât în cer, cât și pe pământ. Părintele paroh Caraș Ștefan Gabriel - în calitatea sa dublă de gazdă, cât și aceea de purtător de nume al Sfântului Arhanghel Gavriil, pe calea aceasta face invitația cuvenită tuturor fiilor satului, cât și bunilor credincioși jertfitori de fapte bune întru ascultare și iubire de Hristos, a lua parte la acest sărbătoresc praznic închinat marilor conducători de oști îngerești, știind, odată cu lumina vieții, că Dumnezeu, în toată plinătatea bunătății mărinimiei Lui pline de har și adevăr, încă de la botez, ne-a hărăzit fiecăruia un înger păzitor care ne ocrotește și însoțește pe toate cărările și încercările vieții, contabilizându-ne faptele bune care, la Judecata de apoi, au puterea rugătoare de a ne deschide porțile ce duc spre calea Mântuirii sufletelor.

Despre cei doi arhangheli, cunoaștem din cărțile sfinte, numele de Mihail întruchipează „puterea Lui Dumnezeu", asemuit sabiei de foc care păzește legea Lui Dumnezeu și biruitor al puterii vrășmașilor. Tot el, la sfârșitul veacurilor, alături de ceata arhanghelilor va suna din trâmbiță sculând pe cei morți și va chema toate neamurile și limbile popoarelor la judecata dumnezeiască a Dreptului judecător, după mărturia Sf. Apostol Pavel, care zice; „Că însuși Domnul, întru poruncă, cu glasul Arhanghelului și întru trâmbița Lui Dumnezeu va pogorî din cer"

Sfântul Arhanghel Gavriil având tâlcuirea de „bărbat _ Dumnezeu" cunoscut ca arhanghelul bunelor vestiri, este purtătorul de crin al neîntinatei bucurii, trimis din cer pe pământ să aducă vestea, taina cea mare a întrupării Domnului zămislit din pântecul fecioresc al Preamilostivei Maicii Marii _ ascultătoare, mijlocitoare și plinitoare a tuturor cererilor. El a descoperit magilor taina întrupării pruncului Iisus, acestora, luându-se după steaua călăuzitoare și strălucitoare, li s-a arătat calea, bucuria de a se închina și oferi daruri pruncului Iisus. El a cântat cel dintâi „Slavă întru cei de sus, Lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!"

Acest praznic liturgic în care preamărirea lui Dumnezeu, rugăciunea, facerea de bine au darul înnobilării fiecăruia dintre noi, în a preamări și gusta un timp în care sărbătorile apropiate ale Nașterii Domnului, obiceiurile, colindele, inima primitoare dezbărată de neliniști și griji întru apropiat sfârșit și început de an au darul să ne primenească sufletul redându-ne bucuria de negrăită frumusețe a unui timp încărcat de sacru întru iubire de semeni.

Lasă un comentariu