PRECIZĂRI

Distribuie pe:

În editorialul cu titlul „Enigme despre terenul administrat de Agenția Domeniului Statului" publicat în ziarul „Cuvântul liber" de sâmbătă, 15 februarie, îmi exprimam nedumerirea despre suprafețele administrate de ADS, disponibile a fi acordate tinerilor fermieri.

Printr-un comunicat din 19.02.2020 transmis redacției am reținut că la nivel de județ există 1.190,72 hectare de teren pe diferite categorii de folosință, în administrarea ADS, disponibile a fi acordate fermierilor tineri.

Redăm mai jos comunicatul ADS și tabelul cu terenurile disponibile.

VASILE BOTA

 

Urmare a solicitării dumneavoastră privind atribuirea directă de terenuri agricole tinerilor fermieri, comunicăm următoarele:

Agenția Domeniilor Statului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, concesionează sau arendează terenuri cu destinație agricolă, aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăților naționale, a institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă și unități de învățământ agricol și silvic. Conform prevederilor art. 4, alin. (1), lit. c^1) din Legea nr. 268/2001, de înființare și funcționare a Agenției Domeniilor Statului, (cu modificările și completările ulterioare) atribuțiile acesteia au fost completate cu:

„... concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme, în situația în care suprafețele de terenuri disponibile sunt mai mici decât cele solicitate, se aplică procedura concurențială reglementată de prezenta lege".

În momentul finalizării normelor de aplicare ale Legii nr. 226/2016, precum și a procedurilor interne, acestea vor fi publicate pe site-ul Agenției Domeniilor Statului.

Anexăm situațiile suprafețelor de teren libere de contract, administrate de Agenția Domeniilor Statului pe raza județului Mureș.

 

Cu stimă, Director general CAMELIA-MARIA PROCOP

Director, ANDREI ACATRINEI

Șef Serviciu, BOGDAN SPASICI

Întocmit, FLORINA OSMAN

 

Suprafețele de teren pot suferi modificări în urma aplicării legilor de fond funciar, a inventarierii efectuate în baza Legii nr. 165/2013 sau ca urmare a actualizării evidențelor de fond funciar cu contracte nou încheiate.

Menționăm că unele suprafețe de teren pot fi afectate de titluri de proprietate eliberate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, fără întocmirea protocolului de predare încheiat cu Agenția Domeniilor Statului.

Ionuț Dragoș Făinoiu

17.02.2020

 

 Foto: Situația suprafețelor de teren libere de contract, administrate de Agenția Domeniilor Statului - județul Mureș

Lasă un comentariu