C O N V O C A T O R

Distribuie pe:

In conformitate cu Dispozitia Primarului, nr. 2.022 din data de 2 iulie 2014,
se convoaca sedinta ordinara a Consiliului local municipal Targu-Mures, care va avea loc
marti, 8 iulie 2014, ora 14.00, la sediul Primariei Municipiului Targu-Mures
din Piata Victoriei nr. 3, sala 45, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului
de stabilire, incasare taxe si impozite din cadrul Directiei
economice.

2. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si
statului de functii ale Serviciului Public Administratia
Domeniului Public.

3. Proiect de hotarare privind unele modificari la statul de
functii al Serviciului Public de Asistenta Sociala.

4. Proiect de hotarare privind unele modificari la organigramele
si statele de functii ale Serviciului Public de Utilitati
Municipale.

5. Proiect de hotarare privind unele modificari la organigrama
si statul de functii si schimbarea denumirii Serviciului Public
Administratia Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti.

6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului
local nr.243/25.07.2013, referitoare la sustinerea proiectului
"Creare strada de legatura intre strada Livezeni si Spitalul
Judetean de Urgenta Mures�, Targu-Mures.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea comandarii unui Plan
de Mobilitate Urbana Durabila si initierea asocierii cu unitatile
administrativ-teritoriale din zona periurbana a Municipiului
Targu-Mures.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei
Rastolita din judetul Mures la Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara AQUA INVEST MURES.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei
Beica de Jos din judetul Mures la Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara AQUA INVEST MURES.

10. Proiect de hotarare privind mandatarea d-nei Karacsony
Erdei Etel pentru a vota in Adunarea Generala a A.D.I. "AQUA
INVEST MURES� modificarea si completarea Regulamentului
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in aria de operare
a S.C. Compania Aquaserv S.A., anexa la Contractul de Delegare
nr. 22/202.662/2010.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar
de intretinere pentru copiii ce frecventeaza cresa in anul
scolar 2014 � 2015.

12. Proiect de hotarare privind schimbarea activitatii
desfasurate in imobilul proprietatea Universitatii de Medicina
si Farmacie Targu-Mures, situat in Complexul de Agrement si
Sport "Muresul� Targu-Mures, str. Plutelor nr. 2, din alimentatie
publica in spatiu de invatamant.

13. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre
dl Lucaciu Gheorghe a terenului in suprafata de 36 mp, teren
aflat in proprietatea Municipiului Targu-Mures.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de
urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu � studiu de amplasament
pentru construire locuinta individuala, prin modificare prevederi
P.U.D. aprobat�, str. Dimitrie Cantemir nr. 18 � 20, proprietari �
beneficiari Corfar Stefan si Corfar Aurora Tereza.

15. Proiect de hotarare privind rectificarea art. 1 al Hotararii
Consiliului local nr. 179/29.05.2014 referitoare la acordarea
denumirii ,,Dr. Kozma B�la� actualei strazi ,,Harghitei� din
Municipiul Targu-Mures.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de
inchiriere, prin licitatie deschisa, a spatiului de 117 mp compus
din 4 incaperi din incinta Primariei Municipiului Targu-Mures
cu destinatia de bufet.

17. Proiect de hotarare privind modificarea comisiei de
licitatie numita prin Hotararea Consiliului local nr. 157/

20.12.2012 referitoare la aprobarea unor masuri de valorificare
prin vanzare la licitatie publica a bunurilor mobile aflate in
centrale termice dezafectate.

18. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre
Vultur Mariana Natalia a terenului in suprafata de 11,98
apartinand Municipiului Targu-Mures.

19. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea
Consiliului local municipal nr. 85/27.09.2012 referitoare la
concesionarea directa catre unitatile de cult din Targu-Mures a
unor terenuri in suprafata de cate 1.700 mp fiecare, apartinand
Municipiului Targu-Mures, din Cartierul "Belvedere�.

20. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului
local nr. 45 din 11.02.2008 referitoare la trecerea din domeniul
public in domeniul privat al municipiului Targu-Mures a spatiului
situat in P-ta Victoriei nr. 33 si aprobarea organizarii licitatiei
publice in vederea vanzarii acestuia.

21. Proiect de hotarare privind numirea unui membru in
Comisia pentru analizarea solicitarilor de locuinte sociale,
locuinte pentru chiriasi din case retrocedate, de necesitate, chirie
fond de stat si locuinte pentru tineri destinate inchirierii, numita
prin Hotararea Consiliului local nr. 23/30.08.2012.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor pentru
finantarea proiectelor culturale care vor incepe in perioada
01.07.2014 � 31.12.2014.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar
pentru actiuni ale institutiilor de invatamant in baza concursului
de proiecte pe semestrul II 2014.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor pentru
sprijinirea actiunilor sportive pe semestrul II 2014.

25. Proiect de hotarare privind sprijinirea unor unitati de cult
din municipiul Targu-Mures pe anul 2014, in baza O.G. nr. 82/
2001 cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr.1470/
2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

26. Proiect de hotarare privind numirea persoanelor care vor
face parte din Consiliul Director al asocierii dintre Municipiul
Targu-Mures si Sport Club "Muresul� Targu-Mures.

27. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte
de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat aceea de
locuinta, precum si repartizarea spatiilor aflate in
patrimoniul municipalitatii.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
privind procedura de eliberare a autorizatiilor de libera trecere
pentru autovehicule de tonaj greu pe strazi cu restrictii de tonaj
pe raza Municipiului Targu-Mures si aprobarea nivelului taxelor
percepute pentru eliberarea autorizatiei de libera trecere.

29. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei
amplasamentelor situate pe domeniul public/privat
al Municipiului Targu-Mures, in vederea desfasurarii de
activitati comerciale.

30. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice
a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat pe str.
Berlin nr. 3, aflat in proprietatea Municipiului Targu-Mures.

31. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice
a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat pe str.
Berlin nr. 5 si 7, aflat in proprietatea Municipiului Targu-Mures.

32. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice
a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat pe str.
Berlin nr. 9, aflat in proprietatea Municipiului Targu-Mures.

33. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren in
suprafata de 45 mp din Targu-Mures, str. Eden f. nr., in
proprietatea publica a Municipiului Targu-Mures de la Sivu
Claudiu Ilie si Sivu Carmen.

34. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren in suprafata
de 168 mp din Targu-Mures, str. Eden f. nr., in proprietatea publica
a Municipiului Targu-Mures de la Dicui Mircea si Dicui Violeta.

35. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren in
suprafata de 16 mp din Targu-Mures, str. Constantin Hagi
Stoian f. nr., in proprietatea publica a Municipiului
Targu-Mures de la Stefan Daniel.

36. Proiect de hotarare privind unele masuri in achizitionarea
unor bunuri mobile din patrimoniul S.C. ENERGOMUR S.R.L.,
societate in faliment.

37. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei
Comisiei de preluare a ,,bunurilor de retur�� si a ,,bunurilor de
preluare�� din partea Municipiului Targu-Mures � aprobata prin
Hotararea Consiliului local nr. 276 din 08.10.2013.
38. Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii unei
delegatii din partea Municipiului Targu-Mures si a Consiliului
local, la Baja/Ungaria, in perioada 11� 13.07.2014.

Primar,

Lasă un comentariu