Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROMURES S.A. nr. 56 din data de 19.06.2014

Distribuie pe:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare "Adunarea�) Societatii
Comerciale ELECTROMURES S.A. (denumita in continuare "Societatea�), intrunita la data
de 19.06.2014, la sediul societatii din Targu-Mures, str. Calarasilor nr.112-114, in conformitate
cu prevederile Actului Constitutiv si dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile
ulterioare, avand data de 31.03.2013 ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie
instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, in prezenta actionarilor reprezentand
98,23061 % din capitalul social, si anume:

TRI.O.M. SpA, societate italiana, cu sediul social in Cambiano, Torino, Str. Via Dei Parti nr.20,
Italia, inregistrata la Registrul Comertului Torino sub nr. 02068490016 detinand un numar de
2.664.681 actiuni (98.23061% din capitalul social), reprezentata legal de dl Director General
Siciliano Ugo, conform imputernicirii si cu participarea d-lui Siciliano Ugo a ales pe Oltean
Marta Delia in calitate de Secretar al Adunarii, si constatand ca este intrunita legal si statutar, a
hotarat in unanimitate urmatoarele:

Pct.1. Dupa prezentarea Raportului adminstratorilor, aprobarea Raportului Consiliului
de Administratie privind activitatea societatii comerciale, pentru perioada 1 aprilie 2013
si 31 martie 2014.

Pct. 2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind activitatea economica si financiara
a societatii comerciale pentru perioada 1 aprilie 2013 si 31 martie 2014.
Auditorul financiar PF SUCIACHI GRETA din TG.-MURES, reprezentata prin dna Suciachi Greta,
prezinta Raportul de audit financiar privind activitatea ELECTROMURES SA, pentru perioada 1
aprilie 2013 si 31 martie 2014.

Opinia auditorului financiar evidentiaza ca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a
pozitiei financiare a societatii pentru perioada 1 aprilie 2013 si 31 martie 2014, precum si a
rezultatelor operatiunilor sale si a fluxului de numerar pentru exercitiul financiar incheiat, in
conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice
Europene cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, avand in vedere prevederile art.263, alin.(2) si art.265 alin.(1) din Reglementarile
contabile, conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, raportul auditorului
financiar precizeaza ca raportul administratorilor este in conformitate cu situatiile financiare
anuale auditate.

Pct. 3. Aprobarea Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere pentru perioada 1 aprilie
2013 si 31 martie 2014, precum si a anexelor la Bilantul Contabil, pentru perioada 1 aprilie 2013
si 31 martie 2014.

Pct. 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie si al Directorului
General, pentru perioada 1 aprilie 2013 si 31 martie 2014.

Pct. 5. Aprobarea proiectului de buget si a programului de investitii, pentru perioada 1 aprilie
2014 si 31 martie 2015.

Pct. 6. Nominalizarea in calitate de auditor financiar extern independent, pentru perioada
01/03/2014-31/03/2015- a dnei Suciachi Greta cetatean roman, nascut la data de 12.05.1953, in
Gorban, jud. Iasi, domiciliat in com. Livezeni, Aleea Nordului nr. 4, jud. Mures, identificat cu
Cartea de identitate seria MS nr. 545573, eliberata de Politia Tg.-Mures, la data de 11.01.2010, cu
valabilitate 12.05.2070, CNP 2530512264384.

Pct. 7. Nominalizarea persoanelor pentru semnatura conjuncta a documentelor bancare
necesare platilor societatii cuprinse intre 5.000 Euro si 10.000 Euro pe tranzactie pentru perioada
19/06/2014 - 31/03/2015:

Dna Adamescu Cristina Elena, cetatean roman, nascut la data de 14.12.1969, in mun. Brasov,
jud. Brasov, domiciliat in sat Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, str. Tofalau nr.10, identificat cu
Cartea de identitate seria MS nr. 630648, eliberata de SPCLEP Tg.-Mures, la data de 21.07.2011,
cu valabilitate 14.12.2021, CNP 2691214080041.

Dna Bosa Ionela-Aurelia, cetatean roman, nascut la data de 30.01.1975, in mun. Bistrita,
jud. Bistrita-Nasaud, domiciliat in mun. Targu-Mures, jud. Mures, str. Decebal nr. 22 ap.12,
identificat cu Cartea de identitate seria MS nr. 516141, eliberata de SPCLEP Tg.-Mures, la data
de 07.06.2009, cu valabilitate 30.01.2019, CNP 2750130060783.

In relatia cu banca Unicredit Tiriac SA, incepand cu data de 19.06.2014, se modifica specimenul
de semnatura, astfel incat pentru platile cuprinse intre 5.000 euro si 10.000 euro pe tranzactie
este semnatura conjuncta, dna Adamescu Cristina Elena si dna Bosa Ionela-Aurelia, iar restul
persoanelor raman cu aceleasi drepturi ca si pana in prezent.

Pct. 8. Imputernicirea dlui Director General Siciliano Ugo sa desemneze pe dl Kelemen Kelemen
- Andrei, cetatean roman, nascut la data de 16.04.1955, in mun. Gheorgheni, jud. Harghita,
domiciliat in sat Santana de Mures jud. Mures, str. Principala nr. 639, identificat cu Cartea de
identitate seria MS nr. 670911, eliberata de SPCLEP Tg.-Mures, la data de 02.04.2012, cu
valabilitate 16.04.2072, CNP 1550416264394, pentru semnarea documentelor emise de catre
compartimentul resurse umane, documentelor solicitate de catre organele de control, si cele
emise de catre organele de control.

Presedintele Consiliului de Administratie SC ELECTROMURES SA,
TARANG JAIN

Lasă un comentariu