DISPOZITIA NR. 1. 428 din 18.06.2014

Distribuie pe:

privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin
in sedinta ordinara

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud. Mures;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administratia publica localarepublicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, emite prezenta:

D I S P O Z I T I E

Articol unic:- Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 23.06.2014,
ora 15.00, la sediul Primariei Municipiului Reghin, cu urmatoarea:

O R D I N E D E Z I:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului
General al Municipiului Reghin pe anul 2014.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Buget, Contabilitate

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei,
a Statelor de Functii ale Aparatului de
specialitate al primarului, precum si ale institutiilor
si serviciilor subordonate Consiliului Local Reghin.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Biroul Resurse Umane, salarizare

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

3. Proiect de hotarare privind stabilirea unor taxe
de ocupare a domeniului public la manifestarea
"Zilele municipiului Reghin�.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Impozite si taxe locale

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

4. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei
publice cu strigare in vederea ocuparii domeniului
public pentru Parcul de Distractii cu ocazia
evenimentului dedicat "Zilelor Municipiului Reghin�
si aprobarea Caietului de sarcini.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Achizitii Publice, Management
de Proiecte

Pr. de hot. Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura

5. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii
din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de
14.000, 00 lei reprezentand cheltuieli de transport a
delegatiei de mesteri populari si artisti amatori, la
evenimentul social cultural "Eveniment de caritate�
organizat de catre Primaria orasului Latina � Italia si
ONG-urile "Un Mundo Sereno� si "Asociata de
Promovare Sociala Testimonianze� .

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget,
contabilitate

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

6. Proiect de hotarare privind aprobarea unei
sesiuni de selectie de proiecte pentru finantare
nerambursabila din bugetul local al Municipiului
Reghin.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

7. Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii
dintre Municipiul Reghin, Romania, si orasul
Lubaczow, Republica Polona.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

8. Proiect de hotarare privind mandatarea dlui
Padurean Mihai � consilier local, de a vota in
Adunarea Generala a ADI AQUAINVEST Mures
modificarea si completarea "Regulamentului serviciului
de alimentare cu apa si canalizare in aria de
operare a SC Compania Aquaserv SA Tg.-Mures�,
anexa la Contractul de delegare nr.22/202.662/2010.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

9. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii
Comunei Beica de Jos, judetul Mures la Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Invest Mures.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

10. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii
serviciilor de reprezentare juridica a
institutiei, respectiv de punere in executare a Sentintei
Civile nr.4520/2013-definitiva si irevocabila, pronuntata
de Tribunalul Mures-Sectia Contencios administrativ si
fiscal in dosarul 2834/102/2013

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

11. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei
la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului
teren � trotuare si spatii verzi aferente strazii Subcetate,
in suprafata de 7281 mp.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

12. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei
la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului
teren in suprafata de 905 mp., situat in municipiul Reghin,
str. M. Viteazul nr.15

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

13.Proiect de hotarare privind insusirea Raportului
de evaluare a imobilului - teren aflat in proprietatea
privata a Municipiului Reghin, situat in Reghin str.
Republicii nr.1A, identificat in CF nr.5474/2 nr.top 878/2.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

14. Proiect de hotarare privind vanzarea directa a
imobilului � teren situat in municipiul Reghin, str.
Iernuteni nr.120.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

15. Proiect de hotarare privind vanzarea directa a
imobilului � teren situat in municipiul Reghin, str. Mihai
Viteazu nr.12.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului
de Oportunitate in vederea vanzarii prin licitatie publica
deschisa cu strigare a imobilului constructii situat in
Reghin, str. Mihai Viteazu, identificat in CF nr.58383 nr.
cad. 2431 top. 925/1/1, 926/1/1, 929/1/1, Municipiul
Reghin-domeniul privat.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Achizitii Publice, Management
de Proiecte

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

17. Proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii
unor suprafete de teren din Ansamblul de lemn cu
7 compartimente, situat in Pta "Petru Maior� din
Municipiul Reghin, avand ca scop comert cu flori.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Achizitii Publice, Management
de Proiecte

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

18. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui
de sedinta pe lunile IULIE-AUGUST 2014.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului local

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

19. Diverse.

Primar,
avizat pentru legalitate,
MARIA PRECUP

Secretar,
MIRELA MINODORA
RADOI

Lasă un comentariu