CONVOCARE

Distribuie pe:

Consiliul de Administratie al MOBEX SA, cu
sediul in Targu-Mures, str. Caprioarei nr. 2,
judetul Mures, inregistrata la ORC de pe langa
Tribunalul Mures sub nr. J26/8/1991, avand
CUI: RO1222544, intrunit in sedinta din
7.03.2014, convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR MOBEX S.A.

la sediul societatii, in Sala de Consiliu, pentru data
de 16.04.2014, ora 12.00.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu
prevederile Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor
C.N.V.M. date in aplicarea acesteia, ale Legii
nr. 31/1990, republicata, cu toate modificarile
ulterioare si cele ale Actului constitutiv al societatii.
Capitalul social al societatii este format din 1.695.343
actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la
un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
La Adunarea Generala a actionarilor sunt indreptatiti
sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati
in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2014,
stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI
este:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor
financiare anuale, incheiate la data de
31.12.2013, pe baza Raportului de gestiune al
Consiliului de administratie si a Raportului
auditorului financiar independent;

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor
societatii pentru activitatea desfasurata in
exercitiul financiar din anul 2013;

3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in
anul 2013;

4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si a
Planului de investitii pe anul 2014;

5. Aprobarea datei de 5.05.2014 ca data de
inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii
Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu
dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind
piata de capital.

6. Aprobarea mandatarii Nemes Tamara, cons. jur.
sa efectueze operatiile de inregistrare la ORC Mures a
hotararilor AGOA.

Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5% din
capitalul social, au dreptul (in termen de cel mult
15 zile de la data publicarii convocarii):

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii
Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de
o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de adunarea generata, si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a Adunarii Generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita
drepturile mentionate mai sus este stabilita la
21.03.2014.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari
privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii
Generale, iar Societatea poate raspunde inclusiv prin
postarea raspunsului pe website-ul propriu, la
sectiunea "intrebari frecvente�.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza
intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea
ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si
copii ale documentelor, care sa le ateste identitatea
si calitatea de actionar la data solicitarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la
data de referinta pot participa la Adunarea
Generala direct sau pot fi reprezentati de catre
alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe
baza unei procuri speciale conform procedurilor
afisate pe website-ul societatii.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la
Adunarea Generala a actionarilor este permis prin
simpla proba a identitatii acestora, in cazul
persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul
actionarilor persoane juridice sau actionarilor
persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/
procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Incepand cu data de 17.03.2014 formularele de
procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii,
in zilele lucratoare, intre orele 9.00 - 15.00 sau se
pot descarca de pe website-ul societatii:

www.mobex.ro. Un exemplar original al procurii
speciale va fi depus/ expediat societatii pana cel
tarziu cu 48 de ore inainte de AGOA. Documentele
finale referitoare ia problemele inscrise pe ordinea
de zi, se vor putea consulta incepand cu data de
17.03.2014, in zilele lucratoare, intre orele 9.00 - 15.00,
la sediul societatii, sau pe website-ul societatii.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate
la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor este convocata pentru data de
17.04.2014, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a
locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedinte,

Lasă un comentariu