MUNICIPIUL REGHIN
DISPOZITIA NR. 2056, din 17.10.2013,

Distribuie pe:

privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin in sedinta ordinara
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mures;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administratia publica localarepublicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, emite prezenta

DISPOZITIE

Articol unic:- Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 22.10.2013,
ora 15.00, la sediul Primariei municipiului Reghin, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului
General al Municipiului Reghin pe anul 2013.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului
de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Biroul Resurse Umane, salarizare
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

3. Proiect de hotarare privind modificarea anexei
nr.1 din HCL nr.138/24.09.2013 privind modificarea
anexei nr.1 din HCL 46/08.04.2013.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Achizitii Publice,
Management Proiecte
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

4. Proiect de hotarare privind aprobarea
concesiunii directe a terenului in suprafata de 108,68
mp, in vederea extinderii constructiei existente �
ap.1, situata in municipiul Reghin, str.Apalinei nr.29.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Adm. Dom. public
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

5. Proiect de hotarare privind aprobarea
concesiunii directe a terenului in suprafata de 75,50
mp, in vederea extinderii constructiei existente �
ap.1, situata in municipiul Reghin, str.Ierbus nr.34.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Adm. Dom. public
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

6. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de
plecare la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior
in volum de 205 mc, din UP III SACAL, apartinand
Ocolului Silvic Reghin.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

7. Proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul public al Municipiului
Reghin a imobilului teren si constructii in suprafata
de 4.088 mp. situat in Reghin str.Castelului, nr.35.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv.Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Adm. Dom. Public
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

8. Proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul public al Municipiului
Reghin a imobilului teren si constructii in suprafata
de 12.192 mp. situat in Reghin str.Garii, nr.20.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv.Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Adm. Dom. Public
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

9. Proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul public al Municipiului
Reghin al imobilului teren si constructii in suprafata
de 1.266 mp. situat in Reghin str. George Cosbuc nr.24.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv.Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Adm. Dom. Public
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

10. Proiect de hotarare privind actualizare date CFmajorare
suprafata teren, atestare la domeniul public
al municipiului Reghin a imobilului GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.1, str. Spitalului, nr.22.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv.Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Adm. Dom. Public
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

11. Proiect de hotarare privind aprobarea
achizitionarii serviciilor de reprezentare a institutiei
in justitie, in litigiul ce formeaza obiectul dosarului
nr.5129/102/2013 pe rolul Tribunalului Mures - Sectia
Contencios Administrativ si Fiscal.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

12. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii
unor categorii de terenuri din municipiul Reghin.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

13. Proiect de hotarare privind mandatarea dlui
consilier Padurean Mihai, ca reprezentant al
Municipiului Reghin in Adunarea generala ordinara
a actionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg.-Mures
din data de 07.11.2013.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

14. Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a
Serviciului Public de Salubrizare din jud. Mures.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

15. Proiect de hotarare privind darea in administrare
a doua apartamente, cu destinatia locuinta de
serviciu, situate in blocul din Reghin, Bdul Unirii, nr.57,
jud.Mures.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

16. Proiect de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta pe lunile NOIEMBRIEDECEMBRIE
2013.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administratie Publica
Locala
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

17. Raport de specialitate cu privire la competenta
primarului si a Consiliului local.
Raport: Secretarul mun. Reghin

18. Diverse.

Primar,
MARIA PRECUP
Avizat pentru legalitate, secretar,
MIRELA MINODORA RADOI

Lasă un comentariu