La Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș „Studenții de azi – profesioniștii de mâine"

Distribuie pe:

Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș, Facultatea de Inginerie, derulează proiectul „Studenții de azi - profesioniștii de mâine", director grant fiind conf.univ.dr. Arina MODREA. Acesta a fost depus în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, cu finanțare prin Proiectul privind învățământul secundar (ROSE), având ca beneficiar Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș.

Aprobarea s-a făcut prin Acor-dul de grant nr.32/SGU/NC/I de la sfârșitul lunii octombrie a acestui an.

Proiectul privind învățământul secundar își propune să contri-buie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat. Este finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro, acordat de Banca Internațională pentru Recon-strucție și Dezvoltare și va fi implementat de Ministerul Edu-cației Naționale pe o perioadă de 7 ani (2015 - 2022). Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dez-voltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost ratificat prin Legea nr. 234/08.10.2015 (publi-cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015).

Implementarea este în respon-sabilitatea Ministerului Edu- cației Naționale (MEN) prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Proiectul este structurat în trei componente. Primele două sunt concepute pentru a aborda aspecte de natură academică și socială, care conduc la perfor-manța scăzută a elevilor în învă-țământul secundar superior, precum și în primii ani din învă-țământul terțiar (licee). A treia componentă include atât mana-gementul de proiect, monito-rizarea și evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervențiilor exis-tente, care abordează con-strângerile financiare ale elevilor din învățământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Contextul problematicii abordate

În urma unei analize de impact și de nevoi corelate cu obiectivele proiectului ROSE făcute de Universitatea „Petru Maior" în rândul studenților cuprinși în cele trei Facultăți (Facultatea de Ingi-nerie, Facultatea de Științe Eco-nomice și Administrative, Facultatea de Științe și Litere) s-a concluzionat că în instituție sunt necesare intervenții instrucționale și educa-ționale atât pe palierul de programe de studii, cât și la nivelul tehnologiei didactice utilizate în activitățile instructiv-educative la anul I studii de licență, dar și în rândul studen-ților vizați în grupul țintă, spunea conf.univ.dr. Arina MODREA. Domnia sa adăuga: „Menționăm că întregul studiu s-a realizat în permanență în colaborare cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UPM și CCOC. Facultatea de Inginerie este cea care a inițiat acest subproiect, având cea mai mare nevoie de aceste intervenții, care țin de grupul țintă depistat".

Soluțiile propuse în cadrul sub-proiectului vizează conștientizarea studenților privind importanța învă-țării; dezvoltarea competențelor socio-emoționale; utilizarea meto-delor de dezvoltare personală (coaching, comunicare, leadership, selfmanagement); consiliere și orientare profesională prin imple-mentarea unor module specifice și a unor programe remediale pentru disciplinele de studiu din anul I de la programele de studiu de licență.

Obiectivele proiectului

„Studenții de azi - profesioniștii de mâine" are ca obiectiv general creșterea gradului de promovabi-litate pentru primul an de studii universitare și îmbunătățirea perfor-manțelor academice ale studenților. Printre obiectivele specifice se nu-mără diminuarea ratei de abandon școlar în proporție de aproximativ 50%, pe parcursul unui an universitar, a studenților din primul an de studiu din ciclul de licență; abilitarea cu tehnici, strategii și metode specifice autocunoașterii și dezvoltării per-sonale a 75% din studenții grupului țintă în decursul unui an universitar; formarea și dezvoltarea de priceperi, deprinderi și capacități de utilizare în practica educațională și/sau profesională la 75% din studenții grupului țintă a unor metode efi-ciente de dezvoltare personală în domeniile de coaching, comunicare, leadership, selfmanagement în decursul unui an universitar; optimizarea perfor-manțelor educaționale și profe-sionale la 75 % din studenții an-grenați în grupul țintă, la finele anului universitar; asimilarea unor cunoș-tințe convertite în comportamente de analiză și gestionare realistă a situațiilor care constituie un risc ridicat de abandon, la 75 % din studenții grupului țintă, în primul an de studii de licență.

Corelația cu strategia instituției de învățământ superior, cu alte strategii relevante și cu obiectivele ROSE

Obiectivul general și obiectivele specifice ale subproiectului se corelează cu strategia universității/facultății, dar se corelează și cu obiectivele stabilite în proiectul ROSE la nivelul Schemelor de Granturi Necompetitive pentru Universități. De asemenea, obiec-tivele stabilite în subproiect se corelează cu Strategia Ministerului Educației Naționale cu privire la formarea inițială, la ridicarea calității în educație/învățământ prin găsirea de diferite soluții alternative care să contribuie la motivarea și sensi-bilizarea studenților pentru a obține rezultate bune la învățătură, sublinia conf. univ. dr. Arina MODREA.

Grupul țintă

Grupul țintă al Facultății de Ingi-nerie este format din beneficiarii direcți, în care se vor cuprinde toți studenții admiși în anul I de studii de licență cu media mai mică sau egală cu 7 la examenul de Baca-laureat și/sau cei cu burse sociale, indiferent de regimul de finanțare al studiilor (buget sau taxă), precum și studenții care fac parte din cate-goriile defavorizate.

Totalul estimat al numărului de studenți cuprinși în grupul țintă este de 304.

Alături de beneficiarii direcți ai grupului țintă se adaugă cei indirecți, formați din: cadre didactice ale facultății, ale DPPD, personal specializat afiliat CCOC, asociații studențești (ESTIEM, Liga studen-ților). Numărul total al participanților în subproiect pe întreaga perioadă de implementare este de aproxi-mativ 1100.

Activități ale subproiectului

Printre activitățile programate în cadrul proiectului se numără: cam-panie de conștientizare a stu-denților privind importanța învățării (prin seminarii pentru studenții din anul I susținute de studenți din anii mai mari; prezentări de exemple de bune practici ale absolvenților de universități; mese rotunde cu antreprenori de succes); cursuri pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale; derularea de activități specifice metodelor de dezvoltare personală (coaching; comunicare ; leadership și self management). De asemenea, se vor organiza diferite programe reme-diale pentru studenții din primul an de studii din ciclul de licență prin programe remediale pentru activitățile integrate, anul I, precum și activități de sensibilizare adresate studenților cu risc de abandon în primul an de studii de licență prin seminarii în domenii specifice/diferite , activități de tutoriat , vizite/excursii de studii consiliere profesională și orientare în carieră. Este inclusă și activitatea de dotare și de management.

Bugetul sintetic total se ridică la 681 716 de lei.

Rezultate finale

Grupul țintă a participat în proporție de 100% la campania privind importanța învățării, iar procentul în care s-a realizat conștientizarea studenților din grupurile dezavantajate și a celor expuși riscului de abandon în primul an de studii din ciclul de licență, în ceea ce privește importanța instrucției și a edu-cației este de100%, susținea directorul de grant. Domnia sa afirma și că din studenții grupului țintă, în număr de 304 studenți, în procent de 100%, la care s-a realizat conștientizarea în ceea ce privește dezavantajarea și expunerea la riscul de abandon în primul an de studii din ciclul de licență, procentual 88% au fost abilitați cu tehnici, strategii și metode specifice autocu-noașterii și dezvoltării personale în vederea gestionării de către subiecți, a situațiilor din pers-pectivă rațională și/sau socio-emoțională. Proiectul a reușit ca în proporție de 86%, prin activi-tățile implementate și derulate, să formeze și dezvolte priceperi, deprinderi și capacități de utilizare în practica educațională și /sau profesională a unor metode eficiente în domeniile de coaching, comunicare, leadership, self-management.

Derularea programelor educa-ționale, de orientare profesională și consiliere în carieră, pentru studenții din primul an de studii din ciclul de licență, a condus în proporție de 82,44% la optimi-zarea rezultatelor și a performan-țelor educaționale și profe-sionale ale studenților din grupul țintă , măsurate prin procentul de promovabilitate din anul I în anul II.

Prin intermediul activităților derulate în cadrul subproiectului, subiecții, în procent de 88%, au asimilat cunoștințele necesare care au permis dezvoltarea și practicarea unor comportamente de analiză și de gestionare realistă a situațiilor care con-stituie un risc ridicat de abandon în primul an de studii de licență.

Rata de promovabilitate a stu-denților din anul I în anul II la programele de studii de licență în cadrul Facultății de Inginerie, având ca reper rata de promo-vabilitate a anului universitar 2015 -2016 de 77,70% , este: anul I - 80,33%; anul II - 82,66%; anul III - 84,33%, adăuga conf. univ. dr. Arina MODREA.

Lasă un comentariu