VĂDITĂ SITUAȚIE DE DISCRIMINARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC

Distribuie pe:

Modul sistematic de distrugere a învățământului a ajuns la un nou episod, iar recentele abuzuri constatate la nivelul cadrelor didactice, a personalului didactic din sistem, continuă agresiv și brutal.

Este un fenomen cunoscut deja, expresia fidelă a faptului că între promisiunile guvernanților și faptele lor este o discrepanță foarte mare.

Deși, nu cu mult timp în urmă, se băteau cu pumnii în piept în legătură cu măririle salariale din sistem...

De curând, actuala conducere a Ministerului Educației Naționale a luat decizii discriminatorii cu privire la salarizarea unei categorii de dascăli, cadre didactice angajate în cadrul CJRAE/ CMBRAE, respectiv a blocat acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru personalul didactic care activează în cadrul acestor unități de învățământ (de tip CCD și CJRAE/CMBRAE), încălcând din nou, grav, drepturile acestei categorii de profesori.

Conform prevederilor Art. 16 din Legea-cadru nr. 153 /2017 și a prevederilor din Legea nr. 1/2011, Secțiunea a 2-a Personalul din învățământul preuniversitar, art. 88(2), prin coroborarea acestora, întregul personalul didactic din cadrul CJRAE/CMBRAE ar fi trebuit ca, începând cu data de 1 decembrie 2018, să primească acest spor de 10 %, de suprasolicitare neuropsihică, așa cum s-a întâmplat în cazul celorlalte categorii de dascăli. Însă, versiunea EDUSAL 2.19.1 din 07.01.2019 (aplicația MEN pentru calcularea salariilor) notifică, la punctul 8: Blocarea acordării sporului de suprasolicitare neuropsihică personalului didactic din unitățile de învățământ de tip CCD și CJRAE/CMBRAE.

Motivul invocat de doamna ministru Ecaterina Andronescu, atât în cadrul întâlnirilor organizate la sediul MEN cu reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ, respectiv cu profesorii, în scopul clarificării celor de mai sus, precum și în spațiul public, este acela că profesorii consilieri școlari nu pot fi încadrați în categoria personalului didactic de predare, întrucât “nu au clase”.

Față de această afirmație, nu putem să nu ne amintim cadrul legal după care funcționăm, respectiv Legea nr. 1/2011, care, în Secțiunea a 2-a Personalul din învățământul preuniversitar, art. 88(2): precizează că: “Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic de conducere, de îndrumare și control.”

Conform celor sus-menționate, profesorii consilieri școlari și profesorii logopezi (personal didactic angajat în cadrul CJRAE/CMBRAE) nu pot fi considerați decât personal didactic de predare, întrucât nu au atribuții nici de personal didactic auxiliar (secretar, contabil, bibliotecar, informatician etc.), nici de personal de conducere (directori), nici de personal de îndrumare și control (inspectori).

În același timp, în logica celor afirmate de ministrul educației, precizăm că în sistemul de învățământ preuniversitar mai există cel puțin două categorii de cadre didactice, profesorii itineranți și de sprijin și profesorii logopezi din școlile speciale, care realizează activități la nivel “individual”, în absența realității fizice subsumate colectivului de elevi de la clasă. Profesorii itineranți și de sprijin sunt angajații școlilor speciale și realizează activități de integrare a copiilor cu CES în școala de masă, în echipă multidisciplinară, alături de profesorii consilieri școlari, angajați ai CJRAE/CMBRAE. De asemenea, profesorii logopezi din învățământul special desfășoară activități specifice cu copiii în cabinetele logopedice, asemenea profesorilor logopezi din cadrul CJRAE/CMBRAE, care își desfășoară activitatea în cabinetele logopedice din școlile de masă.

În timp ce profesorii consilieri școlari și profesorii logopezi din cadrul CJRAE/CMBRAE nu beneficiază de prevederile art. 16 din Legea nr. 153/2017, profesorilor itineranți și de sprijin și profesorilor logopezi din învățământul special li se acordă - în mod justificat, în opinia noastră, aceste sporuri. Este limpede că, prin aceste măsuri, se realizează o discriminare între profesorii încadrați în școlile speciale și cei încadrați în CJRAE/CMBRAE.

Argumentul ministrului educației, cum că profesorii consilieri și logopezi “nu au clase”, este doar o variabilă introdusă în discurs pentru a distrage atenția de la problema legală semnalată: în care categorie de personal didactic, conform art. 88(2) din Legea nr. 1/2011 sunt încadrați profesorii din CJRAE/CMBRAE??? Aceasta, pentru că Legea 153/2017 nu vorbește despre profesorii care au sau nu au clase, ci despre personalul didactic de predare.

În plus, remarcăm alte câteva aspecte relevante: profesorii consilieri școlari și profesorii logopezi, personal didactic încadrat în CJRAE/CMBRAE, ocupă posturi didactice obținute în urma concursurilor naționale de titularizare, organizate de MEN,obțin grade didactice, conform prevederilor Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar; acestei categorii de personal i se aplică prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar; i se aplică prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;acești profesori realizează ore de predare - art. 8. (4) din OMEN nr. 5460/23.11.2018

“Activitatea și norma didactică pentru personalul didactic din centre, cabinete școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică, precum și din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011, cu modificările și completările ulterioare. (....)Profesorii consilieri din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică efectuează 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii din ariile curriculare Om și societate, Consiliere și orientare, ori în cadrul programului “A doua șansă”, în acord cu planul-cadru, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu Centralizatorul. (....) La vacantarea/rezervarea tuturor posturilor didactice de profesor consilier, publicate pentru etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, se precizează și orele de predare în specialitate.

De asemenea, profesorii consilieri școlari îndeplinesc, la nivelul unităților școlare, funcția de diriginte: art. 18 (2) din OMEN nr. 5460/23.11.2018 “Profesorii consilieri din cabinetele de asistență psihopedagogică pot îndeplini funcția de diriginte la solicitarea conducerilor unităților de învățământ în care își desfășoară activitatea”. Salariile personalului didactic din cadru CJRAE/CMBRAE sunt stabilite conform Legii nr. 153/2017, Anexa Nr. I: Familia Ocupațională de Funcții Bugetare “Învățământ”, (5) Salarii de bază învățământ preuniversitar, conform gradelor didactice, nivelului studiilor, tranșei de vechime, fără a se face o discriminare între funcțiile didactice.

Ne aflăm, așadar, într-o vădită situație de discriminare, care așteptăm să fie soluționată cu celeritate! Altfel, vom fi greu de oprit în revendicarea dreptății care ni se cuvine.

Cu respect pentru educație și dascălii ei

Lasă un comentariu