D I S P O Z I T I A NR. 1601

Distribuie pe:

din 25.07.2014
privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin
in sedinta ordinara

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin,
jud.Mures;

In temeiul art. 39 alin.1 combinat cu art. 68 din Legea
nr.215/2001- privind administratia publica localarepublicata,
actualizata, cu modificarile si completarile
ulterioare, emite prezenta

D I S P O Z I T I E

Articol unic:- Se convoaca sedinta ordinara a
Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de
31.07.2014, ora 15.00, la sediul Primariei Municipiului
Reghin, cu urmatoarea:

O R D I N E D E Z I:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului
General al Municipiului Reghin pe anul 2014.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Buget - Contabilitate

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului
de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al
Primariei Municipiului Reghin pentru trim. II anul 2014

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Buget-Contabilitate

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii
unei sume din bugetul local al Municipiului Reghin
"Asociatiei Comunitatilor Vaii Gurghiului�
reprezentand contributie.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Buget-Contabilitate si Compartimentul
Juridic

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

4. Proiect de hotarare privind aprobarea
repartizarii unui numar de 3 locuinte pentru tineri,
destinate inchirierii

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Asistenta Sociala

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

5. Proiect de hotarare privind obligativitatea
intretinerii stalpilor de pe raza municipiului Reghin de
catre detinatorii acestora

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Biroul Administratie Publica, relatii cu
publicul

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

6. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului
de administrare al Serviciului de Ambulanta Judetean
Mures asupra apartamentului nr. 70, cu destinatia
locuinta de serviciu, situat in Reghin, b-dul Unirii, nr.
57, jud. Mures

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

7. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii
dintre Municipiul Reghin si Asociatia Artistilor Lutieri
din Romania in vederea organizarii Concursului
International de Lutierie, editia a II-a, ce se va
desfasura in municipiul Reghin, in perioada 20 � 22
august 2014

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

8. Proiect de hotarare privind acordul Municipiului
Reghin in calitate de vecin adiacent, in vederea
construirii unui �Centru de agrement� pe
amplasamentul situat in str. Sarii, nr. 3

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea
Domeniului Public, Mediu

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

9. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului
de evaluare a proprietatii imobiliare tip rezidential
Casa si Curte intravilan cu regim P situat in Reghin,
str. Iernuteni, nr. 2 si aprobarea Studiului de
prefezabilitate pentru construire Intersectie cu sens
giratoriu a strazilor Iernuteni si Gurghiului din
municipiul Reghin, jud. Mures

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport:Compartimentul Achizitii Publice, Management
de Proiect

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

10. Proiect de hotarare privind aprobarea operatiunii
cadastrale de reconstituire a suprafetei de teren cu
nr. top. 916 si atestarea apartenentei la domeniul public
al Municipiului Reghin a imobilului � teren in
suprafata de 955 mp., situat in municipiul Reghin, str.
M. Viteazu, f.n.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

11. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului
chiriei pentru spatiile din imobilele situate in
municipiul Reghin, str. Pandurilor, nr. 119-120 in care
isi desfasoara activitatea ?coala Gimnaziala
"Augustin Maior� Reghin

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

12. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei
la domeniul public al Municipiului Reghin a
imobilului - teren in suprafata de 480 mp., situat in
municipiul Reghin, str. Iernuteni, nr. 55

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

13. Proiect de hotarare privind trecerea unor
constructii aferente �Statiei de Epurare� din domeniul
public in domeniul privat al Municipiului Reghin, in
vederea demolarii acestora

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

14. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public in domeniul privat al Municipiului Reghin a
imobilului - teren in suprafata de 905 mp., situat in
municipiul Reghin, str. M. Viteazu, nr. 15

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

15. Proiect de hotarare privind interzicerea cresterii
animalelor in zona �A�, precum si reglementari
aplicabile in celelalte zone de interes urban pe raza
municipiului Reghin

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

16. Proiect de hotarare privind mandatul dat
reprezentantului Municipiului Reghin de a vota in
Adunarea Generala a A.D.I. Aqua Invest Mures
ajustarea preturilor si tarifelor aferente serviciului de
apa si de canalizare

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic
Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

17. Proiect de hotarare pentru aprobarea componentei
delegatiei Municipiului Reghin ce se va
deplasa in localitatea Ungheni - Republica Moldova,
in perioada 28-31 august 2014.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

18. Proiect de hotarare pentru aprobarea componentei
delegatiei Municipiului Reghin ce se va deplasa
in localitatea Nagyk�r�s � Ungaria, in perioada
5-7 septembrie 2014.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Juridic

Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

19. Diverse.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

Primar,
MARIA PRECUP

Secretar,
MIRELA MINODORA RADOI

Lasă un comentariu