ELECTROMURES S.A. COMPONENTA A GRUPULUI DE FIRME TRI.O.M. SpA ITALIA

Distribuie pe:

50/06.02.2014

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. ELECTROMURES S.A. nr. 50 din data de 6.02.2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita
in continuare "Adunarea�) societatii comerciale SC
ELECTROMURES S.A. (denumita in continuare "Societatea�),
intrunita la data de 6.02.2014 la sediul societatii din TarguMures str. Calarasilor nr. 112-114, in conformitate cu
prevederile Actului Constitutiv si dispozitiile Legii nr. 31/
1990 republicata cu modificarile ulterioare, avand data
de 31.12.2013 ca data de referinta pentru actionarii
indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii
generale, in prezenta actionarilor reprezentand
98,23061% din capitalul social, si anume:

TRI.O.M. SPA, societate italiana, cu sediul social in
Cambiano, Torino, Via Dei Parti nr. 20 Italia, inregistrata la
Registrul Comertului Torino sub nr. 02068490016 detinand
un numar de 2,664,681 actiuni (98.23061% din capitalul
social), reprezentata legal de director general dl Siciliano
Ugo, conform imputernicirii si cu participarea dlui director
general Siciliano Ugo a ales pe Oltean Marta Delia in calitate
de secretar al Adunarii, si constatand ca este intrunita legal
si statutar, a hotarat in unanimitate urmatoarele:

1. Aprobarea prelungirii cu o perioada de un an, a creditului
in suma de 400.000 EUR (patrusutemiieuro), contractat, in
baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
nr. 50/06.02.2014, de catre Societate, in calitate de
imprumutat, de la UniCredit Tiriac Bank S.A., in calitate de creditor
(denumita in continuare "Banca�), conform contractului
de credit nr. TGM2/239/2006, cu urmatoarele garantii:

a) drept de ipoteca si interdictiile de instrainare, grevare,
inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare,
amenajare si construire, asupra bunului imobil, proprietatea
Societatii, situat in Targu-Mures, str. Calarasilor nr. 112-114,
jud. Mures, Romania, identificat cu numar cadastral (618/6),
inscris in cartea funciara nr. 126836 (nr. CF vechi 91331/N) TarguMures a unitatii administrativ teritoriale Mures/ judetul Mures;

b) drept de ipoteca si interdictiile de instrainare, grevare,
inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare,
amenajare si construire, asupra bunului imobil, proprietatea
Societatii, situat in Targu-Mures, str. Calarasilor nr. 112-114,
jud. Mures, Romania, identificat cu numar cadastral 618/3,
inscris in cartea funciara nr. 126862 (nr. CF vechi 91329/N)
Targu-Mures � Parcela 3 Dr a unitatii administrativ teritoriale
Mures/ judetul Mures;

c) drept de ipoteca si interdictiile de instrainare, grevare,
inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare,
amenajare si construire, asupra bunului imobil, proprietatea
Societatii, situat in Targu-Mures, str. Calarasilor nr. 112-114,
jud. Mures, Romania, identificat cu numar cadastral 618/11,
inscris in cartea funciara nr. 126859 (nr. CF vechi 90919/N) TarguMures - a unitatii administrativ teritoriale Mures/ judetul Mures;

d) drept de ipoteca si interdictiile de instrainare, grevare,
inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare,
amenajare si construire, asupra bunului imobil, proprietatea
Societatii, situat in Targu-Mures, str. Calarasilor nr. 112-114,
jud. Mures, Romania, identificat cu numar cadastral 618/1
inscris in cartea funciara nr. 125830 � a unitatii administrativ
teritoriale Mures/ judetul Mures;

e) incheierea unei polite de asigurare a bunurilor imobile aduse/
care vor fi aduse in garantie si cesionarea in favoarea Bancii a
tuturor drepturilor rezultate din aceasta polita de asigurare.

f) cesiune de creante, in favoarea Bancii, a drepturilor de
creanta ale Societatii, creante notificate si acceptate de la
Futura Impex SRL;

g) garantie reala mobiliara asupra conturilor si subconturilor,
deschise sau care vor fi deschise de catre Societate in
evidentele bancii.

2. Imputernicirea dlui director general Siciliano Ugo in
vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii
Hotarari AGEA la Registrul Comertului si publicarii ei in
Monitorul Oficial al Romaniei, inclusiv in vederea desemnarii
unei alte persoane in acest scop; in situatia in care
imputernicitul, se va afla in imposibilitate de a duce la
indeplinire prezentul mandat, Adunarea imputerniceste
Consiliul de Administratie sa desemneze o alta persoana
pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat.

3. In vederea derularii relatiilor de credit cu Banca,
imputernicirea dlui director general Siciliano Ugo pentru ca
in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri
in fata Bancii, notarului public, autoritatilor publice centrale
si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice,
sa negocieze/ renegocieze si sa accepte clauzele contractuale,
sa semneze toate contractele de credit si de garantii
sus mentionate, incheiate cu Banca, actele aditionale la
legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic
incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele
de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa
cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste
polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va
considera necesara scopului mai sus mentionat; in situatia
in care directorul general se va afla in imposibilitate de a
duce la indeplinire prezentul mandat, Adunarea imputernice
ste Consiliul de Administratie sa desemneze o alta
persoana pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat;

4. In vederea derularii relatiilor de credit cu banca,
imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze
pe dl director general Siciliano Ugo in vederea negocieri/
renegocierii cauzelor contractuale, sa aprobe orice alte
modificari ale contractelor de credit, care vor interveni ca
urmare a negocierii/ renegocierii conditiilor de derulare a
acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul,
utilizarea, prelungirea si garantiile aferente acestora, sa
desemneze o persoana in vederea semnarii tuturor actelor
care se vor incheia ca urmare a negocierii/ renegocierii
contractelor de credit si de garantii sau in vederea indeplinirii
oricaror alte demersuri legale si necesare.

5. Nominalizarea dnei Bosa Ionela - Aurelia cetatean
roman, nascut la data de 30.01.1975 , in mun. Bistrita, jud.
Bistrita-Nasaud, domiciliat in mun. Targu-Mures, jud. Mures,
str. Decebal nr. 22 ap. 12, identificat cu Cartea de identitate
seria MS nr. 516141 eliberata de SPCLEP Tg Mures la data
de 07.06.2009, cu valabilitate 30.01.2019, CNP 2750130060783,
pentru semnarea documentelor bancare necesare platilor
pe care le are societatea in limita sumei de 5.000 Euro pentru
perioada 6.02.2014 - 31.03.2015.

In relatia cu banca Unicredit Tiriac SA incepand cu data
de 6.02.2014 se modifica specimenul de semnatura, astfel
incat dl Terreni Roberto nu mai are drept de semnatura, dna
Bosa Ionela Aurelia are drept de semnatura individuala in
limita sumei de 5.000 Euro, iar restul persoanelor raman cu
aceleasi drepturi ca si pana in prezent.

Presedintele Consiliului de Administratie

SC ELECTROMURES SA
JAIN TARANG

Lasă un comentariu