DISPOZITIA NR. 246 din 24.01.2014

Distribuie pe:

privind convocarea Consiliului Local Municipal
Reghin in sedinta ordinara

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud. Mures;
In temeiul art.39 alin. 1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/
2001- privind administratia publica locala - republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, emite prezenta:

DISPOZITIE

Articol unic: - Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului
Local municipal Reghin, pentru data de 30.01.2014, ora 15.00,
la sediul Primariei municipiului Reghin, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind utilizarea in anul 2014 a excedentului
total rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2013.
Initiator; Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului General
al Municipiului Reghin pe anul 2014
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii
termenului Conventiei de asociere nr.4196/11.03.2013.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii
Conventiei de parteneriat dintre Consiliul Local al
municipiului Reghin si M.A.I. Inspectoratul pentru Situatii
de urgenta "HOREA� al judetului Mures.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura 2014.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii
Conventiei de Cooperare nr. 2516/2012 din cadrul Proiectului
POLITIE-AUTORITATI LOCALE, SERVICII PUBLICE DE
PARTENERIAT incheiat intre Inspectoratul Judetean de
Politie Mures si Municipiul Reghin pe anul 2014.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii
contractului de asociere nr.6023/2009 dintre municipiul Reghin
si Asociatia Fanfara Municipiului Reghin.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii pentru
anul 2014 a Contractului de asociere nr.3126/2008 dintre
Municipiul Reghin si Fundatia FIDUCIA si stabilirea sumelor
ce vor fi alocate fundatiei.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

8. Proiect de hotarare privind acordarea de subventii de la
bugetul local al municipiului Reghin, pentru anul 2014, in baza
Legii nr. 34/1998 pentru asociatiile si fundatiile romane cu
personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati
de asistenta sociala in mun. Reghin si aprobarea incheierii de
Conventii pentru acordarea de servicii de asistenta sociala.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul de Asistenta Sociala
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

9. Proiect de hotarare privind mandatarea presedintelui
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Invest Mures,
dl. Ciprian Dobre, sa semneze actele in numele si pe seama
Municipiului Reghin, Actul Aditional la Contractul de delegare
a gestiunii serviciului de alimentare cu apa cu SC Compania
Aquaserv Tg.-Mures nr. 22/202.662/05.03.2010, conform
prevederilor HCL Reghin nr. 136/24.09.20013
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic

Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
cadastrale de dezlipire teren, identificat in CF 57704 REGHIN,
numar cadastral 57704.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Administrarea
Domeniului Public

Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnice de dezmembrare imobil teren intravilan inscris in CF
56016 REGHIN in 5 loturi.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Administrarea Domeniului Public
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

12. Proiect de hotarare privind documentatia cadastrala
pentru prima inscriere imobil, la adresa administrativa din
Reghin, str. Mihai Viteazul nr.15, identificat cadastral in CF
5687/a REGHIN, numar top 918, 919.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Administrarea Domeniului Public
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

13. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei
de prima inscriere teren, la adresa administrativa din Reghin,
str. Libertatii nr. f.n., identificat cadastral in CF 50730 Reghin,
Nr. top 1386/2/3/l/b/2/2,1388/1/1/2.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Administrarea Domeniului Public
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

14. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei de prima
inscriere teren, la adresa administrativa din Reghin, str. Castelului
nr.84, identificat cadastral in CF 1171 Apalina, Nr. top 97/a, 98, 99.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Administrarea Domeniului Public
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

15. Proiect de hotarare privind operatiunea cadastrala de
modificare a limitelor de proprietate ale imobilului de sub nr.
top.280, 281, aflat in proprietatea Statului Roman, in raport cu
limitele de proprietate ale imobilului de sub nr. top 282, 283, 284,
285, aflat in proprietatea S.C. EVORA GROUP RETAIL SRL Reghin
- fara rectificarea suprafetei terenului Statului Roman.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Administrarea Domeniului Public
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

16. Raport al Serviciului Asistenta Sociala privind serviciile
si activitatile de asistenta medicala comunitara - mediator
sanitar, derulate in mun. Reghin, in perioada iulie 2013decembrie 2013.

17.1nformare a Serviciului Asistenta Sociala asupra
activitatii desfasurate de catre asistentii personali, intocmit
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 448/2006 pe perioada
mai-decembrie 2013.

18. Diverse.

Primar,
MARIA PRECUP

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
RADOI MIRELA MINODORA

Lasă un comentariu