DISPOZITIA NR.2254 din 15.11.2013

privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin
in sedinta ordinara

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud. Mures;
In temeiul art.39 alin. l combinat cu art.68 din Legea
nr.215/2001- privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
emite prezenta:

DISPOZITIE

Articol unic: - Se convoaca sedinta ordinara a
Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de
20.11.2013, ora 15.00, la sediul Primariei Municipiului
Reghin, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului
de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al
Primariei municipiului Reghin pe trim. III anul 2013.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului
General al Primariei Municipiului Reghin pe anul 2013.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

3. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii
unui imobil din domeniul privat in domeniul public al
municipiului Reghin, in vederea trecerii acestuia in
domeniul public al Statului.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

4. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii
HCL nr.139/24.09.2013.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

5. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei
unui imobil � teren situat in Reghin, str. Dedradului in
suprafata de 1883 mp, identificat in CF nr.150, nr. cadastral
1121/7 si 1121/8.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

6. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului
de administrare a Spitalului Municipal dr. Eugen
Nicoara, Reghin asupra apartamentelor nr.113 si
ap.116, cu destinatia locuinta de serviciu.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

7. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de
15.000 lei din bugetul local al municipiului Reghin
Asociatiei Sportive "VIITORUL� Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic + Serv. buget contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

8. Proiect de hotarare privind aprobarea "Regulamentului
de organizare si efectuare a transportului in
regim de taxi pe teritoriul municipiului Reghin�.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul APL
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

9. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii
municipiului Reghin in calitate de coorganizator, la
evenimentul "Concert de Craciun 2013�, organizat in
colaborare cu Asociatia Culturala TITANZENE din
Reghin, ce va avea loc la data de 18 decembrie 2013, la
Casa de Cultura "Eugen Nicoara� din Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin.
Raport: Compartimentul juridic + Serv. buget contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

10. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei
la domeniul public al municipiului Reghin a
imobilului teren in suprafata de 641 mp, situat in Reghin,
str. Scolii FN.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Adm. Dom. Public
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

11. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei
la domeniul public al municipiului Reghin a
imobilului teren si constructii in suprafata de 4054 mp,
situat in Reghin, str. Castelului nr.76.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Adm. Dom. Public
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

12. Proiect de hotarare privind aprobarea concesiunii
directe a terenului in suprafata de 50 mp, in vederea
extinderii constructiei existente, situata in municipiul
Reghin, str. Tamplarilor nr.6/A.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Adm. Dom. Public
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnice de dezmembrare a imobilului inscris
in CF 653/II IERNUTENI, numar topografic 242/5/b/2/2,
nr.cad.3665.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Adm. Dom. Public
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

14. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii in perioada 02.12.2013 - 06.01.2014 in
municipiul Reghin a "TARGULUI DE IARNA� in zona
centrala Piata Petru Maior.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Achizitii Publice
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

15. Diverse.

Primar,
MARIA PRECUP

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
RADOI MIRELA MINODORA

Lasă un comentariu