ELECTROMURES S.A. COMPONENTA A GRUPULUI DE FIRME TRI.O.M. SpA ITALIA Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ELECTROMURES S.A. nr. 44, din data de 28.06.2013

Distribuie pe:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare "Adunarea�)
societatii comerciale SC ELECTROMURES S.A. (denumita in continuare "Societatea�),
intrunita la data de 28.06.2013, la sediul societatii din Targu-Mures, str. Calarasilor
nr.112-114, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si dispozitiile Legii nr.31/
1990 republicata cu modificarile ulterioare, avand data de 17.05.2013 ca data de
referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii
generale, in prezenta actionarilor si anume:
TRI.O.M. SPA, societate italiana, cu sediul social in Cambiano, Torino, Str. Via Dei
Parti nr.20 Italia, inregistrata la Registrul Comertului Torino sub nr. 02068490016 detinand
un numar de 2.664.681 actiuni (98.23061% din capitalul social), reprezentata legal de
D-l Director General Siciliano Ugo, conform imputernicirii;
D-l Ratiu Ioan, cetatean roman, nascut la data de 10.06.1954 , in Sarmasu Jud.
Mures, domiciliat in Targu-Mures, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 13 Targu-Mures, jud.
Mures, identificat cu Cartea de identitate seria MS nr. 717522 eliberata de Politia Tg.Mures la data de 21.12.2012, cu valabilitate 10.08.2072, detinand un numar de 272
actiuni (0,01003 % din capitalul social);
si cu participarea D-lui Siciliano Ugo;
a ales pe Oltean Marta Delia in calitate de Secretar al Adunarii,
si constatand ca este intrunita legal si statutar, a hotarat in unanimitate urmatoarele:
Pct.1. Dupa prezentarea Raportului adminstratorilor, aprobarea Raportul Consiliului
de Administratie privind activitatea societatii comerciale si bilantul pentru perioada
1 ianuarie 2013 � 31 martie 2013.
Pct.2. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. ELECTROMURES S.A. privind
activitatea economica si financiara a societatii comerciale pentru perioada 1 ianuarie
2013 � 31 martie 2013.
Pct.3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind activitatea economica si
financiara a societatii comerciale pentru perioada 1 ianuarie 2013 � 31 martie 2013.
Auditorul financiar SC CONSAUDIT SRL din TG.-MURES, reprezentata prin D-na
Suciachi Greta, prezinta Raportul de audit financiar privind activitatea
SC ELECTROMURES SA pentru perioada 1 ianuarie 2013 � 31 martie 2013..
Opinia auditorului financiar evidentiaza ca situatiile financiare prezinta o imagine
fidela a pozitiei financiare a societatii la data de 31.03.2013, precum si a rezultatelor
operatiunilor sale si a fluxului de numerar pentru exercitiul financiar incheiat, in
conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor
Economice Europene cu modificarile si completarile ulterioare.
De asemenea, avand in vedere prevederile art.263, alin.(2) si art.265 alin.(1) din
Reglementarile contabile, conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice
Europene, raportul auditorului financiar precizeaza ca raportul administratorilor este
in conformitate cu situatiile financiare trimestriale auditate.
Pct.4. Aprobarea Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere pentru perioada
1 ianuarie 2013 � 31 martie 2013, precum si a anexelor la Bilantul Contabil pentru
perioada 1 ianuarie 2013 � 31 martie 2013.
Pct.5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie si al Directorului
General pentru exercitiul financiar din perioada 1 ianuarie 2013 � 31 martie 2013.
Pct.6. Aprobarea contractarii liniei de credit in valoare de 400000,00 euro, cu constituirea
garantiilor mobiliare si imobiliare, proprietatea S.C. ELECTROMURES S.A., ce urmeaza a fi
identificate si aprobate de catre banca.
Pct.7. Imputernicirea D-lui Director General Siciliano Ugo in vederea indeplinirii
tuturor formalitatilor necesare inregistrarii Hotarari AGOA la Registrul Comertului si
publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, inclusiv in vederea desemnarii unei alte
persoane in acest scop; in situatia in care imputernicitul se va afla in imposibilitate
de a duce la indeplinire prezentul mandat, Adunarea imputerniceste Consiliul de
Administratie sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la indeplinire a
prezentului mandat.
Pct.8. Imputernicirea D-lui Director General Siciliano Ugo pentru ca in numele si
pentru Societate sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public,
autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau
juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze
toate actele la contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, precum si
orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act
juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare
pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile
rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va
considera necesara scopului mai sus mentionat; in situatia in care imputernicitul, se
va afla in imposibilitate de a duce la indeplinire prezentul mandat, Adunarea
imputerniceste Consiliul de Administratie sa desemneze o alta persoana pentru
aducerea la indeplinire a acestui mandat.
Pct.9. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze pe
D-l Director General Siciliano Ugo in vederea negocierii/ renegocierii cauzelor
contractuale, sa aprobe orice alte modificari ale contractelor de credit, care vor
interveni ca urmare a negocierii/ renegocierii conditilor de derulare a acestora,
incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea si garantiile aferente
acestora, sa desemneze o persoana in vederea semnarii tuturor actelor care se vor
incheia ca urmare a negocierii/ renegocierii contractelor de credit si de garantii sau
in vederea indeplinirii oricaror alte demersuri legale si necesare.
Pct.10. Aprobarea finantarii investitiilor prevazute in bugetul pentru 2013.
Pct.11. Aprobarea cererii de demisie a D-lui Sahni Vineet, cetatean indian, nascut
la data de 01.04.1965, in Ujjain M.P. Republic of India, domiciliat in Republic of India,
Block C-11 991, Scottish Villa Palam Vihar, Gurgaon Haryana 122017, identificat cu
Pasaport seria Z nr. 2041967, eliberat de Autoritatile din Delhi Republic of India, la data
de 28.04.2011, din functia de membru al consiliului de administratie SC ELECTROMURES
SA. si decarcarea de gestiune a acestuia incepand cu data de 06.05.2013.
Pct.12. Aprobarea noului membru al Consiliului de administratie al
SC ELECTROMURES SA in persoana D-lui DAMODARAN RAVI MOHAN - cetatean
indian, nascut la data de 05/04/1966, in Ahmedabad Gujarat Republic of India, domiciliat
in Republic of India, Deepanjali, V.P. 5/145, Kachani P.O. Trivandrum, Kerala 695013,
identificat cu Pasaport seria F nr. F 9432388, eliberat de Autoritatile din Republic of
India, Trivandrum la data de 21/08/2006, valabil pana la 20.08.2016.
Mandatul noului membru al Consiliului de administratie al SC ELECTROMURES SA
incepe la data de 06.05.2013 si este valabil pana la data de 01.03.2015.

TARANG JAIN,
presedintele Consiliului de Administratie SC ELECTROMURES SA

Lasă un comentariu