DIN SFERA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MUREȘEAN

Distribuie pe:

„Laudatio" domnului inspector școlar general Ștefan Someșan, cu ocazia acordării celei mai înalte distincții din județul Mureș, „Fibula de la Suseni"

Drumul ascendent în planul imaginii, dar mai ales în conținutul calitativ al activităților didactice și de cercetare științifică desfășurate de școala românească a fost trasat și cu sprijinul pe care personalități marcante ale învățământului ni l-au acordat în mod constant, împărtășind cu generozitate din experiența lor managerială și didactică, reprezentând adevărate modele pentru generațiile de tineri. Din rândul acestora, astăzi, ne oprim la domnul profesor Ștefan Someșan căruia îi dedicăm acest eveniment prin decernarea înaltei distincții „Fibula de la Suseni", într-un moment în care, împreună, celebrăm împlinirea a 96 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia.

Doresc să precizez că prezentul omagiu nu este unul de complezență, ci se bazează pe recunoașterea faptului că viața, atunci când este trăită cu maximă intensitate, în spiritul suprem al datoriei împlinite, fixează în mentalul colectiv modele ale spiritualității românești ce merită nu numai atenția contemporanilor, dar și recunoștința lor pentru ca aceste modele să devină, peste generații, puternice motivații spre desăvârșire.

Dascăl remarcabil, domnul profesor Ștefan Someșan este una dintre personalitățile reprezentative ale învățământului preuniversitar, cu competență profesională, științifică și managerială, care și-a pus amprenta pe reformarea educației în spiritul cerințelor europene.

Complexa sa activitate desfășurată cu abnegație și pasiune pe durata a peste 40 de ani dedicați învățământului, ținuta academică, seriozitatea și conștiinciozitatea de care a dat dovadă de-a lungul cariei sale, atitudinea calmă și căldura sufletească în comportament au fost apreciate în timp de mai multe instituții și organisme care l-au gratulat în forme dintre cele mai diverse, precum:

• „Meritul pentru învățământ" în grad de Mare Ofițer în anul 2004

• Titlul de „Profesor evidențiat" prin Ordinul nr.7610 în anul 1988

• Membru fondator al Centrului Național de Excelență în handbal, Sighișoara, 2014

• Distincția „Gheorghe Lazăr" clasa I

Născut la 13 aprilie 1951, în orașul Satu-Mare, după absolvirea școlii primare și gimnaziale, în anul 1970 urmează cursurile liceale la Colegiul Național „Mihai Eminescu" din orașul său natal.

În anul 1974 devine absolvent al Facultății de Matematică-Mecanică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, fiind licențiat cu media 10.

Debutul în învățământ are loc în cadrul Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu" din Târgu- Mureș, fiind repartizat ca profesor titular pe catedra de matematică. În scurt timp devine responsabilul cercului de matematică și membru în Consiliul de Administrație al liceului.

Între anii 1985-1986, domnul Ștefan Someșan ocupă funcția de director adjunct la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu" din Târgu-Mureș. Începând cu anul 1986 și până în anul 1989 va ocupa funcția de director în cadrul aceluiași liceu.

Din anul 1990 și până în anul 1991 devine profesor titular pe catedra de matematică la Colegiul Național „Unirea" din Târgu-Mureș, membru al Consiliului de Administrație - lider de sindicat și vicepreședinte la nivel județean al sindicatului „Spiru Haret", metodist al Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

În perioada 1991-2001 ocupă funcția de director la Colegiul Național „Unirea" din Târgu-Mureș și devine membru în Consiliul consultativ al directorilor din cadrul I.Ș.J. Mureș. Se remarcă printr-o susținută activitate în vederea obținerii titlului de „colegiu" și a statului de „școală reprezentativă" pentru județul Mureș.

Între anii 2001-2005 ocupă funcția de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, fiind membru în următoarele comisii:

• Membru în Comisia Națională de finanțare a învățământului preuniversitar

• Membru în Comisia consultativă a Prefectului

• Membru în Comisia de Protecție a Copilului la nivel județean

• Membru în Consiliul consultativ din cadrul AJOFM Mureș

• Membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări pentru Sănătate Mureș

• Membru în Comisia de Apărare Civilă și Prevenire a Dezastrelor din cadrul Prefecturii Mureș

• Membru în Comisia de Dialog Social de la nivelul județului

• Membru al Consiliului de Administrație al Parcului Național „Călimani"

• Consilier județean (2000-2004) - secretarul Comisiei juridice de apărare a drepturilor cetățenilor.

Începând cu data de 6 octombrie 2005 a deținut următoarele funcții:

• Director Centru ID Târgu-Mureș al Universității „Spiru Haret"

• Inspector Școlar General Adjunct, I.Ș.J. Mureș (martie-octombrie 2009)

• Profesor titular de matematică la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" Târgu-Mureș

• Membru al Consiliului Consultativ al AJOFM Mureș

• Președintele Sucursalei județului Mureș a Societății Naționale „Spiru Haret" pentru Educație, Știință și Cultură

• Președintele Clubului Rotary Târgu-Mureș (2008-2009)

Din anul 2012 și până în prezent ocupă funcția de inspector școlar general la I.Ș.J. Mureș, având ca principale activități și responsabilități:

• Realizarea și interpretarea statistică a studiului privind evoluția demografică ca principal element ce stă la baza dimensionării rețelei școlare a județului (modernizarea sistemului de lucru al compartimentului prognoză)

• Optimizarea rețelei școlare județene prin implicarea CJAPP

• Asigurarea accesului nediscriminatoriu la educație, cu accent pe zona rurală și pe grupurile dezavantajate

• Îmbunătățirea condițiilor din școli prin implicarea administrației locale - primării

• Asigurarea încadrării unităților școlare cu cadre calificate

• Diversificarea unităților de învățământ și adaptarea profilurilor la nevoile impuse de dezvoltarea social-economică a localităților și a județului în ansamblu

• Elaborarea PRAI și PLAI la nivel județean și armonizarea acestora cu studiile întreprinse de AJOFM

• Dezvoltarea parteneriatelor cu administrația locală, instituții descentralizate, comunitățile de părinți, ONG-uri, în vederea asigurării unui învățământ conform cu comanda socială și orizontul de așteptare la nivelul beneficiarilor actului de educație

• Stimularea învățământului particular ca o alternativă la cel de stat (în învățământul preșcolar și primar în special)

• Aplicarea standardelor calitative elaborate la nivel național în fiecare unitate în parte

• Asigurarea unui mamagement eficient în fiecare unitate de învățământ și la nivelul I.Ș.J. Mureș

• Diversificarea modalităților de motivare a elevilor pentru instrucție și educație prin aplicarea programelor guvernamentale specifice

• Gestionarea judicioasă a resurselor materiale bugetare și atragerea de resurse extrabugetare în derularea programelor educaționale inițiate de I.Ș.J. Mureș

• Elaborarea și implementarea unui plan de dotări cu mijloace de învățământ cu accent pe dotarea cu tehnică de calcul; dotarea școlilor cu rețele de calculatoare și programe informatizate și aplicarea AEL-ului

• Aplicarea măsurilor de generalizare a învățământului de zece ani și coborârea vârstei de debut în școală la șase ani, cu acordul părinților

• Punerea în funcțiune a 12 săli de sport în cadrul programului guvernamental

• Implementarea programului de asigurare de mijloace de transport

• Aplicarea programului „Bani de liceu"

• Aplicarea programului „Laptele și cornul"

• Aplicarea programului de asigurare de rechizite pentru elevii proveniți din familii sărace

• Aplicarea programului „Euro 200" pentru achiziționarea de calculatoare de către elevi

• Reducerea abandonului școlar prin măsuri stimulative

• Întărirea rolului Casei Corpului Didactic ca instituție ofertantă de programe de formare

• Asigurarea evaluării managerilor școlari și a instituțiilor de învățământ pe baza fișelor de evaluare specifice

• Identificarea metodelor celor mai eficiente pentru îmbunătățirea activității manageriale

• Comunicarea eficientă și operativă cu Prefectura, Consiliul Județean, Jandarmeria, Poliția și alte instituții ale statului

• Demararea programului de descentralizare a finanțării învățământului preuniversitar

• Asigurarea aplicării și respectării legislației în organizarea și conducerea procesului de învățământ

• Racordarea tuturor liceelor la internet prin ROEDUNET și a peste 40 de centre de comună

• Asigurarea stagiilor de trainning profesional de utilizare a calculatorului

• Redactarea a peste 100 de articole în presa locală cu privire la reforma învățământului preuniversitar.

Fire deschisă, altruist, domnul profesor Ștefan Someșan a îndrumat și coordonat de-a lungul carierei sale numeroase olimpiade și concursuri: Olimpiade naționale de matematică, limba română, limba germană modernă, limba romani, muzică și coregrafie, Balcaniada pentru juniori, Olimpiada Națională de Limbi Romanice, concursuri județene și naționale.

Printre programele coordonate - cu finanțare externă, se numără:

• Acces la educație pentru grupurile dezavantajate - proiectul Phare RO 0104.02

• Programul „Educația XXI" - Proiectare, organizare și evaluare a activității didactice

• Educație moral-civică pentru o cetățenie democratică - proiect Phare RO 0104.03/3.1 EDU 007

• Programul Phare TVET RO-0108.03

Bun organizator al muncii în echipă, cu o capacitate de socializare și relaționare spontană, empatic, a demonstrat atât în calitate de dascăl, cât și în calitate de manager respectul față de școala românească și valorile ei perene, larga deschidere pentru nou, pentru formarea de competențe autentice, absolut necesare exercitării profesiei. Dovadă stau numeroasele cursuri și stagii naționale și internaționale de formare:

• Participarea la „World Education Market" 2003, Lisabona, în delegația UNESCO ROMÂNIA

• Stagii de formare privind implementarea reformei în sistemul de învățământ preuniversitar, organizate de MEN pentru inspectorii școlari generali

• Stagii de formare privind managementul educațional în sistemul de învățământ preuniversitar, organizate de MEN pentru inspectorii școlari generali

• Stagii de formare privind managementul proiectelor în sistemul de învățământ preuniversitar, organizate de MEN pentru inspectorii școlari generali

• Acces la educație pentru grupurile dezavantajate - proiectul Phare RO 0104.02 - seminar de instruire pentru inspectori școlari (coordonator al proiectului)

• Programul „Educația XXI" - Proiectare, organizare și evaluare a activității didactice

• Conferința pentru diseminarea informațiilor privind obiectivele sistemelor de educație și formare profesională din Europa

• Programul Phare TVET RO-0108.03

• Cursuri pentru formarea directorilor din unitățile de învățământ - „Management și finanțare".

Interesat de cunoaștere și cercetare, cu un puternic simț al răspunderii profesionale și civice, domnul profesor Ștefan Someșan a reușit cu succes să îmbine activitatea didactică cu cea științifică, fapt dovedit de lucrările publicate: teste de evaluare pe unități de învățare - nivel liceal, 29 de teste de matematică, Ghid Metodic Bacalaureat 2009 - matematică M2, Cuvânt înainte la cartea „Învățământul primar de stat și confesional" din județul Mureș, Cuvânt înainte la cartea „Inițiere în tâmplărie" - Editura Casa Corpului Didactic Mureș, Consultant științific la: „Îndrumător metodic în sprijinul predării-învățării noțiunilor de geometrie la clasele I-IV" - Casa de Editură Mureș, peste 100 de articole de management educațional în presa mureșeană.

Rezonând la frământările actuale ale învățământului din țara noastră de a-și găsi calea spre stabilitate și evoluție pozitivă, domnul profesor Ștefan Someșan a înțeles necesitatea reformei și răspunderea învățământului preuniversitar pentru viitorul societății românești și pentru integrarea acestuia în spațiul european.

Cu aplecare deosebită spre cunoaștere, cu o largă deschidere spre colaborare, cu un comportament politicos, plin de deferență și înțelegere binevoitoare față de semeni, este omul care cultivă cu ușurință prieteniile intelectuale, străduindu-se să-i înțeleagă pe ceilalți și să învețe de la dânșii, apreciindu-le valoarea profesională și umană.

Toate aceste calități îl recomandă pe domnul profesor Ștefan Someșan în vederea acordării distincției „Fibula de la Suseni", alături de celelalte 75 de personalități mureșene de excepție din domeniul științei, culturii, sportului și oamenilor cu merite deosebite.

Lasă un comentariu