Din 13 ianuarie 2015, REGULI STRICTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Distribuie pe:

Potrivit Regulamentului de organizare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 23 bis, din data de 13 ianuarie 2015, elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul să conteste rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de cinci zile de la comunicare. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

Acelaşi Regulament prevede că elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să îşi exprime opţiunea pentru disciplinele aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale sau ale partenerilor economici.

Alături de aceste drepturi, elevilor le sunt impuse şi interdicţii, astfel: elevii nu pot participa la proteste care afectează desfăşurarea cursurilor; nu pot organiza şi participa la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea cursurilor; le este interzis să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; în şcoli şi licee nu sunt permise materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa sau care au un caracter obscen sau pornografic; elevilor le este interzis să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare, să  aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora, să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei.

Pe de altă parte, personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii, precum şi să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

În plus, angajaţii unităţilor de învăţământ preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. Ei au obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare sau extraşcolare.

Lasă un comentariu