Despre venitul minim garantat (ajutorul social)

Distribuie pe:

Începând din iunie 2014 este în vigoare textul Legii nr. 416/2001, în forma actualizată, ca urmare a modificărilor şi completărilor survenite în timp. Actul normativ reglementează venitul minim garantat, care se acordă lunar, ca formă de asistenţă socială.

Beneficiarii ajutorului social

Potrivit legii, beneficiază de ajutor social: familiile şi persoanele singure cu statut de cetăţeni români, persoanele fără domiciliu sau reşedinţă sau fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române, soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea venitului minim garantat. Persoanele fără locuinţă au dreptul la ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

Familie, copil, persoană singură

În sensul legii, termenul „familie" desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună. Se consideră „familie" şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una din următoarele situaţii: este necăsătorită; este văduvă; este divorţată; soţul /soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; nu a împlinit 18 ani şi se află în una din situaţiile menţionate mai sus. Se asimilează termenului „familie" bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună. Prin termenul „copil" se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat ori dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii. „Persoana singură" este persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.

Nivelul venitului minim garantat

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă (500 de lei), cu aplicarea unui coeficient, în funcţie de numărul membrilor familiei.

Obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta, lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, cu respectarea regimului normal de lucru şi a normelor de securitate şi igienă a muncii. Această obligaţie poate fi transferată altor persoane din familie dacă persoana desemnată să efectueze muncă în folosul comunităţii se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă. Persoanele apte de muncă, dar care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi sunt luate în calcul la stabilirea numărului membrilor de familie pentru acordarea ajutorului social numai dacă fac dovada că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru formare profesională oferite de aceste agenţii.

Ajutoare de urgenţă

Potrivit legii, primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente ori alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

În evidenţele Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Târgu-Mureş figurau, în luna februarie, sub 200 de titulari ai venitului minim garantat, numărul beneficiarilor fiind de aproximativ 400 de persoane.

Lasă un comentariu