Religie și...știință - SĂPTĂMÂNA PATIMILOR

Distribuie pe:

Iisus a zis ucenicilor: „Poruncă nouă vă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții". „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-și pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în iubirea Lui".

***

„Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; și orice mlădiță care aduce roadă, El o curăță, ca mai multă roadă să aducă. Rămâneți în Mine și Eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce multă roadă, căci fără mine, nu puteți face nimic. Dacă rămâneți întru Mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă".

***

În ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? Adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? Iar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, și-a dat duhul. Catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos, și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat. Iar a doua zi care este după vineri, s-au adunat arhiereii și fariseii la Pilat, zicând: Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul acela, Hristos, a spus încă fiind în viață: După trei zile Mă voi scula. Deci, poruncește ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină și să-L fure și să spună poporului: S-a sculat din morți. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. Pilat le-a zis: Aveți strajă; mergeți și întăriți cum știți. Iar ei ducându-se au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra.

P.S. De la părintele ARSENIE BOCA (Sfântul Nesfințit al Ardealului) citire: „CINE ARE MINTE SĂ IA AMINTE".

„1001 CUGETĂRI"

 

Lasă un comentariu