Eroii români ai Primului Război Mondial din satul Poarta - luptători pentru realizarea unităţii naţionale

Distribuie pe:

Cartea neamului nostru ne arată pilde de eroism ale înaintaşilor, pentru apărarea pământului strămoşesc de cotropitori străini, pentru împlinirea idealului de unitate naţională şi dreptate socială. Cartea neamului nostru este plină de fapte de eroism ale celor mai buni fii ai patriei, a maselor populare în lupta lor pentru eliberare şi pentru dreptate socială, pentru dreptul de a se bucura de roadele muncii lor.

Cartea neamului nostru, de multe ori, s-a scris cu litere de sânge. La vremuri de răscruce, românii au luptat până la jertfa supremă, şi-au apărat glia strămoşească pe care au sfinţit-o cu scump sângele lor.

Primul Război Mondial a însemnat şi continuă să rămână în istoria poporului nostru ca un act nedezminţit şi în veac mărturisitor despre vrednicia acestui popor, despre setea lui de libertate, dreptate şi neatârnare, o expresie a jertfelniciei pentru înfăptuirea idealului naţional deschizător de drum nou spre împlinirea unor realizări din ce în ce mai măreţe, asemenea acelora din 1918, când s-a realizat unitatea tuturor românilor. Dar el a exteriorizat şi spiritul de solidaritate şi întrajutorare caracteristic românilor trăitori pe toate meleagurile de atunci şi de azi ale pământului strămoşesc. Românii de toate stările, de toate categoriile sociale, de toate vârstele şi ocupaţiile şi-au înmănunchiat, atunci, sârguinţele şi au venit, pe felurite căi, în sprijinirea morală şi materială a luptătorilor de pe fronturile Primului Război Mondial.

Eroii români, eroii de pe meleagurile sfântului nostru Ardeal românesc, eroii din satul Poarta sau din multe alte locuri, căzuţi pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial, toţi împreună formează acea sfântă cunună de eroi martiri ai neamului românesc, careşi-au dat viaţa pentru neam şi pentru ţară.

Eroii români din satul Poarta căzuţi în timpul Primului Război Mondial sunt: BĂRDĂŞAN VASILE; CĂTANĂ VASILE; COSTĂNAŞ IOAN; GURDEAN PETRU; GURDEAN VASILE; HALAŢI MAFTEI; HALAŢI VASILE; HUSARI PETRU; LUCA IOAN; MANŢA PETRU; MARIAN TEODOR; MARIAN VASILE; MARIAN DUMITRU; MARIAN ILIE; OLTEAN VASILE; OLTEAN IOAN; OLTEAN TEODOR; PÂNTEA VASILE; PRECUP IOAN; POP ARSENTE; SĂLĂGEAN VASILE; OPREA TEODOR; IOAN; MONU; ZAHARIE (la ultimii trei, din păcate, nu cunoaştem numele complet).

Toţi aceşti eroi au urcat „golgota" neamului lor, purtând povara chinurilor şi a umilinţelor, la care, secole de-a rândul, neamul românesc din Transilvania a fost supus. Aceşti eroi sunt modele de luptători pentru neam şi ţară.

Eroii români în general, eroii de pe acest sfânt pământ românesc al Transilvaniei, eroii de pe aceste binecuvântate meleaguri ale satului Poarta s-au jertfit pentru ţară şi pentru glia strămoşească. Au fost răstigniţi pe altarul de jertfă al neamului românesc şi pironiţi pe crucea de suferinţă a gliei lor strămoşeşti. Ei n-au cârtit nicio clipă, nu s-au dat la o parte de la jertfă, precum Hristos şi-a asumat suferinţa pentru păcatele întregului neam omenesc, tot aşa şi aceşti eroi şi-au asumat suferinţa şi chinurile neamului lor, atât de mult oropsit de-a lungul vremii, chiar pe pământul său.

În sufletele acestor eroi a fost permanent Hristos care le-a dat putere de sus, în sufletele lor a încăput întreg neamul nostru românesc, cu suferinţele, cu greutăţile şi cu multele sale necazuri abătute asupra sa. În sufletele şi în inimile lor s-au împreunat puterea de jertfă, sacrificiul dus până la martiriu, cu dragostea de neamul lor românesc. Au călcat aspru pe pământul nedreptăţilor făcute neamului lor. În glasul eroilor a răsunat glasul norodului. În fiinţa lor s-a înveşmântat acea neprefăcută înfăţişare neaoşă a Naţiei. Viaţa eroilor a fost în întregime închinată ţării lor. Ei se înfăţişează ca nişte cruciaţi care sunt sortiţi să se jertfească. Au cunoscut toate amărăciunile luptei pentru sfânta cauză a neamului românesc. Viaţa lor e un imn al iubirii de neam. Eroii din satul Poarta, precum şi toţi eroii români, rămân în continuare să trăiască mai departe ca nişte simboluri, să strălucească în zările de viitor ale neamului ca nişte exemple.

Fiecare erou din satul Poarta, căzut pe fronturile Primului Război Mondial, a îmbrăcat veşmântul eroului şi cununa martirului. Prin rolul lor istoric, aceşti eroi şi-au câştigat laurii nemuririi. Pentru vrednicia faptelor lor, suntem obligaţi să le purtăm o veşnică şi pioasă amintire, să înălţăm către cer, pentru ei, rugăciunile noaste, se cuvine să le aducem cinstea, lauda şi recunoştinţa noastră a urmaşilor, a celor ce simţim româneşte, a celor ce ne preţuim istoria.

 

Lasă un comentariu