O MARE PIERDERE, MARELE OM DE CULTURĂ CLUJEAN VASILE LECHINȚAN S-A MUTAT LA CERURI

Distribuie pe:

Cu mare durere în suflet am aflat de trecerea în eternitate a marelui om de carte și veritabil om de cultură clujean Vasile Lechințan. Cultura română este mult mai săracă prin această grea pierdere, prin faptul că distinsul cercetător Vasile Lechințan ne-a părăsit mult prea devreme.

Am avut plăcuta bucurie să-l cunosc pe Vasile Lechințan cu mulți ani în urmă și să stabilesc cu dânsul o prietenie strânsă și o colaborare rodnică și prolifică. Personalitatea distinsului om de cultură clujean Vasile Lechințan a fost una de primă mărime. Domnia sa rămâne o figură emblematică a istoriografiei transilvănene și românești în general. Când ne gândim la Vasile Lechințan ne dăm seama că din gândirea, simțirea și năzuințele distinsului istoric clujean se desprinde un vibrant mesaj de afirmare viguroasă a neamului nostru românesc. Exemplul luminos al vieții sale - de mare istoric, mare cercetător și arhivist, mare român - aprinde în noi nădejdea puternică în destinul neamului nostru și conștiința exigențelor legate de îndeplinirea acestui destin.

Trecutul unui neam este ca un altar, ocrotitor al focului sacru, de unde se proiectează lumini asupra prezentului și viitorului. Munca unei generații este binefăcătoare numai atunci când se inspiră și se întemeiază pe valorile spirituale ale trecutului, pe care le îmbogățește și le aplică noilor condiții de viață. Studiul istoriei și cercetarea trecutului unui popor sunt totdeauna necesare și instructive fiindcă niciun popor nu poate, nu are dreptul să-și uite trecutul lui.

George Bariț, istoric însemnat al Transilvaniei în secolul al XIX-lea, scria: “Studiul istoriei patriei și al națiunii constituie pentru națiunea română una din condițiile de viață esențiale. Dacă limba unei națiuni e numită, pe bună dreptate, sufletul său,

istoria acestei națiuni este mijlocul admirabil prin care se manifestă viața sa națională, diploma de legitimare prin care un popor se prezintă în societate și în concertul altor popoare”.

Se spune, pe drept cuvânt, că istoria este “magistra vitae” învățătoarea vieții. Pe drept cuvânt, și domnul Vasile Lechințan a fost un învățător pentru cei care doresc să studieze și să cerceteze istoria poporului român. Domnia sa rămâne un model de seriozitate și profunzime în cercetarea și analizarea diferitelor momente sau etape din ceea ce înseamnă trecutul istoric al neamului românesc. Cercetarea trecutului nostru ne oferă posibilitatea să fim în legătură cu spiritualitatea poporului nostru, cu idealul său de totdeauna de libertate și independență, cu faptele mărețe ale înaintașilor noștri. Trecutul poporului nostru ne ajută să prețuim prezentul și să nădăjduim într-un viitor luminos al sfântului și binecuvântatului nostru neam românesc. Strădaniile și luptele înaintașilor pentru păstrarea ființei naționale, pentru dobândirea unității și independenței naționale, pentru dreptate socială pe seama tuturor fiilor neamului, ne obligă să fim conștienți și să ne îndeplinim îndatoririle patriotice pentru ca să asigurăm un viitor strălucit poporului nostru.

Vasile Lechințan s-a distins ca un reprezentant de marcă al istoriografiei românești contemporane, ca un cercetător emerit al trecutului istoric transilvănean și românesc în general. Domnia sa s-a impus prin seriozitatea și acrivia cu care a studiat și analizat diferite etape și momente din ceea ce înseamnă trecutul de fapte al neamului nostru românesc. Dânsul s-a impus ca un model pentru cercetătorii mai tineri, iar opera domniei sale reprezintă un reper extrem de important în cadrul istoriografiei românești.

Vasile Lechințan s-a identificat cu munca asiduă de cercetare a trecutului istoric al poporului român. Istoria unui popor este asemenea unei fântâni, din care generație după generație se adapă, din faptele și viața spirituală și materială a înaintașilor și prin care se continuă neîntrerupt viața lor spre noi ținte de atins. Din ea se pot trage învățăminte pentru felul cum să se poarte în viață generațiile și ce fapte să împlinească spre a păstra și îmbogăți ceea ce au realizat înaintașii.

Regret enorm pierderea acestui om de mare valoare. Îi doresc distinsului prieten și mare om de cultură Vasile Lechințan ca Domnul Dumnezeu să-i facă parte de fericire veșnică, să-l așeze în sânul lui Avraam și cu drepții să-l numere. Să ai somn lin și odihnă veșnică, dragă prietene Vasile Lechințan!

Lasă un comentariu