CONVOCATOR

Distribuie pe:

Administratorul unic al SC-COMPPIL MURES S.A., cu sediul
in Tg.-Mures, str. 8 Martie nr. 38, convoca Adunarea Generala
a Actionarilor de la SC-COMPPIL MURES-SA in sedinta
Ordinara la sediul societatii pentru data de 10.03.2014, ora 11.00,
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la
sfarsitul zilei de 10.02.2014.

Daca in data de 10.03.2014, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire ea se reprogrameaza
pentru data de 11.03.2014, ora 11.00 in aceleasi conditii.

ORDINEA DE ZI a Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de
gestiune pe anul 2013.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Comisiei
de cenzori privind Bilantul contabil si contul de Profit si
pierdere referitor la exercitiul financiar pe anul 2013.

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului contabil,
Contul de profit si pierdere si repartizarea profitului aferent
exercitiului financiar pe anul 2013.

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea casarii mijloacelor
fixe pe anul 2014.

5. Revocarea mandatului cenzorului dl. Lates Corneliu si
alegerea unui nou cenzor.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 %
din capitalul social, au dreptul in termen de 15 zile de la
publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei
de a introduce puncte pe Ordinea de zi si de a prezenta
proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a
fi incluse pe ordinea de zi.

Participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor se poate face personal sau prin reprezentanti, care
sa fie tot actionari, in baza unei procuri speciale conform
procedurilor legale.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul
societatii. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar se
va depune la secretariatul societatii pana la data de 17.02.2014.

Materialele informative referitoare la ordinea de zi, se pot
consulta la secretariatul societatii, zilnic intre orele 12-15,
incepand cu data de 17.02.2014.

Administrator unic,

Lasă un comentariu