Vineri, 1 mai 2015, intră în vigoare Cardul național de asigurări sociale de sănătate

Distribuie pe:

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Mureș a dat publicității unele precizări privind emiterea și utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate și diversele situații ce se pot ivi în legătură cu gestionarea acestui document, informații de interes public, pe care le prezentăm în sinteză.

Cardul național de asigurări de sănătate - numai pentru asigurații cu vârsta peste 18 ani

Cardul național atestă calitatea de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale și se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniți.

Persoanele asigurate cu vârsta peste 18 ani pentru care nu a fost emis cardul național vor face dovada calității de asigurat pe baza unui document eliberat în acest sens de CAS, până la data la care asiguratul intră în posesia cardului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii.

Asigurații cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale decontate din Fondul național unic de sănătate, în baza documentelor care atestă că se încadrează în categoria de asigurați, respectiv act de identitate sau certificat de naștere, după caz, valabil la data solicitării.

Cardul duplicat de asigurări sociale de sănătate

În sistemul de asigurări sociale de sănătate se eliberează cardul duplicat la solicitarea persoanei asigurate, în următoarele situații:

(a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului emis inițial; (b) în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului național emis inițial; (c) alte situații justificate; (d) în cazul în care cardul național emis inițial prezintă defecțiuni tehnice, erori ale informațiilor înscrise sau nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcționare, confirmate de CAS; (e) în situații justificate rezultate din derularea procesului de distribuție a cardului național emis inițial.

În situațiile prevăzute la lit. (a) - (d), titularul sau, după caz, reprezentantul legal sau împuternicitul titularului solicită eliberarea cardului duplicat pe baza unei cereri adresate CAS. Eliberarea cardului duplicat se face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. Până la data la care asiguratul intră în posesia cardului duplicat, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia, acordarea serviciilor medicale se realizează pe baza unei adeverințe de înlocuire a cardului național, adeverință eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidență persoana asigurată. Adeverința este valabilă 60 de zile de la data eliberării și încetează înainte de acest termen în momentul activării cardului duplicat.

Cheltuielile aferente producerii și distribuției cardului duplicat se suportă de către asigurat în situațiile prevăzute la lit. a, b și c. Pentru situațiile prevăzute la lit. d, aceste cheltuieli se suportă de Compania Națională „Imprimeria Națională" - S.A. iar în situația prevăzută la lit. e - de către operatorul de servicii poștale care a realizat distribuția. Modelul de cerere pentru eliberarea cardului duplicat pentru situațiile prevăzute la lit. a - d este prevăzut în anexa 1 din Ordinul nr. 98 /2015 al CNAS)

Refuzul cardului național de asigurări sociale de sănătate. Adeverința de asigurat

Începând cu data de 1 mai 2015, persoanelor care refuză, în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național, li se eliberează, la cerere, de către CAS, adeverința de asigurat, cu o valabilitate de 3 luni. Modelul de cerere este prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului CNAS nr. 98/2015. În situația în care cardul național a fost returnat Casei de Asigurări de Sănătate anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinței, asiguratul va face această mențiune în declarația pe propria răspundere.

Pentru persoanele care au refuzat inițial primirea cardului național, CAS poate elibera cardurile oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraților, iar cardul național se activează cu ocazia primei prezentări la medicul de familie pentru acordarea unui serviciu medical.

Lasă un comentariu