REZOLUȚIE

Distribuie pe:

Participanții la cea de-a 110-a Adunare Generală a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ASTRA, care a avut loc la Abrud-Câmpeni, județul Alba, în zilele de 9-11 octombrie 2015, unde s-au reunit 147 delegați din 57 de Despărțăminte(filiale) astriste din România, Republica Moldova și Serbia, au elaborat și aprobat în unanimitate prezenta:

REZOLUȚIE

Asociațiunea ASTRA, înființată în 1861 în Sibiu, rod al înțelepciunii și clarviziunii istorice, al hărniciei și voinței românilor pașoptiști, de propășire economică, socială, culturală și național-politică, specifice vremii, demonstrând cu tărie admirabila solidaritate intelectuală ce a însuflețit pe români în orice înfăptuire pe tărâm cultural-științific și național - patriotic pentru întărirea identității, unității și integrării în ritmul civilizației europene, consolidându-le perenitatea, rămâne și astăzi una din expresiile cele mai reprezentative ale societății civile românești.

Adunarea Generală a Asociațiunii ASTRA a avut ca scop aniversarea a 150 de ani de la prima Adunare Generală desfășurată la Abrud, în 1865, și 25 de ani de activitate a ASTREI REDIVIVA, dar și de cunoștere a realităților de azi ale vieții în Țara Moților. Analiza și dezbaterile care au avut loc au sintetizat propuneri și sugestii considerate ca puncte de reper în activitatea viitoare, pentru Biroul Asociațiunii, pentru Despărțămintele(filialele) astriste și în special pentru Despărțămintele din Țara Moților. De asemenea, s-au concretizat propuneri și cerințe pentru instituțiile județene, centrale și guvernamentale ale statului, prin care potențialul cultural și natural al acestei zone, în care turismul, agricultura, valorificarea fondului forestier, creșterea animalelor, dezvoltarea meseriilor tradiționale sunt atât de cunoscute și apreciate, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, să coabiteze eficient cu mineritul, cu mediul ecologic și spiritual, în cadrul unei strategii de modernizare și dezvoltare pe termen mediu și lung al Țării Moților și chiar al întregii Românii.

Membrii Asociațiunii și invitații prezenți la cea de-a 110-a Adunarea Generală de la Abrud aduc prinosul de recunoștință Academiei României, pentru colaborarea istorică, impecabilă, fertilă, de mare frumusețe morală și patriotică cu Asociațiunea ASTRA, pentru preocupările celor două nobile instituții consacrate dezideratelor naționale.

În acest sens, din luările de cuvânt ale participanților s-au desprins propuneri, sugestii și inițiative pe care Adunarea Generală le-a adoptat și se consideră pe deplin îndreptățită să se pronunțe asupra unor probleme cu care se confruntă, în prezent, societatea românească.

1.Reiterăm preocuparea dominantă a ASTREI pentru depolitizarea structurilor învățământului de toate gradele. De asemenea, ne preocupă îmbunătățirea învățământului la sate și în orașele mai mici, pentru reducerea analfabetismului și a abandonului școlar, mai ales la sate. Instituirea unor cursuri de perfecționare în actul instructiv-educațional, de scurtă durată, pentru suplinitori, educatori și învățători din cadrul școlilor sătești, precum și acordarea de stimulente financiare și materiale pe măsură, pentru a cointeresa ocuparea posturilor în școlile sătești cu cadre didactice cu pasiune și bine pregătite. În aceeași măsură, ASTRA, prin membrii săi, cadre didactice din învățământul superior și cel preuniversitar, conștientă de continua degradare a învățământului de toate gradele, consideră absolut necesară implicarea sa în vederea revigorării actului educativ, cu prioritate a tinerei generații. În aceeași notă, solicită Ministerului Educației și Cercetării Științifice manuale școlare de istorie și de limba și literatura română, care să contribuie la cultivarea și apărarea acurateței limbii, a istoriei și culturii românești, preocupare constantă a ASTREI, pentru că „limba este entitate sacră pentru un popor, pentru că este cel dintâi semn al identității sale"(Eugen Simion).

2.Solicităm instituțiilor statului acțiuni concrete pentru modernizarea și revitalizarea satului românesc, stabilitatea populației tinere prin măsuri economice și culturale care să asigure condiții de viață similare celor de la orașe. Pe lângă informatizarea satelor și a școlilor sătești un rol important revine cadrelor didactice, bibliotecilor sătești, căminelor culturale și nu în ultimul rând administrațiilor locale, în reînvierea conștiinței comunitare și a respectului pentru cultura și tradițiile populare românești, matca spirituală a poporului român.

3.Asociațiunea ASTRA continuă parteneriatul cu bisericile, ortodoxă și greco-catolică, și recunoaște rolul istoric pe care l-au avut și îl au și astăzi în revigorarea conceptului de tradiție, de etnic, de identitate etnică, de unitate național- culturală, învestite cu noi conotații și dimensiuni în climatul istorico-politic al europenismului și globalizării. Ea este solidară și sprijină valorificarea potențialului regenerator al bisericilor în renașterea și modernizarea satelor, a redeșteptării conștiinței comunitare, alături de școală și administrația locală, axiomă a marelui mitropolit vizionar, Andrei Șaguna.

4.Participanții prezenți la Abrud, la cea de-a 110-a Adunare Generală a ASTREI, solicită Parlamentului, Președinției și Guvernului modificarea Legii Mineritului, a Codului Silvic și a Constituției, legi în care să fie clar definit interesul național și privat, precum și ponderea capitalului românesc la 51% din capitalul social, pentru a avea un instrument corect și eficient de negociere a exploatării resurselor naturale ale țării. Dezbătându-se prăduirea bogățiilor subsolului și a terenurilor silvice și agricole generate de ANERM, se cere cu toată hotărârea reorganizarea acestei agenții prin înființarea unui Consiliu specializat, aflat în subordinea Ministerului Economiei. Consiliul să fie format din specialiști din domeniile de privatizare/concesionare, magistrați, juriști, ingineri experți și alți reprezentanți ai instituțiilor statului, scoși de sub influența păguboasă a politicului, în același timp, asigurând răspunderea consiliului pentru hotărârile luate, făcând astfel corupția imposibilă. Se solicită conlucrarea Consiliului cu Institutul Geologic al României, cu primăriile pe al cărei teritoriu se găsește perimetrul concesionat și obligația afișării Decretului și caietului de sarcini de către primării. Contractele de concesiune să prevadă acorduri de împărțire a producției(P.S.A.) cu cei care exploatează resursele României, Statul rămânând proprietarul resurselor țării.

5.Asociațiunea ASTRA atenționează instituțiile competente și îndrituite de lege să asigure un echilibru firesc în apărarea libertății de conștiință, a egalității și respectului reciproc în promovarea relațiilor interetnice în Harghita, Covasna, zona de nord-vest: Carei, Satu Mare și altele. Asociațiunea militează pentru înțelegere între toate etniile conlocuitoare, în vederea păstrării culturii limbii materne și tradițiilor. Nu e admisibil ca românii din aceste zone să fie umiliți, obligați să renunțe la demnitatea de popor și națiune unitară, la valorile și tradițiile românești, la drepturile și libertățile legitime recâștigate cu prețul unor sacrificii și jertfe imense, de către înaintașii români trăitori pe pământul străbun. Trebuie reamintit cu orice ocazie, fără teama de-a greși, că destinul istoric al minorităților conlocuitoare a determinat încadrarea lor în comunitatea de destin a românilor supraviețuind împreună cu aceștia, la bine și la rău.

6.Ne asociem strigătului îndurerat al românilor din afara granițelor țării, unde sunt împământeniți din neam în neam, pentru drepturile lor legitime la credința străbună, la învățământ și educație în limba și cultura română, la păstrarea identității etnice și a tradițiilor proprii, valori și standarde ale drepturilor omului, înțelese și practicate în țările civilizate, standarde pe care România le-a aplicat de mult timp minorităților conlocuitoare. Asociațiunea ASTRA se face portdrapelul acestui strigăt de dreptate și face apel Președinției, Guvernului și Parlamentului României să găsească și să impună metodele adecvate de rezolvare cât mai urgentă a acestei situații în care se găsesc românii din Serbia, mai ales cei din valea Timocului, din Ucraina, din Bulgaria, din Ungaria, precum și clarificarea identității populației aromâne trăitoare în țările balcanice.

Susținem dorințele legitime exprimate de astriștii din Republica Moldova, ca reprezentanți ai populației românești, prezenți la Adunarea Generală de la Abrud, care solicită instituțiilor statului român mai multă implicare și prezență în structurile societății basarabene: economie, cultură, media scrisă și vorbită, în învățământ prin mărirea numărului de burse pentru elevi și studenți etc.Solicităm elaborarea de programe comune pe teme economice și cultural-educative care să asigure un sprijin concret și firesc în înțelegerea, la nivelul cetățeanului, a drumului spre valorile și conștiința comunității de destin istoric cu a românilor din Patria Mamă, pentru că sufletește românii de pretutindeni întotdeauna au fos uniți.

7.Pentru întâmpinarea jubileului aniversar național „ 100 de ani de la înființarea statului național unitar - România Mare - 1918", Asociațiunea ASTRA va elabora programe și acțiuni culturale: simpozioane, conferințe, mese rotunde, monografii, expoziții de fotografii, documente și publicații astriste, evocarea evenimentelor din anul 1918 și a altor acțiuni premergătoare actului unirii, a marilor personalități astriste, politice, militare, a intelectualilor și preoților, a patrioților care au suferit prigoana asupritorilor. În acest cadru, se va insista pe rolul hotărâtor pe care l-a avut Regele Fedinand I și Regina Maria, Guvernul condus de Ionel I. C.Brătianu și mai ales meritul cardinal al ASTREI, al cărei aport hotărâtor a triumfat în 1918, știind că în primele rânduri ale artizanilor și făuritorilor Marii Uniri s-au aflat astriștii, covârșitor reprezentați la Unirea cea Mare. În acest context, participanții prezenți la Adunarea Generală de la Abrud solicită instituțiilor statului și O.N.G.-urilor ridicarea de munumente ale UNIRII în orașele care au jucat un rol important în formarea României Mari: Alba Iulia, Arad,Sibiu, Oradea, Cluj, Brașov, București, care să reprezinte omagiul pentru sacrificiul poporului român și înfăptuirea unității politice a tuturor românilor.

8.Asociațiunea ASTRA continuă lăudabila activitate de cuprindere în programele sale anuale a marcării, prin diverse forme, a unor mari evenimente istorice și culturale, precum și a unor mari personalități culturale și astriste din istoria poporului român. Se va milita pentru cinstirea memoriei înaintașilor prin ridicarea de busturi, dezvelirea de plăci comemorative, se vor atrbui nume de personalități unor instituții de învățământ, cultură și străzi. Biroul Asociațiunii va încuraja și susține Despărțămintele(filialele) în editarea de reviste, ziare, cărți pliante etc, menite a contribui la propagarea valorilor materiale și spirituale, a tradițiilor, limbii, culturii, istoriei românilor și a istoriei ASTREI și răspândirea lor în mediile populare, în biblioteci și pe internet, știind că „Numai acele neamuri supraviețuiesc, care iubesc limba, legea și glia strămoșească"(Dr. Iuliu Hațieganu).

9.Asociațiunea va continua eforturile pentru redobândirea patrimoniului material și imaterial al Asociațiunii, a patrimoniului fundațiilor și fondurilor astriste care aparține românilor transilvăneni și nu numai lor, care sunt proprietari de drept succesoral. O societate fără patrimoniu rămâne o societate vulnerabilă, fără puterea și forța pe care i-o conferă statutul și trecutul istoric.

10.Asociațiunea se va preocupa de înființarea de noi despărțăminte și cercuri astriste în țară și în comunitățile românești de peste hotare. O atenție deosebită se va acorda atragerii elevilor, studenților, militarilor în structurile astriste prin crearea unor secțiuni corespunzătoare preocupărilor, intreselor și dorințelor acestora.

De fiecare dată în acțiunile și programele sale, ASTRA își prevede colaborarea cu universitățile, liceele de prestigiu, cu alte foruri științifice și cu O.N.G.-urile cu profil asemănător, în vederea finanțării și implementării proiectelor culturale de interes local, regional și național.

Participanții la Adunarea jubiliară a Asociațiunii ASTRA, de la Abrud: astriști, conducerea Academiei României, academicieni, cadre didactice, preoți, personalități ale structurilor culturale și administrative, economice, politice, militare, elevi, studenți și alți oameni ai locului însuflețiți de cultură au cinstit memoria istoriei și personalităților din Țara Moților și aduc respectuoase mulțumiri președintei și membrilor Despărțământului Abrud-Câmpeni, autorităților județene și locale, tuturor celor care și-au adus obolul patriotic la reușita acestor manifestări culturale naționale desfășurate în această parte de țară românească încărcată de istorie milenară.

Participanții la cea de-a 110-a Adunare Generală a ASTREI și 25 de ani de activitate a ASTREI REDIVIVA, de la Abrud, solicită autorităților statului român să ia notă de opiniile și concluziile desprinse din timpul dezbaterilor și menționate în prezenta REZOLUȚIE, să stabilească și să implementeze programe concrete, specifice, după caz, acestei zone sau întregului areal românesc.Se cer programe care să asigure stabilitatea populației moțești și prezervarea patrimoniului material și spiritual românesc în Țara Moților.

 

Abrud, 9-11 octombrie 2015

Președintele Asociațiunii ASTRA, Prof. univ. dr. Dumitru Acu

Lasă un comentariu