Activitatea publicistică a lui Vasile Netea

Distribuie pe:

În primul rând, trebuie spus faptul că sectorul publicistic al activităţii lui Vasile Netea este unul foarte bogat. Vasile Netea a întreprins şi în acest domeniu o activitate titanică, scriind un număr impresionant de articole de revistă. Stilul său este unul propriu, original. Opera aceasta de publicist a lui Vasile Netea se întinde pe o perioadă foarte îndelungată, începând din anul 1933 şi mergând până în momentul în care firul vieţii sale s-a întrerupt. Vasile Netea dă dovadă în publicistică de clarviziune şi precizie. Este foarte documentat de fiecare dată.

Trebuie să vedem publicaţiile cu care a colaborat Vasile Netea. Acestea sunt foarte multe: Progres şi cultură, Neamul românesc pentru popor, Românul, Universul, Revue Roumaine d'Histoire, Viaţa românească, Studii - revistă de istorie, Viaţa studenţească, Luceafărul, Arta plastică, Lumea, Revista bibliotecilor, Revista muzeelor, Limbă şi literatură, Studii de literatură universală, Manuscriptum, Tribuna României, Studii şi articole de istorie, Almanahul literar, Transilvania, Presa noastră, Revista română de studii interna-ţionale, Lumea, Revista arhivelor, Săptămâna, Revista de pedagogie, Mitropolia Ardealului, Analele Academiei Republicii Socialiste România, Buletin. Comisia Naţională Română pentru UNESCO, Jar şi slovă, Unirea, Vatra, Ţara Nouă, Vremea, Dacia Rediviva etc.

Aşadar, după cum se observă, numărul publicaţiilor cu care a colaborat Vasile Netea este unul foarte mare, ceea ce scoate în evidenţă faptul că subiectele abordate în aceste publicaţii sunt foarte multe şi din cele mai variate domenii.

În primul rând trebuie spus faptul că Vasile Netea evocă meleagurile sale natale, zona sa natală. Prezintă într-un mod nostalgic zona Mureşului, care i-a fost atât de dragă sufletului său. Prin articolele publicate în legătură cu Valea Mureşului ne putem da seama de faptul că Vasile Netea nu şi-a uitat niciodată locul său de origine, consătenii săi, fiind extrem de bucuros că s-a născut pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Într-un articol publicat în „Universul", Vasile Netea prezintă sistematic această zonă a Văii Mureşului, cu localităţile şi cu caracteristicile specifice fiecăreia, mergând pe Mureş în sus, bineînţeles referindu-se cu precădere şi la localitatea sa natală, Deda.

Referindu-se tot la Valea Mureşului superior, Vasile Netea remarcă, în paginile publicaţiilor cu care colaborează, măreţia şi frumuseţea folclorului caracteristic zonei. Din toate acestea, Vasile Netea îşi aminteşte cu deosebită plăcere şi nostalgie de anii tinereţii sale, în care a participat şi el în mod activ la toate datinile şi tradiţiile zonei sale natale, fiind unul dintre cei care au gustat din plin frumuseţea Văii Mureşului.

În unele publicaţii, Vasile Netea scoate în evidenţă valoarea unor mari personalităţi ale culturii, istoriei şi literaturii noastre. Numărul celor evocaţi este unul impresionant: Petru Maior, Gheorghe Şincai, Alexandru Papiu Ilarian, Constantin Romanu-Vivu, Virgil Oniţiu, Pop Vasile, Nicolae Petra-Petrescu, Ion Pop Reteganul, C. Rădulescu Codin, Mihai Lupescu, Octavian Goga, Mitropolitul Sava Brancovici, Patriarhul Miron Cristea (Vasile Netea vorbind despre realizarea acestuia de la Topliţa, mănăstirea cu hramul Sfântul Ilie), Gheorghe Bogdan Duică, Badea Cârţan, Ilarie Chendi, Visarion Roman, Ioan Petrovici, Gustav Augustini, George Coşbuc, George Bariţiu, cu Timotei Cipariu, Petre Ispirescu, Simion Bărnuţiu , Papiu Ilarian, Nicolae Iorga, Simion Mihali-Mihalescu, George Coşbuc, Mihai Eminescu, Ilarie Chendi, Tudor Arghezi, C. A. Rosetti, Alexandru Vlahuţă, Miron Pompiliu, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Vasile Pop, Ion Budai-Deleanu etc.

Activitatea publicistică a lui Vasile Netea cuprinde referinţe şi la marile evenimente ale istoriei, cu precădere la Revoluţia de la 1848, Războiul de independenţă din 1877, Unirea din 1918, dar există referinţe şi la unele elemente literare. Menţionăm aici câteva din cele mai importante articole ale lui Vasile Netea în această privinţă: Caracterul primelor poezii ale lui Octavian Goga; Adevărurile şi aleşii Transilvaniei; Transilvania, autonomism, românism; Semnificaţia românească a Ardealului de Nord; Ardealul, ţară de jale şi de luptă; Istoriografia modernă a României; Cu privire la poezia democraţilor burghezi şi a democraţilor revoluţionari români din Transilvania din 1848; Antecedentele şi lupta „Ligii culturale" pentru Unitatea naţională; Războiul de independenţă din 1877 - expresie a solidarităţii poporului român; Românii din Transilvania şi actul unirii Principatelor; unitatea naţională în preocupările Academiei Române; Scriitori şi artişti în conştiinţa poporului; Studenţii români şi răscoala de la 1907; Transilvania şi războiul de independenţă; Independenţă şi cultură; Cauzele şi importanţa istorică a mişcării memorandiste din Transilvania; Înfiinţarea agenţiei diplomatice române de la Viena şi recunoaşterea independenţei României de către Austro-Ungaria; Descriptio Moldaviae; Ideea unităţii naţionale şi actul de la 24 ianuarie; Contribuţia societăţilor culturale, politice româneşti la realizarea unităţii naţionale; Alba Iulia, oraşul desăvârşirii unităţii de stat a poporului român; Unirea - deziderat secular al poporului român; Lupta emigraţiei Transilvane pentru desăvârşirea unităţii de stat a României; Semnificaţia istorică a hotărârilor de la Alba Iulia; Geneza marşului de la 1848 al lui Avram Iancu; Unirea din 1918 în viziunea şi amintirile unor contemporani; Filozofia luminilor, armă de luptă pentru emanciparea poporului român; Colaborări muntene prepaşoptiste la foile de la Braşov; Contribuţia lui Al. Papiu-Ilarian la organizarea adunărilor revoluţionare de la Blaj 1848; Însemnările de la Viena ale lui A.T. Laurian; înfiinţarea reprezentanţelor diplomatice ale României la Budapesta; Anticipări republicane transilvănene; Unirea şi românii americani; Presa românească din Transilvania; Acţiuni şi scrieri contra Dictatului de la Viena; Problema unităţii politice a poporului român în timpul perioadei de neutralitate a României; La Centenarul independenţei de Stat a României - 9 mai 1977; Manuale şcolare româneşti, elemente ale unităţii naţionale; Lupta pentru dreptate socială şi naţională în gândirea şi acţiunea politică românească; O misiune diplomatică misionară română în Crimeea; Lupta seculară a poporului român pentru independenţa naţională; Uniţi pe câmpul de luptă; Războiul de independenţă a României - Război al românilor de pretutindeni; Războiul pentru independenţă în conştiinţa literară a epocii; Românii din Transilvania şi războiul pentru independenţă; Unirea cea mare - scriitorii români în lupta pentru realizarea unităţii naţionale; Caracterul unitar al revoluţiei de la 1848; Lupta pentru un ideal; Unitatea naţională a poporului român în programele şi manifestările revoluţiei de la 1848; Dacia, coloană infinită a istoriei poporului român; Semnificaţia tratatului de la Trianon; Alba în conştiinţa naţiunii române. Iată o listă foarte mare de articole ale lui Vasile Netea, şi această listă poate continua.

Ne putem da seama de faptul că activitatea publicistică a lui Vasile Netea este de dimensiuni impresionante dar şi de o calitate deosebită, acoperind foarte multe domenii de activitate.

Trebuie să apreciem la superlativ faptul că, de curând, a fost publicată seria Publicistică I-V, care reuneşte articolele de publicistică ale cărturarului Vasile Netea. Marele merit îl are distinsul cărturar Dimitrie Poptămaş, preşedintele Fundaţiei Culturale „Vasile Netea", care a trudit enorm ca această vastă lucrare în cinci volume să poată vedea lumina tiparului. Apariţia acestei lucrări este extrem de binevenită pentru istoriografia românească, pentru că evidenţiază valoarea publicisticii lui Vasile Netea, dar, în acelaşi timp, reprezintă şi un instrument de lucru pentru cercetători, pentru istorici, în munca de a scoate la iveală adevărul istoric.

Lasă un comentariu