REGIO 2014-2020 FINANȚEAZĂ DEZVOLTAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT

Distribuie pe:

Ținând cont de lansarea apelului de proiecte pentru reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare și pentru a prezenta actorilor interesați din Regiunea Centru detalii privind Obiectivul Specific 10.3 – Infrastructură universitară al POR 2014-2020, ADR Centru a organizat în 21 noiembrie, la Sala Consiliului de Administrație a Universității ”Petru Maior” din municipiul Tîrgu Mureș, un eveniment de informare și lansare regională a priorității dedicate finanțării investițiilor în instituții de învățământ superior de stat.

Acest apel de proiecte din cadrul Axei Prioritare 10, va fi lansat efectiv în data de 24 noiembrie 2017, ora 12.00, cu depunere continuă, după principiul “primul depus, primul evaluat”. Proiectele pot fi depuse până în 24 aprilie 2018, ora 12,00. Cererile de finanţare se vor depune on-line prin utilizarea aplicaţiei MySMIS, aplicaţie ce va fi pusă la dispoziția potențialilor solicitanți de către MDRAPFE. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect poate fi de 100.000,00 euro, în timp ce valoarea maximă eligibilă va fi de 6.700.000,00 euro, fără a se depăşi echivalentul a 30.000.000,00 lei, calculat la cursul InforEuro din luna depunerii cererii de finanțare. Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se încadrează în activităţile specifice propuse a fi finanţate prin POR 2014 – 2020. Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt instituţiile de învăţământ superior de stat cuprinse în Anexa nr. 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018 a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018.

Circa 30 de participanți la sesiunea de lansare a acestui apel regional de proiecte pentru dezvoltarea universităților de stat au discutat, la Tîrgu Mureș, despre dezvoltarea capacităților de cercetare – inovare prin punerea la dispoziție a infrastructurii necesare, respectiv dotarea laboratoarelor didactice şi de cercetare, poate contribui la creșterea competitivității economice și facilitarea introducerii în economie a produselor activităților de cercetare – inovare. Investițiile care vor fi finanțate trebuie să urmărească infrastructura destinată modernizării și internaționalizării centrelor universitare, investind în infrastructura de cercetare și inovare și în materiale didactice, noi tehnologii și suport TIC. De asemenea, trebuie acordată o atenție deosebită condiţiilor de studiu ale studenţilor, prin asigurarea unui nivel adecvat de calitate a acestora, menite să îmbunătățească accesul și participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de învățământ superior și rezultatele acestora la acest nivel de învățământ, îndeosebi ale studenților netradiționali, ale celor care provin din mediul rural, dar și ale persoanelor de etnie romă și ale altor grupuri dezavantajate, precum și a măsurilor de aliniere a învățământului superior la nevoile pieței muncii. Starea generală precară a clădirilor, a echipamentelor şi a facilităţilor justifică investiţii în consolidarea şi modernizarea spaţiilor de studiu, precum şi în dotarea acestora.

  ”Având în vedere contribuția importantă pe care universitățile o au în specializarea forței de muncă, în dezvoltare economică și încurajarea activităților de cercetare – inovare, investițiile din cadrul Obiectivului Specific 10.3 vor sprijini dezvoltarea și modernizarea infrastructurii instituțiilor de învățământ superior ținând cont de tendințele de dezvoltare economică în raport cu cerințele pieței și politicile naționale în domeniu. Investiția în infrastructura din învățământul superior va spori capacitatea universităților de a anticipa și a răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie modernă și echipamente pentru a oferi studenților competențe interdisciplinare. Investițiile se vor face cu prioritate în domenii cu potențial de creștere care contribuie la creșterea gradului de angajare a absolvenților învățământului superior în sectoare competitive și cu specializări inteligente. Ceea ce este pozitiv este faptul că am constatat că partenerii noștri, instituțiile universitare din Regiune, sunt interesate să acceseze aceste resurse pentru investiții de mare valoare, pentru creșterea calității pregătirii profesionale, în acord cu nevoile pieței muncii și adaptate la cerințele de dezvoltare tehnologică”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru. 

Nivelul  de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe termen lung, pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare. Infrastructura educațională este esențială pentru construirea de abilități sociale, dezvoltarea competenţelor profesionale și a capacității de integrare socio-profesională. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul de educaţie şi formare profesională.

Baza materială a instituțiilor de învățământ furnizoare de servicii de educație de nivel terțiar universitar reprezintă o problemă importantă legată de asigurarea finanțării care poate fi îmbunătățită prin lucrările de reabilitarea,  modernizarea și extinderea spațiilor existente pentru a fi aduse la standardele de calitate europene. Investițiile în infrastructura învățământului terțiar universitar vor reprezenta garanția îndeplinirii obiectivelor asumate de România privind participarea și nivelul de calitate a pregătirii populației active cu nivel de pregătire terțiară în concordanță cu cerințele unei economii aflate într-un proces alert de recuperare a decalajelor de dezvoltare față de economiile țărilor UE. 

Astfel, sprijinul FEDR va contribui la soluționarea asimetriilor existente între curricula universitară și necesitatea de a dezvolta competitivitatea economiei românești, prin acordarea de sprijin pentru modernizarea și echiparea facilităților conexe într-o abordare diferențiată, în strânsă cooperare cu sectorul privat. În plus, investițiile în învățământul superior vor intensifica legătura dintre cercetare și piața forței de muncă, în special în domeniile economice competitive și de specializarea inteligentă, întârind rolului universităților ca furnizor de cunoștințe, competențe și progres tehnologic în regiuni.

_____________________________________________________________________________________

Proiect „Sprijin acordat în perioada 01.06.2015 – 31.12.2017 pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea, monitorizarea, informarea şi comunicarea la nivel regional a POR 2014 – 2020, respectiv pentru închiderea POR 2007 - 2013”, cu o valoare totală de 29.552.859,00 lei, din care contribuția FEDR este de 50%, adică 14.776.429,50 lei.

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

Inițiativă locală. Dezvoltare Regională. www.inforegio.ro

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Lasă un comentariu