ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI! (I)

Distribuie pe:

Redăm mai jos, integral, textul HCL nr. 200 din 27 iunie 2019, privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea municipiului Târgu-Mureș.

Menționăm că prin prezenta hotărâre se revocă HCL nr. 20/2008, HCL nr. 353/2009, HCL nr. 188/2010, HCL nr. 265/2010, HCL nr. 389/2010 și HCL nr. 129/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Locuitorii municipiului Târgu-Mureș au obligația de a asigura curățenia și buna gospodărire a imobilelor în care locuiesc sau își desfășoară activitatea, precum și a zonelor aferente acestora: curți, grădini, trotuare, zone verzi, străzi, alei, parcări, parcări acoperite date în folosință, precum și a gardurilor, porților și fațadelor clădirilor pe care le folosesc cu orice titlu - proprietari, administratori sau chiriași.

(2) Regiile autonome, societățile comerciale și instituțiile publice vor desemna în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele care răspund de curățenia și buna gospodărire a imobilelor administrate de acestea.

(3) Prin administrarea directă a unor imobile, în sensul prezentei hotărâri se înțelege și administrarea în calitate de chiriași a unor spații din administrarea S.C. Locativ S.A. sau a altor unități care dețin spații folosite ca sedii, incinte, spații de producție, depozite, comerț etc.

(4) Proprietarii, administratorii și chiriașii imobilelor, precum și persoanele desemnate conform prevederilor alineatelor precedente, răspund de repararea sau refacerea gardurilor și a fațadelor clădirilor, respectând regulile de urbanism stabilite de Arhitectul Șef al Municipiului Târgu-Mureș, în baza hotărârilor de consiliu local adoptate în acest sens.

Art. 2. Proprietarii, administratorii și chiriașii imobilelor, precum și persoanele desemnate conform art. 1 de conducerea regiilor autonome, societăților comerciale și instituțiilor publice, au obligația să asigure desfundarea podețelor, curățarea șanțurilor, taluzurilor, a trotuarelor, străzilor nemodernizate și zonelor verzi din dreptul imobilelor în care locuiesc, își au sediul sau pe care le administrează direct.

(1) În cazul imobilelor locuite de mai mulți locatari principali, se va întocmi un tabel privind repartizarea pe săptămâni sau luni a acestora pentru a răspunde de exercitarea obligațiilor ce le revin prin prezenta anexă. Tabelul se afișează la loc vizibil de către președintele sau administratorul Asociației de locatari/proprietari, respectiv de către locatarul principal care conduce cartea de imobil.

(2) În cazul imobilelor ocupate la parter de instituții, agenți economici, regii autonome, societăți comerciale sau unități ale acestora, responsabilii ce-și desfășoară activitatea în aceste imobile au obligația de a asigura curățenia porțiunii de trotuar și strada nemodernizată din dreptul fațadei imobilului. Curățenia pe carosabilul străzilor modernizate din municipiu se execută de către agenții economici abilitați cu lucrările de salubritate în baza contractelor de prestări-servicii încheiate cu Municipiul Târgu-Mureș.

CAP. II. NORME PRIVIND SALUBRITATEA ȘI MENȚINEREA ESTETICII MUNICIPIULUI, OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ȘI ÎNTREȚINEREA LINIȘTII PUBLICE

Art. 3. Persoanele fizice și juridice au obligația de a achita contravaloarea colectării și transportului de deșeuri.

Art. 4. Deșeurile menajere din curțile cetățenilor, precum și cel provenit din curățarea trotuarelor, trebuie colectate și depozitate în containere/pubele metalice sau din material plastic închis etanș și întreținute în bună stare de folosință, nefiind acceptată utilizarea containerelor fără capac și uzate.

(1) Containerele/pubelele de gunoi se păstrează în incinta curților sau imobilelor și sunt aduse lângă poartă, respectiv lângă ieșirea din imobil, numai cu 2 ore înaintea programului de colectare a deșeurilor menajere, stabilit de către operatorul de salubritate.

Art. 5. Deșeurile menajere din blocurile de locuințe se depozitează în locurile special amenajate (platforme betonate, în incinta boxelor, containere subterane), de unde se ridică de către operatorul de salubritate, conform graficului comunicat de către operatorul de salubritate.

(1) Asociațiile de locatari/proprietari au obligația să efectueze curățenia pe teritoriul asociației, inclusiv în preajma și la locul de păstrare (boxe, platforme, containere subterane) a pubelelor, eurocontainerelor, care trebuie spălate și dezinfectate lunar prin grija operatorului de salubritate.

(2) Boxele, platformele și containerele subterane sunt întreținute în aceleași condiții ca și la alineatul precedent de către asociațiile de locatari/proprietari.

(3) Obligația procurării de europubele și de eurocontainere în vederea înlocuirii celor uzate, precum și reparația boxelor și platformelor, revin asociațiilor de locatari/proprietari sau operatorului de salubritate, după caz.

(4) Societățile care au în administrare parcările publice de pe raza municipiului Târgu-Mureș, pentru care solicită taxă, sunt obligate să mențină curățenia zilnică în locurile administrate și să încheie contract de transport a deșeurilor cu Municipiul Târgu-Mureș.

Art. 6. Deșeurile vegetale rezultate din curățarea și întreținerea zonelor verzi aparținând asociațiilor de locatari/proprietari, precum și cele provenite din lucrări de construcții, vor fi depozitate separat și transportate în termen de 48 de ore pe baza unei comenzi către agentul economic pentru neutralizarea deșeurilor.

(1) Persoanele fizice și juridice care efectuează lucrări de reparații și reamenajare în blocurile de locuințe - lucrări care nu necesită eliberarea unei autorizații de construire - au obligația ca înainte de începerea lucrărilor să anunțe în scris Asociația de proprietari din care fac parte asupra naturii și duratei lucrărilor.

(2) Echipamentele electrice și electronice vor fi transportate și depozitate la locul indicat de Serviciul de Salubrizare și Dezăpezire - Compartiment Mediu, Dezinsecție, Deratizare sau la centrele comerciale care colectează astfel de deșeuri.

Art. 7. Persoanele fizice și juridice care execută lucrări de construcții au obligația ca înainte de începerea lucrărilor să amenajeze un spațiu la ieșirea pe căile publice pentru spălarea și curățarea utilajelor de noroi, pentru a evita murdărirea carosabilului.

(1) Depozitarea materialelor de construcții și a celor rezultate din demolări nu se va efectua pe domeniul public al municipiului decât cu containere speciale închiriate de la operatorul de salubritate, în baza autorizației prealabile eliberate cu achitarea taxelor legale și cu asigurarea circulației pietonale în zonă.

(2) Persoanele fizice și juridice care execută lucrări de reparare, de amenajare sau renovare a fațadelor clădirilor, unde este necesară instalarea unei schele pentru executarea acestor lucrări pe domeniul public, au obligația de a monta plase pentru protecția pietonilor, de a asigura circulația pietonală și de a obține în prealabil autorizația de ocupare a domeniului public și achitarea taxelor aferente.

(3) Beneficiarii autorizațiilor de spargere eliberate de serviciul de specialitate din cadrul Municipiului Târgu-Mureș au obligația ca, în termenele și condițiile stabilite prin acestea, să execute lucrările de refacere a zonelor afectate; în cazul neconformării cu termenele stabilite sau executării necorespunzătoare a acestor lucrări, aceștia vor fi sancționați contravențional conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Toți beneficiarii lucrărilor ce afectează domeniul public al municipiului Târgu-Mureș sunt obligați să semnalizeze în mod corespunzător spațiile de executare a lucrărilor prin marcaje de delimitare speciale, în vederea asigurării siguranței circulației pietonale și a vehiculelor.

(5) Toți deținătorii de utilități publice: apă - canal, rețele electrice, gaze naturale, de telefonie, cablu optic ș.a. sunt obligați să întrețină rețelele de utilități astfel încât să nu afecteze circulația pietonală și auto în zonele unde sunt amplasate.

(va urma)

 

Lasă un comentariu