DREPTURI SUPLIMENTARE PENTRU SALARIAȚI

Distribuie pe:

În ședința de miercuri, 21 septembrie 2022, Camera Deputaților a adoptat, cu 253 de voturi pentru, unul împotrivă și 23 de abțineri, un proiect de modificare a Codului Muncii și a Codului Administrativ, în care sunt prevăzute mai multe drepturi suplimentare pentru salariați.

Propunerea legislativă modifică și completează Legea nr. 53/2003 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 în scopul transpunerii în legislația națională a mai multor directive europene.

Concediu de îngrijitor

Conform noilor prevederi, angajatorul are obligația acordării pe o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului, a concediului de îngrijitor în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie și care are nevoie de sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare.

Perioada acestui concediu nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate. Prin derogare de la lege, salariații care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurați, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției.

Totodată, perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

Atenție! Neacordarea concediului de îngrijitor salariaților care îndeplinesc condițiile va fi sancționată cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

O altă prevedere se referă la faptul că salariatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin șase luni la același angajator. Angajatorul are obligația să îi răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

În situații neprevăzute, absență de 10 zile

De asemenea, salariatul are dreptul să absenteze cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială, cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului, angajatorul și salariatul stabilind de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență.

O altă prevedere nou-introdusă se referă la obligația angajatorului de a acorda concediu paternal la solicitarea scrisă a salariatului, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 210/1999. Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului.

Atenție! Încălcarea acestei obligații se va sancționa cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Telemunca pentru funcționarii publici

În ceea ce privește modificarea Codului Administrativ, unul dintre articole prevede că raporturile de serviciu ale funcționarilor publici se pot exercita și în regim de telemuncă, precum și în regim de muncă la domiciliu. Conducătorii autorităților și instituțiilor publice pot stabili prin act administrativ și alte moduri de organizare flexibilă a timpului de lucru.

Durata activității desfășurate în regim de telemuncă nu poate depăși cinci zile pe lună și se poate aproba pentru funcționarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude, au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea sau desfășoară activități dintre cele stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.

Pe durata exercitării activității în regim de telemuncă sau a muncii la domiciliu, funcționarii publici beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, cu excepția sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

De asemenea, conducătorul autorității sau instituției publice trebuie să informeze funcționarul public cu privire la dreptul la formare și perfecționare profesională, durata concediului de odihnă, condițiile de acordare a preavizului, data plății salariului, modalitatea de efectuare a orelor suplimentare, remunerația acestora sau, după caz, compensarea prin ore libere plătite, acordurile colective încheiate cu sindicatul, contribuții suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională suportate de autoritatea sau instituția publică. Informațiile se comunică sub forma unui document în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data la care începe să exercite funcția publică.

*

Camera Deputaților este for decizional, dar pentru a intra în vigoare actul normativ mai trebuie promulgat de președintele Klaus Iohannis și publicat în Monitorul Oficial. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu