ANUNȚ PUBLICITAR În vederea concesionării unor suprafețe de teren cu destinație agricolă proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului

Distribuie pe:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare și a Normelor Metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Domeniilor Statului, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1 Bucureşti,  în calitate de concedent, organizează licitaţie publică cu strigare în vederea concesionării unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în conformitate cu listele publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Obiectul concesiunii îl reprezintă  terenul cu destinaţie agricolă aflat în exploatarea următoarelor societăţi comerciale/terenuri preluate:

Nr.ctr  Suprafaţa oferită spre concesionare (ha)Rede-venţa          minimă (kg          grâu/ ha/an)Loc.  JudData si ora limita de cump / eliberare  a caietelor de sarciniData si ora limita de depunere a documente-lorData si ora deschiderii plicurilor si verificarea documente-lor de participare *Preţ Caiet de Sarcini (lei RON) (inclus TVA)Valoarea Garanţiei de Participare (lei RON)Societatea comercială pe raza căreia sunt amplasate terenurile
AgricolNeagricol
1140,480061,5800    591Bahnea,   Balauseri, Suplac, Zagar  MS27.12.2022 Ora 12.0009.01.2023 Ora 16.00  10.01.2023 Ora 10.00    2.380  159.614,57  S.C. AGROMIXT ZAGAR S.A

Nota:  Nivelul redevenţei  pentru  terenul neagricol, respectiv: vegetaţie forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţie agricolă, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă şi ape - bălţi este de 100 kg grâu SR EN 15587+A1 :2019 ha/an şi SR 13548:2013/ha/an. Nivelul redevenţei pentru terenul neagricol, respectiv pentru terenul aferent curților construcții este variabil, fiind calculat  diferenţiat pe unităţi administrative şi tipuri de unităţi administrative. Dacă suprafaţa de teren oferită la concesionare este compusă doar din teren neagricol se va licita de la nivelul minim al redevenţei pentru terenul neagricol, respectiv pentru: vegetaţie forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţie agricolă, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă şi ape – bălţi.

Durata concesiunii este de 20 de ani.

Documentaţia ce condiţionează participarea la  licitaţia publică cu strigare (Caietul de sarcini), se poate achiziţiona de la Agenţia Domeniilor Statului -  Direcția Administrare Patrimoniu – Serviciul Contractare și Acționariat, pe baza următoarelor documente: copie după dovada achitării preţului caietului de sarcini  (având confirmarea Direcţiei Economice din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti), buletin de identitate sau  paşaport (în cazul persoanelor române/străine) şi a împuternicirii date de ofertant persoanei desemnate în vederea achiziţionării documentaţiei de participare la licitaţie.

Preţul caietului de sarcini ce se va plăti :

  • În numerar  la casieria din incinta Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti, până la ora 12.00, în fiecare zi lucrătoare, eliberându-se chitanţa fiscală;
  •  prin ordin de plata sau mandat poştal în contul nr. RO05TREZ7015032XXX010496  deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti cod  fiscal  RO14818116

Direcţia Economică din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti, la solicitarea fiecărei persoane fizice sau juridice, romane sau străine, eliberează factura fiscală în baza căreia se va efectua plata pentru achitarea caietului de sarcini.

Dovada achitării preţului, în cazul efectuării plăţii prin ordin de plata sau mandat poştal, va fi confirmată de Direcţia Economică în momentul în care se certifică  existenţa banilor în contul A.D.S. În lipsa confirmării Direcţiei Economice nu va fi eliberat Caietul de sarcini, acest lucru ducând la excluderea ofertantului de la licitaţie.”

Garanţia de participare se poate constitui in următoarele forme:

  • virament prin ordin de plată în contul RO85TREZ7015005XXX000124 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, cod fiscal 12708834;
  • scrisoare de garanţie bancară în favoarea Agenţiei Domeniilor Statului, având termen de valabilitate de 180 de zile, emisă de o bancă comercială română pentru persoane fizice /juridice române  sau de o bancă comercială străină cu care  o banca comercială română are relaţii de corespondent pentru  persoane fizice/juridice străine.

La licitaţie poate participa orice persoană fizica sau persoană juridică de drept privat, română sau străină, care să îndeplinească condiţiile din Caietul de Sarcini.

          Persoanele fizice sau juridice care au refuzat semnarea procesului verbal de adjudecare sau a contractului de concesiune/arendare la şedinţele de negociere sau licitaţie organizate de A.D.S. nu vor fi acceptate la licitaţia publică cu strigare pentru concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă din administrarea acesteia.

Plicurile conţinând  Documentele de Participare vor fi închise, semnate şi, după caz, stampilate şi se depun la sediul Agenţiei Domeniilor Statului, secretariatul Directorului General începând cu ziua publicării anunţului, până la termenul stabilit. Ofertanţii rămânînd angajaţi prin termenii ofertelor depuse timp de 60 de zile de la data depunerii acestora.

Licitaţia cu strigare va avea loc la sediul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti, din str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1, Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot  obţine la telefon: 021/405.35.35; 021/405.35.45, Direcția Administrare Patrimoniu – Serviciul Contractare și Acționariat din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti.

* Prezenta ofertanţilor  la deschiderea plicurilor conţinând documentele de participare este obligatorie,  sub sancţiunea excluderii de  la licitaţie.

Lasă un comentariu