INVESTIȚII REGIO 2014-2020 PENTRU FINANȚAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PREUNIVERSITARE

În data de 4 decembrie 2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat versiunea finală a Ghidurilor specifice pentru apelurile de proiecte aferente Programului Operațional Regional, din cadrul Axei Prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, cu referire la investițiile dedicate infrastructurii din învățământul antepreșcolar și preșcolar, din cadrul învățământului obligatoriu și al învățământului profesional și tehnic, respectiv pentru învățare pe tot parcursul vieții. ADR Centru va susține lansarea regională a acestor apeluri de proiecte în cadrul Conferinței regionale ce va fi organizată marți, 19 decembrie, la Alba Iulia. 

Prin apelul dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar se finanțează construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe). Prin apelul dedicat învățământului obligatoriuse finanțează construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare). Prin apelul dedicat învățământului profesional și tehnic, învățare pe tot parcursul vieții se finanțează construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Beneficiari eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale (autorităţile administraţiei publice locale), instituțiile administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, sau formele asociative între unităţile administrativ-teritoriale şi instituții ale administraţiei publice locale. În acest din urmă caz, liderul asociaţiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială. Municipiile reşedinţă de judeţ nu sunt solicitanți eligibili în cadrul Apelului dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar și Apelului dedicat învățământului profesional și tehnic, învățare pe tot parcursul vieții, aferente Axei prioritare 10, acestea beneficiind de sprijin în acest domeniu prin intermediul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020.

 

Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor menționate este 4 ianuarie 2018, ora 12:00 – 4 mai 2018, ora 12:00. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 100.000 euro, iar la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională care este subiectul cererii de finanţare, valoare calculată la cursul InforEuro din luna depunerii proiectului. Toate aceste aspecte vor fi dezbătute în prezența a mai mult de 50 invitați, în cadrul Conferinței organizate de ADR Centru la o sală de conferințe din centrul municipiului Alba Iulia, prilej cu care experții Agenției vor prezenta și problemele, respectiv soluțiile de simplificare a procesului de implementare a proiectelor POR 2014-2020, pentru creșterea absorbției fondurilor alocate regiunii prin acest program. 

În privința celor trei apeluri de proiecte pentru investiții în infrastructura educațională preuniversitară, de la creșe și grădinițe, până la licee tehnologice şi şcoli profesionale, alocarea financiară pentru Regiunea Centru este de 11,81 milioane euro pe Apelul dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, din care din bugetul FEDR 10,24 milioane euro; de 11,08 milioane euro pe Apelul dedicat învățământului obligatoriu, din care din bugetul FEDR 9,61 milioane euro; precum și 2,64 milioane euro pe Apelul dedicat învățământului profesional și tehnic, respectiv pentru învățare pe tot parcursul vieții, din care din bugetul FEDR 2,92 milioane euro.

Menționăm că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat, tot în data de 4 decembrie 2017, Apelul de proiecte pe Prioritatea de Investiții 2.1B - Incubatoare de afaceri, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Acest apel va fi prezentat publicului țintă interesat în prima parte a lunii ianuarie 2018. 

Toate Ghidurile specifice menționate pot fi descărcate atât de pe pagina de internet www.regio-adrcentru.ro, Secțiunea POR 2014-2020/ Ghiduri 2014-2020/ Ghiduri deschise depunerii de proiecte spre finanțare, cât și de pe pagina http://www.inforegio.ro.

Proiect „Sprijin acordat în perioada 01.06.2015 – 31.12.2017 pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea, monitorizarea, informarea şi comunicarea la nivel regional a POR 2014 – 2020, respectiv pentru închiderea POR 2007 - 2013”, cu o valoare totală de 29.552.859,00 lei, din care contribuția FEDR este de 50%, adică 14.776.429,50 lei.

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro

Inițiativă locală. Dezvoltare Regională. www.inforegio.ro

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Lasă un comentariu